รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
0700819020000000
รายการงบประจำ
6111200
1,960,000.00
0.00
1,959,985.00
0.00
0700819022009000
รายการงบประจำ
6111200
240,240.00
0.00
240,240.00
0.00
0700819025000000
รายการงบประจำ
6111200
62,500.00
0.00
62,500.00
0.00
0700819026000000
รายการงบประจำ
6111200
1,843,403.00
0.00
1,843,402.46
0.00
0700819029000000
รายการงบประจำ
6111200
266,000.00
0.00
266,000.00
0.00
0700819030000000
รายการงบประจำ
6111200
218,000.00
0.00
217,890.00
0.00
0700819031000000
รายการงบประจำ
6111200
1,661,950.00
0.00
1,661,798.00
0.00
0700827003000000
รายการงบประจำ
6111200
1,467,500.00
0.00
1,467,414.13
0.00
0700827004000000
รายการงบประจำ
6111200
4,327,460.00
0.00
4,327,176.52
0.00
0700827005000000
รายการงบประจำ
6111200
220,328.00
0.00
220,328.00
0.00
0700838032000000
รายการงบประจำ
6111200
1,172,750.00
0.00
1,172,683.51
0.00
0700842024000000
รายการงบประจำ
6111200
558,150.00
0.00
558,150.00
0.00
0700845014000000
รายการงบประจำ
6111200
267,920.00
0.00
267,845.00
0.00
0700863072000000
รายการงบประจำ
6111200
1,532,000.00
0.00
105,020.00
0.00
0700827004410041
การควบคุมระดับน้ำใต้ดินเค็
6111320
750,000.00
0.00
749,750.00
0.00
0700827004410097
จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ
6111320
450,000.00
0.00
449,875.00
0.00
0700827004410106
ผลิตหญ้าแฝกเพื่อปลูกจังหว
6111320
3,120,000.00
0.00
3,119,927.10
0.00
0700827004410285
จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ
6111320
2,470,000.00
0.00
2,469,999.08
0.00
0700827004410321
ผลิตหญ้าแฝกเพื่อแจกจ่ายจั
6111320
1,168,000.00
0.00
1,167,970.69
0.00
0700827004410357
การจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและ
6111320
170,000.00
0.00
169,800.00
0.00
0700838032410028
จัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำใน
6111320
1,200,000.00
0.00
1,200,000.00
0.00
0700845014410294
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
6111320
283,200.00
0.00
283,200.00
0.00
0700845014410295
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
6111320
265,500.00
0.00
265,500.00
0.00
0700845014410296
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
6111320
265,500.00
0.00
265,500.00
0.00
0700845014410297
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
6111320
533,500.00
0.00
533,500.00
0.00
0700845014410298
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
6111320
407,100.00
0.00
407,100.00
0.00
0700845014410299
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
6111320
312,867.00
0.00
312,867.00
0.00
0700845014410300
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
6111320
307,931.00
0.00
307,931.00
0.00
0700845014410301
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
6111320
194,700.00
0.00
194,700.00
0.00
0700845014410302
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
6111320
106,200.00
0.00
106,200.00
0.00
0700845014410303
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
6111320
247,800.00
0.00
247,800.00
0.00
0700845014410304
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
6111320
177,000.00
0.00
177,000.00
0.00
0700845014410305
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
6111320
212,500.00
0.00
212,500.00
0.00
0700845014410306
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
6111320
366,300.00
0.00
366,300.00
0.00
0700845014410307
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
6111320
712,000.00
0.00
712,000.00
0.00
0700845014410308
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
6111320
267,000.00
0.00
267,000.00
0.00
0700845014410577
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
6111320
354,000.00
0.00
354,000.00
0.00
0700845014410578
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
6111320
352,700.00
0.00
352,700.00
0.00
0700845014410579
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
6111320
389,400.00
0.00
389,400.00
0.00
0700845014410580
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
6111320
247,500.00
0.00
247,500.00
0.00
0700845014410581
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
6111320
389,400.00
0.00
389,400.00
0.00
0700845014410582
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
6111320
300,900.00
0.00
300,900.00
0.00
0700845014410583
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
6111320
287,100.00
0.00
287,100.00
0.00
0700845014410584
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
6111320
232,500.00
0.00
232,500.00
0.00
0700845014410585
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
6111320
279,000.00
0.00
279,000.00
0.00
0700845014410586
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
6111320
460,600.00
0.00
460,600.00
0.00
0700845014410587
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
6111320
123,900.00
0.00
123,900.00
0.00
0700845014410588
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
6111320
106,200.00
0.00
106,200.00
0.00
0700845014410589
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
6111320
389,400.00
0.00
389,400.00
0.00
0700845014410851
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
6111320
123,900.00
0.00
123,900.00
0.00
0700845014410852
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
6111320
230,100.00
0.00
230,100.00
0.00
0700845014410853
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
6111320
371,700.00
0.00
371,700.00
0.00
0700845014410854
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
6111320
88,500.00
0.00
88,500.00
0.00
0700845014410855
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
6111320
346,500.00
0.00
346,500.00
0.00
0700845014410856
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
6111320
123,900.00
0.00
123,900.00
0.00
0700845014410857
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
6111320
247,800.00
0.00
247,800.00
0.00
0700845014410858
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
6111320
244,000.00
