รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
0701129004000000
รายการงบประจำ
6211100
1,409,200.00
0.00
939,440.00
0.00
0701116036000000
รายการงบประจำ
6211200
8,640.00
0.00
0.00
0.00
0701117017000000
รายการงบประจำ
6211200
0.00
0.00
0.00
0.00
0701117019000000
รายการงบประจำ
6211200
945,060.00
0.00
386,569.00
0.00
0701117020000000
รายการงบประจำ
6211200
54,250.00
0.00
0.00
0.00
0701117021000000
รายการงบประจำ
6211200
356,500.00
0.00
0.00
0.00
0701117027000000
รายการงบประจำ
6211200
103,900.00
0.00
0.00
0.00
0701117032000000
รายการงบประจำ
6211200
2,127,060.00
0.00
43,650.00
0.00
0701117034000000
รายการงบประจำ
6211200
1,252,700.00
0.00
4,200.00
0.00
0701117038000000
รายการงบประจำ
6211200
126,950.00
0.00
0.00
0.00
0701117058000000
รายการงบประจำ
6211200
115,460.00
0.00
0.00
0.00
0701119037000000
รายการงบประจำ
6211200
114,000.00
0.00
0.00
0.00
0701124026000000
รายการงบประจำ
6211200
684,250.00
0.00
0.00
0.00
0701128075000000
รายการงบประจำ
6211200
120,140.00
0.00
0.00
0.00
0701129004000000
รายการงบประจำ
6211200
270,700.00
0.00
75,456.00
0.00
0701130003000000
รายการงบประจำ
6211200
2,131,835.00
18,395.05
352,209.50
0.00
0701140044000000
รายการงบประจำ
6211200
330,500.00
0.00
0.00
0.00
0701151030000000
รายการงบประจำ
6211200
217,200.00
0.00
0.00
0.00