รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
0701326004000000
รายการงบประจำ
6111100
179,580.00
0.00
59,860.00
0.00
0701319008000000
รายการงบประจำ
6111200
244,760.00
0.00
0.00
0.00
0701319014000000
รายการงบประจำ
6111200
706,500.00
0.00
38,354.82
0.00
0701319015000000
รายการงบประจำ
6111200
58,000.00
0.00
0.00
0.00
0701319016000000
รายการงบประจำ
6111200
41,500.00
0.00
0.00
0.00
0701319018000000
รายการงบประจำ
6111200
329,200.00
0.00
0.00
0.00
0701319024000000
รายการงบประจำ
6111200
15,650.00
0.00
0.00
0.00
0701326004000000
รายการงบประจำ
6111200
219,250.00
0.00
47,281.33
0.00
0701327001000000
รายการงบประจำ
6111200
2,559,331.00
239,800.00
212,005.88
0.00
0701327003000000
รายการงบประจำ
6111200
660,920.00
0.00
5,400.00
0.00
0701338006000000
รายการงบประจำ
6111200
16,800.00
0.00
0.00
0.00
0701327001110028
รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด1ตั
6111310
787,000.00
0.00
0.00
0.00
0701327001110111
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส
6111310
3,800.00
0.00
0.00
0.00
0701327001110178
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่ว
6111310
241,200.00
0.00
0.00
0.00
0701327001110279
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับง
6111310
22,000.00
0.00
0.00
0.00
0701327001110283
ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงานท
6111310
11,000.00
0.00
0.00
0.00