รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
0701817011000000
รายการงบประจำ
6211200
247,500.00
0.00
100,702.07
0.00
0701817013000000
รายการงบประจำ
6211200
560,975.00
0.00
13,937.00
0.00
0701817019000000
รายการงบประจำ
6211200
372,000.00
0.00
173,487.83
0.00
0701817022000000
รายการงบประจำ
6211200
5,402,200.00
523,000.00
2,456,048.26
0.00
0701817023000000
รายการงบประจำ
6211200
97,340.00
0.00
46,643.00
0.00
0701817026000000
รายการงบประจำ
6211200
429,530.00
0.00
229,695.83
0.00
0701817031000000
รายการงบประจำ
6211200
0.00
0.00
0.00
0.00
0701817034000000
รายการงบประจำ
6211200
244,000.00
0.00
116,630.00
0.00
0701830001000000
รายการงบประจำ
6211200
987,800.00
0.00
580,220.95
0.00
0701840027000000
รายการงบประจำ
6211200
791,000.00
0.00
353,639.31
0.00