รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
0701126004000000
รายการงบประจำ
6111100
5,674,200.00
0.00
3,281,547.58
0.00
0701112037000000
รายการงบประจำ
6111200
113,120.00
0.00
58,920.00
0.00
0701116026000000
รายการงบประจำ
6111200
1,359,100.00
26,087.00
468,046.50
0.00
0701119017000000
รายการงบประจำ
6111200
310,480.00
0.00
159,280.00
0.00
0701119019000000
รายการงบประจำ
6111200
432,500.00
0.00
329,946.00
0.00
0701119020000000
รายการงบประจำ
6111200
61,750.00
0.00
27,650.00
0.00
0701119021000000
รายการงบประจำ
6111200
311,640.00
0.00
235,640.00
0.00
0701119022001000
รายการงบประจำ
6111200
811,700.00
0.00
490,038.00
0.00
0701119027000000
รายการงบประจำ
6111200
157,660.00
0.00
52,700.00
0.00
0701119032000000
รายการงบประจำ
6111200
9,901,980.00
10,000.00
6,321,438.11
0.00
0701119033000000
รายการงบประจำ
6111200
180,000.00
0.00
114,300.00
0.00
0701119034000000
รายการงบประจำ
6111200
3,392,150.00
0.00
1,224,953.00
0.00
0701119035000000
รายการงบประจำ
6111200
770,100.00
0.00
407,000.00
0.00
0701119038000000
รายการงบประจำ
6111200
1,714,506.00
0.00
565,752.00
0.00
0701119039000000
รายการงบประจำ
6111200
259,480.00
0.00
130,518.00
0.00
0701119040000000
รายการงบประจำ
6111200
189,500.00
0.00
99,600.00
0.00
0701126004000000
รายการงบประจำ
6111200
909,900.00
0.00
436,934.00
0.00
0701127003000000
รายการงบประจำ
6111200
3,623,084.00
0.00
2,246,640.68
0.00
0701138044000000
รายการงบประจำ
6111200
601,000.00
0.00
219,456.00
0.00
0701143030000000
รายการงบประจำ
6111200
35,280.00
0.00
30,268.00
0.00
0701162050000000
รายการงบประจำ
6111200
1,702,090.00
6,000.00
910,960.00
0.00
07011630X1000000
รายการงบประจำ
6111200
54,017,000.00
0.00
0.00
0.00
07011630X2000000
รายการงบประจำ
6111200
220,000.00
0.00
0.00
0.00
0701119039110013
เครื่องชั่งแบบดิจิตอลขนา
6111310
15,000.00
0.00
0.00
0.00
0701119039110016
เครื่องซีลสุญญากาศสำนักงา
6111310
50,000.00
0.00
0.00
0.00
0701119039110029
เครื่องสีข้าวขนาด6ตันส
6111310
500,000.00
0.00
0.00
0.00
0701119039110035
เครื่องเย็บกระสอบสำนักงาน
6111310
35,000.00
0.00
0.00
0.00
0701127003110008
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่ว
6111310
30,000.00
0.00
30,000.00
0.00
0701127003110166
รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด1ตัน
6111310
821,000.00
0.00
810,000.00
0.00
0701119039410020
ก่อสร้างลานตากข้าว1,000ต
6111320
450,000.00
0.00
0.00
0.00
0701119039410022
ก่อสร้างยุ้งฉางขนาด500ต
6111320
3,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0701127003410111
ปรับปรุงบ้านพักสำนักงานเก
6111320
224,000.00
0.00
224,000.00
0.00
0701127003410186
ปรับปรุงสำนักงานเป็นสำนักง
6111320
500,000.00
0.00
500,000.00
0.00
07011630X1500001
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนชุม
6111410
58,500,000.00
0.00
0.00
0.00
0701127003700005
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปรา
6111500
7,000.00
0.00
0.00
0.00