รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
0701326004000000
รายการงบประจำ
6111100
560,250.00
0.00
373,500.00
0.00
0701319008000000
รายการงบประจำ
6111200
302,152.00
0.00
156,411.87
0.00
0701319014000000
รายการงบประจำ
6111200
713,000.00
0.00
375,398.69
0.00
0701319015000000
รายการงบประจำ
6111200
58,000.00
0.00
57,320.00
0.00
0701319016000000
รายการงบประจำ
6111200
41,500.00
0.00
29,964.00
0.00
0701319018000000
รายการงบประจำ
6111200
386,000.00
0.00
196,427.54
0.00
0701319021000000
รายการงบประจำ
6111200
410,000.00
0.00
53,190.00
0.00
0701319024000000
รายการงบประจำ
6111200
15,650.00
0.00
9,900.00
0.00
0701326004000000
รายการงบประจำ
6111200
259,170.00
0.00
225,244.07
0.00
0701327001000000
รายการงบประจำ
6111200
3,417,169.00
152,600.00
2,507,334.07
0.00
0701327003000000
รายการงบประจำ
6111200
1,224,720.00
0.00
840,745.07
0.00
0701338006000000
รายการงบประจำ
6111200
16,800.00
0.00
16,800.00
0.00
0701338019000000
รายการงบประจำ
6111200
99,400.00
0.00
88,091.25
0.00
0701327001110028
รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด1ตั
6111310
748,700.00
0.00
748,700.00
0.00
0701327001110111
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส
6111310
3,790.00
0.00
3,790.00
0.00
0701327001110178
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่ว
6111310
234,000.00
0.00
234,000.00
0.00
0701327001110279
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับง
6111310
19,530.00
0.00
19,530.00
0.00
0701327001110283
ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงานท
6111310
9,890.00
0.00
9,890.00
0.00