รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
0700926007000000
รายการงบประจำ
6111100
3,387,340.00
0.00
3,387,340.00
0.00
0700926008000000
รายการงบประจำ
6111100
1,191,260.00
0.00
1,191,260.00
0.00
0700917030000000
รายการงบประจำ
6111200
700,440.00
0.00
700,076.92
0.00
0700917037000000
รายการงบประจำ
6111200
1,439,700.00
0.00
1,438,910.78
0.00
0700919018000000
รายการงบประจำ
6111200
36,000.00
0.00
35,276.00
0.00
0700919021000000
รายการงบประจำ
6111200
368,700.00
0.00
368,700.00
0.00
0700919028000000
รายการงบประจำ
6111200
82,074.00
0.00
82,073.94
0.00
0700919029000000
รายการงบประจำ
6111200
42,325.00
0.00
41,424.72
0.00
0700919031000000
รายการงบประจำ
6111200
1,581,000.00
0.00
1,580,658.49
0.00
0700919032000000
รายการงบประจำ
6111200
162,780.00
0.00
162,780.00
0.00
0700926008000000
รายการงบประจำ
6111200
196,470.00
0.00
196,461.00
0.00
0700927001000000
รายการงบประจำ
6111200
1,205,102.00
0.00
1,204,718.65
0.00
0700927004000000
รายการงบประจำ
6111200
913,680.00
0.00
913,679.90
0.00
0700938034000000
รายการงบประจำ
6111200
410,000.00
0.00
409,999.75
0.00
0700963072000000
รายการงบประจำ
6111200
1,096,300.00
0.00
1,096,271.00
0.00