รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
0700926007000000
รายการงบประจำ
6111100
853,870.00
0.00
846,820.00
0.00
0700926008000000
รายการงบประจำ
6111100
300,860.00
0.00
297,245.00
0.00
0700917030000000
รายการงบประจำ
6111200
347,140.00
0.00
131,749.53
0.00
0700917037000000
รายการงบประจำ
6111200
738,900.00
0.00
331,239.00
0.00
0700919021000000
รายการงบประจำ
6111200
221,200.00
0.00
100,120.00
0.00
0700919028000000
รายการงบประจำ
6111200
82,500.00
0.00
4,500.00
0.00
0700919029000000
รายการงบประจำ
6111200
63,750.00
0.00
5,700.00
0.00
0700919031000000
รายการงบประจำ
6111200
805,000.00
0.00
559,720.27
0.00
0700919032000000
รายการงบประจำ
6111200
108,700.00
0.00
12,390.00
0.00
0700926008000000
รายการงบประจำ
6111200
49,370.00
0.00
49,014.00
0.00
0700927001000000
รายการงบประจำ
6111200
520,500.00
0.00
160,958.00
0.00
0700927004000000
รายการงบประจำ
6111200
476,400.00
0.00
174,712.16
0.00
0700938034000000
รายการงบประจำ
6111200
205,000.00
0.00
64,450.00
0.00