รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
0701329004000000
รายการงบประจำ
6211100
186,750.00
0.00
124,500.00
0.00
0701317008000000
รายการงบประจำ
6211200
417,480.00
0.00
97,540.30
0.00
0701317015000000
รายการงบประจำ
6211200
36,800.00
0.00
0.00
0.00
0701317018000000
รายการงบประจำ
6211200
449,400.00
0.00
68,960.00
0.00
0701317024000000
รายการงบประจำ
6211200
71,880.00
0.00
0.00
0.00
0701317026000000
รายการงบประจำ
6211200
683,400.00
0.00
56,680.00
0.00
0701329004000000
รายการงบประจำ
6211200
245,550.00
0.00
68,966.64
0.00
0701330001000000
รายการงบประจำ
6211200
3,716,630.00
249,200.00
870,360.87
0.00
0701330003000000
รายการงบประจำ
6211200
162,740.00
0.00
0.00
0.00
0701340006000000
รายการงบประจำ
6211200
24,400.00
0.00
0.00
0.00
0701340019000000
รายการงบประจำ
6211200
179,500.00
0.00
0.00
0.00
0701330001110009
รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด1ตั
6211310
814,000.00
0.00
699,000.00
0.00
0701330001110021
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส
6211310
15,200.00
0.00
15,200.00
0.00
0701330001110067
เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ชน
6211310
53,000.00
0.00
53,000.00
0.00
0701330001110093
ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงานท
6211310
44,000.00
0.00
31,160.00
0.00
0701330001110171
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับง
6211310
88,000.00
0.00
75,000.00
0.00
0701330001110287
เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ชน
6211310
15,800.00
0.00
15,800.00
0.00
0701330001110332
เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด1k
6211310
17,400.00
0.00
17,400.00
0.00