รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
0700929008000000
รายการงบประจำ
6211100
1,103,310.00
0.00
735,530.00
0.00
0700917021000000
รายการงบประจำ
6211200
280,740.00
0.00
73,821.92
0.00
0700917028000000
รายการงบประจำ
6211200
113,400.00
0.00
0.00
0.00
0700917029000000
รายการงบประจำ
6211200
76,640.00
0.00
0.00
0.00
0700917033000000
รายการงบประจำ
6211200
95,910.00
0.00
7,500.00
0.00
0700925037000000
รายการงบประจำ
6211200
1,109,960.00
0.00
690,032.35
0.00
0700929008000000
รายการงบประจำ
6211200
45,880.00
0.00
30,458.00
0.00
0700930001000000
รายการงบประจำ
6211200
16,000.00
0.00
0.00
0.00
0700930002000000
รายการงบประจำ
6211200
508,750.00
0.00
103,420.00
0.00
0700930004000000
รายการงบประจำ
6211200
246,832.00
0.00
64,658.48
0.00
0700940034000000
รายการงบประจำ
6211200
148,000.00
0.00
14,000.00
0.00