รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
0701246006000000
รายการงบประจำ
6211100
2,977,200.00
0.00
982,212.00
0.00
0701217041000000
รายการงบประจำ
6211200
471,900.00
0.00
460,237.00
0.00
0701240027000000
รายการงบประจำ
6211200
7,100.00
0.00
0.00
0.00
0701240044000000
รายการงบประจำ
6211200
119,200.00
0.00
0.00
0.00
0701246006000000
รายการงบประจำ
6211200
443,500.00
0.00
114,829.00
0.00
0701247001000000
รายการงบประจำ
6211200
1,823,200.00
0.00
478,924.34
0.00
0701247001110028
รถยนต์บรรทุก(ดีเซล)ขนาด
6211310
848,000.00
0.00
0.00
0.00
0701247001110119
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับง
6211310
44,000.00
0.00
44,000.00
0.00
0701247001110182
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
6211310
16,000.00
0.00
16,000.00
0.00