รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
0701240006000000
รายการงบประจำ
6111100
5,798,600.00
0.00
3,868,222.00
0.00
0701212042000000
รายการงบประจำ
6111200
116,500.00
0.00
98,000.00
0.00
0701219029000000
รายการงบประจำ
6111200
232,000.00
0.00
216,736.00
0.00
0701219030000000
รายการงบประจำ
6111200
77,700.00
0.00
61,200.00
0.00
0701219031000000
รายการงบประจำ
6111200
148,800.00
0.00
117,058.00
0.00
0701219038000000
รายการงบประจำ
6111200
201,900.00
0.00
144,888.00
0.00
0701219043000000
รายการงบประจำ
6111200
5,300.00
0.00
360.00
0.00
0701235011000000
รายการงบประจำ
6111200
8,800.00
0.00
0.00
0.00
0701235037000000
รายการงบประจำ
6111200
10,800.00
0.00
8,320.00
0.00
0701238044000000
รายการงบประจำ
6111200
166,000.00
0.00
94,320.00
0.00
0701240006000000
รายการงบประจำ
6111200
751,900.00
0.00
533,073.00
0.00
0701241001000000
รายการงบประจำ
6111200
3,606,548.70
0.00
2,129,450.38
0.00
0701242027000000
รายการงบประจำ
6111200
15,000.00
0.00
5,380.00
0.00
0701241001110076
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับง
6111310
22,000.00
0.00
22,000.00
0.00
0701219021500028
เงินอุดหนุนเพื่อลดต้นทุนกา
6111410
854,000.00
0.00
854,000.00
0.00
0701219021500072
เงินอุดหนุนเพื่อลดต้นทุนกา
6111410
1,281,000.00
0.00
1,281,000.00
0.00
0701219030500001
เงินอุดหนุนการผลิตเมล็ดพัน
6111410
234,000.00
0.00
0.00
0.00
0701235011500001
เงินอุดหนุนเพื่อชดเชยดอกเบ
6111410
386,897.04
0.00
386,897.04
0.00
0701235011500002
เงินอุดหนุนเพื่อชดเชยดอกเบ
6111410
11,157.46
0.00
11,157.46
0.00
0701235037500074
เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานกา
6111410
99,900.00
0.00
99,900.00
0.00
0701263072500164
รายการเงินอุดหนุนสหกรณ์การ
6111410
1,800,000.00
0.00
0.00
0.00
0701263072500264
รายการเงินอุดหนุนสหกรณ์การ
6111410
1,188,000.00
0.00
0.00
0.00
0701263074500126
รายการเงินอุดหนุนสหกรณ์กอง
6111410
270,000.00
0.00
0.00
0.00