รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
0701527006000000
รายการงบประจำ
6111200
4,360,820.00
0.00
4,360,811.80
0.00
0701519009700001
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโค
6111500
1,136,400.00
0.00
1,134,036.60
0.00
0701519012700001
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโค
6111500
857,220.00
0.00
857,220.00
0.00
0701519013700001
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโค
6111500
134,200.00
0.00
131,320.21
0.00
0701519017700001
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโค
6111500
178,600.00
0.00
178,565.72
0.00
0701519019700001
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานภา
6111500
215,350.00
0.00
213,724.25
0.00
0701519021700001
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโค
6111500
1,292,190.00
0.00
1,290,476.70
0.00
0701527006700001
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจั
6111500
652,540.00
0.00
652,507.20
0.00
0701527006700003
ค่าใช้จ่ายการติดตามประเมิน
6111500
164,400.00
0.00
163,764.44
0.00
0701563025700001
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการติ
6111500
193,500.00
0.00
186,431.42
0.00