รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
0701126004000000
รายการงบประจำ
6111100
5,616,347.58
0.00
5,616,347.58
0.00
0701112037000000
รายการงบประจำ
6111200
113,120.00
0.00
113,120.00
0.00
0701116026000000
รายการงบประจำ
6111200
1,419,100.00
26,087.00
1,355,230.05
0.00
0701119017000000
รายการงบประจำ
6111200
310,480.00
0.00
310,480.00
0.00
0701119019000000
รายการงบประจำ
6111200
432,500.00
0.00
419,462.00
0.00
0701119020000000
รายการงบประจำ
6111200
61,750.00
0.00
34,850.00
0.00
0701119021000000
รายการงบประจำ
6111200
311,640.00
0.00
288,840.00
0.00
0701119022001000
รายการงบประจำ
6111200
811,700.00
0.00
734,856.00
0.00
0701119027000000
รายการงบประจำ
6111200
157,660.00
0.00
152,700.00
0.00
0701119032000000
รายการงบประจำ
6111200
10,027,860.00
24,500.00
9,770,463.20
0.00
0701119033000000
รายการงบประจำ
6111200
180,000.00
0.00
164,250.00
0.00
0701119034000000
รายการงบประจำ
6111200
3,591,550.00
16,000.00
3,478,204.00
0.00
0701119035000000
รายการงบประจำ
6111200
770,100.00
0.00
707,905.00
0.00
0701119038000000
รายการงบประจำ
6111200
1,730,666.00
0.00
1,642,146.00
0.00
0701119038009000
รายการงบประจำ
6111200
182,410.00
0.00
0.00
0.00
0701119039000000
รายการงบประจำ
6111200
259,480.00
0.00
259,480.00
0.00
0701119040000000
รายการงบประจำ
6111200
189,500.00
0.00
189,160.00
0.00
0701126004000000
รายการงบประจำ
6111200
727,884.00
0.00
727,884.00
0.00
0701127003000000
รายการงบประจำ
6111200
3,848,364.00
2,000.00
3,842,057.07
0.00
0701127004009000
รายการงบประจำ
6111200
167,590.00
167,000.00
0.00
0.00
0701138044000000
รายการงบประจำ
6111200
616,000.00
0.00
576,829.00
0.00
0701143030000000
รายการงบประจำ
6111200
35,280.00
0.00
30,268.00
0.00
0701149001009000
รายการงบประจำ
6111200
285,000.00
0.00
177,220.00
0.00
0701162050000000
รายการงบประจำ
6111200
1,702,090.00
0.00
1,566,492.00
0.00
0701163098000000
รายการงบประจำ
6111200
715,740.00
0.00
560,434.00
0.00
07011630X1000000
รายการงบประจำ
6111200
53,233,606.00
0.00
51,849,967.00
0.00
07011630X2000000
รายการงบประจำ
6111200
220,000.00
0.00
220,000.00
0.00
0701164096000000
รายการงบประจำ
6111200
5,000.00
0.00
5,000.00
0.00
0701119039110013
เครื่องชั่งแบบดิจิตอลขนา
6111310
14,980.00
14,980.00
0.00
0.00
0701119039110016
เครื่องซีลสุญญากาศสำนักงา
6111310
48,150.00
48,150.00
0.00
0.00
0701119039110029
เครื่องสีข้าวขนาด6ตันส
6111310
499,690.00
499,690.00
0.00
0.00
0701119039110035
เครื่องเย็บกระสอบสำนักงาน
6111310
34,989.00
34,989.00
0.00
0.00
0701127003110008
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่ว
6111310
30,000.00
0.00
30,000.00
0.00
0701127003110166
รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด1ตัน
6111310
810,000.00
0.00
810,000.00
0.00
0701119027410035
ปรับปรุงสำนักงานสำนักงานเ
6111320
327,000.00
327,000.00
0.00
0.00
0701119027410040
ปรับปรุงโรงเก็บวัสดุสำนัก
6111320
27,000.00
27,000.00
0.00
0.00
0701119032410006
ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการส
6111320
321,000.00
321,000.00
0.00
0.00
0701119034410010
ปรับปรุงศาลาและป้ายคัทเอาท
6111320
356,000.00
355,000.00
0.00
0.00
0701119039410020
ก่อสร้างลานตากข้าว1,000ต
6111320
353,191.00
353,191.00
0.00
0.00
0701119039410022
ก่อสร้างยุ้งฉางขนาด500ต
6111320
2,301,000.00
2,301,000.00
0.00
0.00
0701127003410111
ปรับปรุงบ้านพักสำนักงานเก
6111320
224,000.00
0.00
224,000.00
0.00
0701127003410186
ปรับปรุงสำนักงานเป็นสำนักง
6111320
500,000.00
0.00
500,000.00
0.00
0701127003410219
ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการส
6111320
444,300.00
357,350.00
0.00
0.00
0701127003410220
ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการส
6111320
429,000.00
278,200.00
0.00
0.00
0701127003410221
ปรับปรุงโกดังสำนักงานเกษต
6111320
431,800.00
357,350.00
0.00
0.00
0701127003410222
ก่อสร้างถนนคสล.สำนักงานเ
6111320
86,500.00
80,000.00
0.00
0.00
07011630X1500001
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนชุม
6111410
58,500,000.00
0.00
57,695,475.00
0.00
0701127003700005
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปรา
6111500
7,000.00
0.00
6,000.00
0.00