รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
0701240006000000
รายการงบประจำ
6111100
2,899,300.00
0.00
1,444,797.00
0.00
0701212042000000
รายการงบประจำ
6111200
109,300.00
0.00
109,200.00
0.00
0701219029000000
รายการงบประจำ
6111200
219,400.00
0.00
209,280.00
0.00
0701219030000000
รายการงบประจำ
6111200
77,700.00
0.00
61,200.00
0.00
0701219031000000
รายการงบประจำ
6111200
89,400.00
0.00
0.00
0.00
0701219038000000
รายการงบประจำ
6111200
201,900.00
0.00
144,920.00
0.00
0701235011000000
รายการงบประจำ
6111200
4,400.00
0.00
0.00
0.00
0701235037000000
รายการงบประจำ
6111200
7,600.00
0.00
7,600.00
0.00
0701238044000000
รายการงบประจำ
6111200
81,100.00
0.00
56,400.00
0.00
0701240006000000
รายการงบประจำ
6111200
376,000.00
0.00
236,032.00
0.00
0701241001000000
รายการงบประจำ
6111200
1,763,548.70
0.00
987,018.49
0.00
0701242027000000
รายการงบประจำ
6111200
9,700.00
0.00
0.00
0.00
0701241001110076
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับง
6111310
22,000.00
0.00
22,000.00
0.00
0701219021500028
เงินอุดหนุนเพื่อลดต้นทุนกา
6111410
854,000.00
0.00
854,000.00
0.00
0701219021500072
เงินอุดหนุนเพื่อลดต้นทุนกา
6111410
1,281,000.00
0.00
1,281,000.00
0.00
0701235011500001
เงินอุดหนุนเพื่อชดเชยดอกเบ
6111410
1,600,628.96
0.00
386,897.04
0.00
0701235011500002
เงินอุดหนุนเพื่อชดเชยดอกเบ
6111410
132,000.00
0.00
11,157.46
0.00
0701235037500074
เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานกา
6111410
47,900.00
0.00
47,900.00
0.00