รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
0701240006000000
รายการงบประจำ
6111100
2,899,300.00
0.00
463,081.00
0.00
0701240006000000
รายการงบประจำ
6111200
376,000.00
0.00
67,628.00
0.00
0701241001000000
รายการงบประจำ
6111200
1,089,500.00
0.00
235,382.85
0.00
0701241001110076
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับง
6111310
22,000.00
0.00
0.00
0.00