รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
0701517032009000
รายการงบประจำ
6211200
58,750.00
0.00
54,487.96
0.00
0701530006000000
รายการงบประจำ
6211200
4,319,830.00
10,000.00
3,000,449.50
0.00
0701530006410005
ปรับปรุงหลังคาโรงจอดรถยนต์
6211320
100,000.00
0.00
100,000.00
0.00
0701517009700001
ค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิเคร
6211500
550,640.00
0.00
332,020.02
0.00
0701517012700001
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเศรษฐก
6211500
110,500.00
0.00
98,296.00
0.00
0701517017700001
ค่าใช้จ่ายในการศึกษาและติ
6211500
200,000.00
0.00
162,277.71
0.00
0701517023700001
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโค
6211500
188,190.00
0.00
79,099.30
0.00
0701517023700003
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศึ
6211500
237,500.00
0.00
117,567.25
0.00
0701517023700004
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจั
6211500
326,560.00
0.00
172,833.50
0.00
0701517024700001
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโค
6211500
373,040.00
0.00
194,764.00
0.00
0701517024700002
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานภา
6211500
170,310.00
0.00
125,225.00
0.00
0701530006700003
ค่าใช้จ่ายการติดตามประเมิน
6211500
186,900.00
0.00
55,348.97
0.00
0701530006700005
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจั
6211500
410,490.00
0.00
315,845.00
0.00
0701530006700007
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโค
6211500
92,500.00
0.00
58,114.75
0.00