รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
0701246006000000
รายการงบประจำ
6211100
5,954,400.00
0.00
4,057,534.00
0.00
0701217018000000
รายการงบประจำ
6211200
38,200.00
0.00
34,840.00
0.00
0701217021000000
รายการงบประจำ
6211200
45,600.00
0.00
34,800.00
0.00
0701217029000000
รายการงบประจำ
6211200
818,700.00
0.00
714,348.00
0.00
0701217030000000
รายการงบประจำ
6211200
22,500.00
0.00
15,520.00
0.00
0701217031000000
รายการงบประจำ
6211200
80,420.00
0.00
64,160.00
0.00
0701217038000000
รายการงบประจำ
6211200
227,900.00
0.00
201,231.00
0.00
0701217041000000
รายการงบประจำ
6211200
1,354,500.00
0.00
795,477.00
0.00
0701217043000000
รายการงบประจำ
6211200
444,200.00
0.00
398,502.00
0.00
0701240027000000
รายการงบประจำ
6211200
14,800.00
0.00
700.00
0.00
0701240044000000
รายการงบประจำ
6211200
193,600.00
0.00
152,180.00
0.00
0701246006000000
รายการงบประจำ
6211200
886,900.00
0.00
660,846.00
0.00
0701247001000000
รายการงบประจำ
6211200
3,909,022.00
0.00
2,693,360.30
0.00
0701247001110028
รถยนต์บรรทุก(ดีเซล)ขนาด
6211310
844,000.00
0.00
844,000.00
0.00
0701247001110119
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับง
6211310
44,000.00
0.00
44,000.00
0.00
0701247001110182
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
6211310
16,000.00
0.00
16,000.00
0.00
0701217030500001
เงินอุดหนุนการผลิตเมล็ดพัน
6211410
57,000.00
0.00
57,000.00
0.00
0701217041500045
เงินอุดหนุนสหกรณ์กองทุนสวน
6211410
15,729.00
0.00
15,729.00
0.00
0701217043500001
เงินอุดหนุนปัจจัยการผลิตเพ
6211410
630,000.00
0.00
570,000.00
0.00