รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
0701126004000000
รายการงบประจำ
6111100
1,181,200.00
0.00
1,181,040.00
0.00
0701118036000000
รายการงบประจำ
6111200
1,300.00
0.00
1,300.00
0.00
0701119017000000
รายการงบประจำ
6111200
1,712,250.00
0.00
1,712,250.00
0.00
0701119032000000
รายการงบประจำ
6111200
42,400.00
0.00
42,400.00
0.00
0701119034000000
รายการงบประจำ
6111200
200,000.00
0.00
200,000.00
0.00
0701119038000000
รายการงบประจำ
6111200
148,000.00
0.00
148,000.00
0.00
0701126004000000
รายการงบประจำ
6111200
45,100.00
0.00
45,000.00
0.00
0701127003000000
รายการงบประจำ
6111200
4,397,700.00
0.00
4,378,630.00
0.00
0701138044000000
รายการงบประจำ
6111200
155,000.00
0.00
155,000.00
0.00
07011630X3000000
รายการงบประจำ
6111200
2,942,300.00
0.00
2,942,300.00
0.00
0701164096000000
รายการงบประจำ
6111200
997,920.00
0.00
816,017.00
0.00
07011630X3110005
เครื่องหยอดเมล็ด6แถวพร้
6111310
146,000.00
140,000.00
0.00
0.00
07011630X3110008
ใบมีดดันหน้าศูนย์ส่งเสริม
6111310
47,800.00
47,800.00
0.00
0.00
07011630X3110010
พรวน2แถวศูนย์ส่งเสริมแล
6111310
102,500.00
102,200.00
0.00
0.00
07011630X3110011
เครื่องกำจัดวัชพืชศูนย์ส่
6111310
0.00
0.00
0.00
0.00
07011630X3110016
ไถหัวหมู3ผาลศูนย์ส่งเสร
6111310
110,000.00
110,000.00
0.00
0.00
07011630X3110024
เครื่องกำจัดวัชพืชพร้อมใส
6111310
70,000.00
70,000.00
0.00
0.00
07011630X3120001
รถฟาร์มแทรกเตอร์ชนิดขับเค
6111310
1,100,000.00
1,100,000.00
0.00
0.00
07011630X3410011
ปรับปรุงอาคารฝึกอบรมศูนย์
6111320
1,405,000.00
1,393,533.04
0.00
0.00
07011630X3410014
ปรับปรุงอาคารสำนักงานศูนย
6111320
1,355,000.00
1,333,708.51
0.00
0.00
07011630X3410029
ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ศ
6111320
148,800.00
137,174.40
0.00
0.00
07011630X3410030
ปรับปรุงเรือนบรรจุศูนย์ส่
6111320
0.00
0.00
0.00
0.00
07011630X3410031
ปรับปรุงโรงสูบน้ำการเกษตร
6111320
175,000.00
163,698.12
0.00
0.00
07011630X3410043
ปรับปรุงGH4nuclearhous
6111320
0.00
0.00
0.00
0.00
07011630X3410044
ปรับปรุงโรงสูบน้ำทุ่นลอยศ
6111320
700,000.00
699,726.57
0.00
0.00
07011630X3410045
ปรับปรุงโรงเรือนเก็บเครื่อ
6111320
0.00
0.00
0.00
0.00
07011630X3410060
ปรับปรุงGH2geenhouseศู
6111320
0.00
0.00
0.00
0.00
07011630X3410079
ปรับปรุงGH3shadehouse
6111320
0.00
0.00
0.00
0.00
07011630X3410089
ปรับปรุงโรงสูบน้ำบริโภคศู
6111320
52,500.00
52,460.61
0.00
0.00
07011630X3410106
ปรับปรุงGH5foundationh
6111320
0.00
0.00
0.00
0.00
07011630X3410124
ปรับปรุงโรงเตรียมวัสดุปลูก
6111320
0.00
0.00
0.00
0.00
07011630X3410125
ปรับปรุงGH1hardeninggr
6111320
0.00
0.00
0.00
0.00
07011630X3410126
ปรับปรุงGH6demonstation
6111320
0.00
0.00
0.00
0.00
07011630X3410199
ปรับปรุงโรงเรือนวางอุปกรณ์
6111320
560,000.00
556,482.46
0.00
0.00
07011630X3410200
ปรับปรุงเรือนบรรจุพันธุ์พื
6111320
1,015,000.00
995,314.32
0.00
0.00
07011630X3410201
ปรับปรุงโรงเรือนHardening
6111320
3,626,700.00
3,545,150.92
0.00
0.00
07011630X3410202
ปรับปรุงโรงเรือนGreenHou
6111320
6,438,600.00
6,333,645.36
0.00
0.00
07011630X3410203
ปรับปรุงโรงเรือนShadeHou
6111320
1,750,000.00
1,655,238.92
0.00
0.00
07011630X3410204
ปรับปรุงโรงเรือนNuclearH
6111320
789,600.00
749,417.44
0.00
0.00
07011630X3410205
ปรับปรุงโรงเรือนFoundatio
6111320
3,004,400.00
2,997,621.98
0.00
0.00
07011630X3410206
ปรับปรุงโรงเรือนDemonstra
6111320
3,004,400.00
2,997,621.98
0.00
0.00
07011630X3410207
ปรับปรุงโรงเก็บเครื่องสำรอ
6111320
350,000.00
349,900.83
0.00
0.00