รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
0701240006000000
รายการงบประจำ
6111100
5,855,022.00
0.00
5,800,925.00
0.00
0701212042000000
รายการงบประจำ
6111200
218,500.00
0.00
218,462.00
0.00
0701219018000000
รายการงบประจำ
6111200
33,350.00
0.00
33,350.00
0.00
0701219029000000
รายการงบประจำ
6111200
438,800.00
0.00
438,656.00
0.00
0701219030000000
รายการงบประจำ
6111200
85,200.00
0.00
85,200.00
0.00
0701219031000000
รายการงบประจำ
6111200
148,800.00
0.00
148,799.60
0.00
0701219038000000
รายการงบประจำ
6111200
389,000.00
0.00
388,857.00
0.00
0701219041000000
รายการงบประจำ
6111200
54,400.00
0.00
54,400.00
0.00
0701219043000000
รายการงบประจำ
6111200
5,300.00
0.00
5,280.00
0.00
0701235011000000
รายการงบประจำ
6111200
8,800.00
0.00
8,640.00
0.00
0701235037000000
รายการงบประจำ
6111200
10,800.00
0.00
10,780.00
0.00
0701238044000000
รายการงบประจำ
6111200
166,000.00
0.00
165,924.00
0.00
0701240006000000
รายการงบประจำ
6111200
952,901.00
0.00
910,290.00
0.00
0701241001000000
รายการงบประจำ
6111200
6,066,959.70
0.00
5,280,715.89
0.00
0701242027000000
รายการงบประจำ
6111200
19,400.00
0.00
19,223.48
0.00
0701263067000000
รายการงบประจำ
6111200
55,220.00
0.00
55,220.00
0.00
0701235011110048
รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด1ตั
6111310
5,088,000.00
0.00
0.00
0.00
0701235011110054
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอ
6111310
58,000.00
0.00
58,000.00
0.00
0701235011110055
เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิต
6111310
120,000.00
0.00
110,000.00
0.00
0701241001110076
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับง
6111310
22,000.00
0.00
22,000.00
0.00
0701241001110276
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน
6111310
31,500.00
0.00
31,000.00
0.00
0701219021500028
เงินอุดหนุนเพื่อลดต้นทุนกา
6111410
854,000.00
0.00
854,000.00
0.00
0701219021500072
เงินอุดหนุนเพื่อลดต้นทุนกา
6111410
1,281,000.00
0.00
1,281,000.00
0.00
0701219030500001
เงินอุดหนุนการผลิตเมล็ดพัน
6111410
61,950.00
0.00
61,950.00
0.00
0701235011500001
เงินอุดหนุนเพื่อชดเชยดอกเบ
6111410
432,040.72
0.00
432,040.72
0.00
0701235011500002
เงินอุดหนุนเพื่อชดเชยดอกเบ
6111410
11,157.46
0.00
11,157.46
0.00
0701235011500004
เงินอุดหนุนเพื่อชดเชยดอกเบ
6111410
1,907,329.24
0.00
1,907,329.24
0.00
0701235037500074
เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานกา
6111410
99,900.00
0.00
99,900.00
0.00
0701238044500030
เงินอุดหนุนเพื่อดำเนินกิจก
6111410
16,500.00
0.00
16,500.00
0.00
0701263072500164
รายการเงินอุดหนุนสหกรณ์การ
6111410
1,796,400.00
0.00
1,796,400.00
0.00
0701263072500264
รายการเงินอุดหนุนสหกรณ์การ
6111410
1,098,000.00
0.00
1,098,000.00
0.00
0701263074500126
รายการเงินอุดหนุนสหกรณ์กอง
6111410
252,000.00
0.00
252,000.00
0.00