รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
0701326004000000
รายการงบประจำ
6111100
747,000.00
0.00
747,000.00
0.00
0701319008000000
รายการงบประจำ
6111200
368,152.00
0.00
368,152.00
0.00
0701319014000000
รายการงบประจำ
6111200
1,178,100.00
0.00
1,178,100.00
0.00
0701319015000000
รายการงบประจำ
6111200
58,000.00
0.00
58,000.00
0.00
0701319016000000
รายการงบประจำ
6111200
72,100.00
0.00
72,100.00
0.00
0701319018000000
รายการงบประจำ
6111200
536,800.00
0.00
536,800.00
0.00
0701319021000000
รายการงบประจำ
6111200
880,000.00
0.00
880,000.00
0.00
0701319024000000
รายการงบประจำ
6111200
79,650.00
0.00
79,650.00
0.00
0701326004000000
รายการงบประจำ
6111200
507,344.07
0.00
507,344.07
0.00
0701327001000000
รายการงบประจำ
6111200
6,392,210.00
0.00
6,392,210.00
0.00
0701327003000000
รายการงบประจำ
6111200
1,335,360.00
0.00
1,335,360.00
0.00
0701338006000000
รายการงบประจำ
6111200
16,800.00
0.00
16,800.00
0.00
0701338019000000
รายการงบประจำ
6111200
136,700.00
0.00
136,700.00
0.00
0701342017000000
รายการงบประจำ
6111200
138,000.00
0.00
138,000.00
0.00
0701364028000000
รายการงบประจำ
6111200
69,400.00
0.00
69,400.00
0.00
0701327001110028
รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด1ตั
6111310
748,700.00
0.00
748,700.00
0.00
0701327001110111
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส
6111310
3,790.00
0.00
3,790.00
0.00
0701327001110178
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่ว
6111310
234,000.00
0.00
234,000.00
0.00
0701327001110279
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับง
6111310
19,530.00
0.00
19,530.00
0.00
0701327001110283
ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงานท
6111310
9,890.00
0.00
9,890.00
0.00
0701327003110005
เครื่องสีข้าวกล้องรุ่น4
6111310
40,000.00
0.00
40,000.00
0.00
0701327003110006
เครื่องคัดแยกข้าวสาร
6111310
23,000.00
0.00
23,000.00
0.00
0701327001410026
งานเสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรี
6111320
235,000.00
235,000.00
0.00
0.00
0701327001700001
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปรา
6111500
77,300.00
0.00
77,300.00
0.00