รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
0701817011000000
รายการงบประจำ
6211200
115,000.00
0.00
38,805.08
0.00
0701817013000000
รายการงบประจำ
6211200
15,225.00
0.00
0.00
0.00
0701817019000000
รายการงบประจำ
6211200
172,400.00
0.00
46,582.84
0.00
0701817022000000
รายการงบประจำ
6211200
3,126,200.00
0.00
438,274.55
0.00
0701817023000000
รายการงบประจำ
6211200
97,340.00
0.00
36,043.00
0.00
0701817026000000
รายการงบประจำ
6211200
267,330.00
0.00
43,480.84
0.00
0701817031000000
รายการงบประจำ
6211200
75,000.00
0.00
0.00
0.00
0701817034000000
รายการงบประจำ
6211200
122,000.00
0.00
42,010.00
0.00
0701830001000000
รายการงบประจำ
6211200
593,600.00
0.00
283,658.04
0.00
0701840027000000
รายการงบประจำ
6211200
551,000.00
0.00
74,515.83
0.00