รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
0701129004000000
รายการงบประจำ
6211100
5,958,300.00
0.00
3,940,060.00
0.00
0701116036000000
รายการงบประจำ
6211200
28,640.00
0.00
2,500.00
0.00
0701117017000000
รายการงบประจำ
6211200
0.00
0.00
0.00
0.00
0701117019000000
รายการงบประจำ
6211200
945,060.00
0.00
910,010.00
0.00
0701117020000000
รายการงบประจำ
6211200
54,250.00
0.00
51,050.00
0.00
0701117021000000
รายการงบประจำ
6211200
388,500.00
13,100.00
352,548.00
0.00
0701117022009000
รายการงบประจำ
6211200
2,092,300.00
95,800.00
734,508.00
0.00
0701117027000000
รายการงบประจำ
6211200
106,185.00
0.00
93,900.00
0.00
0701117032000000
รายการงบประจำ
6211200
8,365,810.00
70,875.00
6,591,109.57
0.00
0701117034000000
รายการงบประจำ
6211200
2,883,390.00
0.00
1,867,916.00
0.00
0701117038000000
รายการงบประจำ
6211200
168,350.00
12,000.00
92,641.00
0.00
0701117050009000
รายการงบประจำ
6211200
76,700.00
0.00
68,030.00
0.00
0701117058000000
รายการงบประจำ
6211200
879,460.00
0.00
634,025.00
0.00
0701119037000000
รายการงบประจำ
6211200
114,000.00
0.00
111,195.00
0.00
0701124026000000
รายการงบประจำ
6211200
1,097,000.00
77,734.40
403,236.00
0.00
0701128065000000
รายการงบประจำ
6211200
2,360.00
0.00
2,360.00
0.00
0701128075000000
รายการงบประจำ
6211200
133,640.00
0.00
93,250.00
0.00
0701129004000000
รายการงบประจำ
6211200
827,900.00
0.00
510,525.00
0.00
0701130003000000
รายการงบประจำ
6211200
4,256,825.00
294,341.00
2,551,923.20
0.00
0701140044000000
รายการงบประจำ
6211200
466,500.00
0.00
276,860.00
0.00
0701151030000000
รายการงบประจำ
6211200
241,200.00
6,000.00
205,128.00
0.00
0701130003410019
ปรับปรุงสำนักงานเป็นสำนักง
6211320
499,000.00
499,000.00
0.00
0.00
0701130003700001
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปรา
6211500
3,000.00
0.00
0.00
0.00
0701140012709001
โครงการขับเคลื่อนโครงการหน
6211500
5,000.00
0.00
0.00
0.00