รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
0700929008000000
รายการงบประจำ
6211100
3,273,190.00
0.00
2,905,405.00
0.00
0700917021000000
รายการงบประจำ
6211200
584,840.00
0.00
511,157.90
0.00
0700917028000000
รายการงบประจำ
6211200
220,000.00
0.00
100,696.92
0.00
0700917029000000
รายการงบประจำ
6211200
136,510.00
0.00
47,116.00
0.00
0700917031000000
รายการงบประจำ
6211200
161,344.00
0.00
125,783.00
0.00
0700917033000000
รายการงบประจำ
6211200
203,220.00
0.00
202,919.00
0.00
0700917059000000
รายการงบประจำ
6211200
100,000.00
0.00
0.00
0.00
0700925037000000
รายการงบประจำ
6211200
2,537,700.00
0.00
1,870,139.85
0.00
0700929008000000
รายการงบประจำ
6211200
145,040.00
0.00
129,687.00
0.00
0700930001000000
รายการงบประจำ
6211200
519,090.00
0.00
359,753.14
0.00
0700930002000000
รายการงบประจำ
6211200
1,117,500.00
0.00
1,083,991.65
0.00
0700930004000000
รายการงบประจำ
6211200
546,760.00
0.00
417,291.19
0.00
0700940034000000
รายการงบประจำ
6211200
370,000.00
0.00
258,198.86
0.00