รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
0701129004000000
รายการงบประจำ
6211100
613,600.00
0.00
511,300.00
0.00
0701116036000000
รายการงบประจำ
6211200
21,840.00
0.00
0.00
0.00
0701129004000000
รายการงบประจำ
6211200
27,500.00
0.00
20,666.00
0.00
0701130003000000
รายการงบประจำ
6211200
1,686,720.00
0.00
891,054.00
0.00
0701140044000000
รายการงบประจำ
6211200
21,000.00
0.00
3,940.00
0.00
0701130003700003
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภา
6211500
587,560.00
0.00
82,394.80
0.00