รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
0701126004000000
รายการงบประจำ
6111100
283,900.00
0.00
189,260.00
0.00
0701119034000000
รายการงบประจำ
6111200
200,000.00
0.00
0.00
0.00
0701119038000000
รายการงบประจำ
6111200
138,000.00
0.00
0.00
0.00
0701126004000000
รายการงบประจำ
6111200
11,300.00
0.00
7,500.00
0.00
0701127003000000
รายการงบประจำ
6111200
1,737,200.00
0.00
229,804.40
0.00
0701138044000000
รายการงบประจำ
6111200
40,000.00
0.00
0.00
0.00