รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
0701819011000000
รายการงบประจำ
6111200
82,500.00
0.00
48,966.00
0.00
0701819013000000
รายการงบประจำ
6111200
40,000.00
0.00
30,663.00
0.00
0701819018000000
รายการงบประจำ
6111200
191,525.00
0.00
67,240.00
0.00
0701819019000000
รายการงบประจำ
6111200
457,000.00
0.00
108,945.00
0.00
0701819021000000
รายการงบประจำ
6111200
135,000.00
0.00
95,187.00
0.00
0701819022000000
รายการงบประจำ
6111200
1,916,500.00
0.00
553,051.77
0.00
0701819023000000
รายการงบประจำ
6111200
2,520.00
0.00
0.00
0.00
0701819024000000
รายการงบประจำ
6111200
1,045,300.00
0.00
894,532.62
0.00
0701819028000000
รายการงบประจำ
6111200
15,000.00
0.00
11,666.50
0.00
0701827001000000
รายการงบประจำ
6111200
226,100.00
0.00
80,195.14
0.00
0701838027000000
รายการงบประจำ
6111200
528,000.00
0.00
125,034.00
0.00
0701819024110003
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็งต
6111310
9,500.00
0.00
9,500.00
0.00
0701819024110039
ตู้อบเมล็ดพันธุ์ความจุไม่
6111310
160,000.00
0.00
158,600.00
0.00