0.00
244,000.00
0.00
0700845014410859
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
6111320
35,400.00
0.00
35,400.00
0.00
0700845014410860
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
6111320
123,900.00
0.00
123,900.00
0.00
0700845014410861
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
6111320
159,300.00
0.00
159,300.00
0.00
0700845014410913
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
6111320
244,500.00
0.00
244,500.00
0.00
0700845014410914
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
6111320
177,000.00
0.00
177,000.00
0.00
0700845014410915
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
6111320
194,700.00
0.00
194,700.00
0.00
0700845014410916
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
6111320
265,500.00
0.00
265,500.00
0.00
0700845014410917
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
6111320
389,400.00
0.00
389,400.00
0.00
0700845014410918
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
6111320
461,647.00
0.00
461,647.00
0.00
0700845014410919
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
6111320
159,300.00
0.00
159,300.00
0.00
0700845014410920
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
6111320
343,000.00
0.00
343,000.00
0.00
0700845014410921
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
6111320
302,600.00
0.00
302,600.00
0.00
0700845014410H08
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
6111320
277,200.00
0.00
277,200.00
0.00
0700845014410H09
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
6111320
247,500.00
0.00
247,500.00
0.00
0700845014410H10
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
6111320
212,400.00
0.00
212,400.00
0.00
0700845014410H11
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
6111320
407,100.00
0.00
407,100.00
0.00
0700845014410H12
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
6111320
336,600.00
0.00
336,600.00
0.00
0700845014410H13
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
6111320
286,673.00
0.00
286,673.00
0.00
0700845014410H14
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
6111320
177,000.00
0.00
177,000.00
0.00
0700845014410H15
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
6111320
177,000.00
0.00
177,000.00
0.00
0700845014410H16
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
6111320
283,200.00
0.00
283,200.00
0.00
0700845014410H17
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
6111320
283,200.00
0.00
283,200.00
0.00
0700845014410H18
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
6111320
424,800.00
0.00
424,800.00
0.00
0700845014410H44
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
6111320
247,500.00
0.00
247,500.00
0.00
0700845014410H45
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
6111320
300,900.00
0.00
300,900.00
0.00
0700845014410H46
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
6111320
316,800.00
0.00
316,800.00
0.00
0700845014410H47
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
6111320
265,500.00
0.00
265,500.00
0.00
0700845014410H48
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
6111320
88,500.00
0.00
88,500.00
0.00
0700845014410H49
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
6111320
141,600.00
0.00
141,600.00
0.00
0700845014410H50
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
6111320
159,300.00
0.00
159,300.00
0.00
0700845014410H51
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
6111320
405,000.00
0.00
405,000.00
0.00
0700845014410H52
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
6111320
445,000.00
0.00
445,000.00
0.00
0700845014410H53
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
6111320
330,600.00
0.00
330,600.00
0.00
0700845014410I03
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
6111320
485,100.00
0.00
485,100.00
0.00
0700845014410I04
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
6111320
159,300.00
0.00
159,300.00
0.00
0700845014410I05
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
6111320
336,300.00
0.00
336,300.00
0.00
0700845014410I06
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
6111320
88,500.00
0.00
88,500.00
0.00
0700845014410I07
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
6111320
247,800.00
0.00
247,800.00
0.00
0700845014410I08
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
6111320
265,500.00
0.00
265,500.00
0.00
0700845014410I09
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
6111320
319,200.00
0.00
319,200.00
0.00
0700845014410I10
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
6111320
407,100.00
0.00
407,100.00
0.00
0700845014410I11
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
6111320
285,600.00
0.00
285,600.00
0.00
0700845014410I12
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
6111320
232,500.00
0.00
232,500.00
0.00
0700845014410I13
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
6111320
141,600.00
0.00
141,600.00
0.00
0700845014410I14
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
6111320
526,200.00
0.00
526,200.00
0.00
0700845014410I15
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
6111320
389,400.00
0.00
389,400.00
0.00
0700845014410I16
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
6111320
88,500.00
0.00
88,500.00
0.00
0700845014410I17
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
6111320
222,500.00
0.00
222,500.00
0.00
0700845014410I18
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
6111320
234,000.00
0.00
234,000.00
0.00
0700845014410I76
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
6111320
283,200.00
0.00
283,200.00
0.00
0700845014410I77
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
6111320
371,700.00
0.00
371,700.00
0.00
0700845014410I78
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
6111320
159,300.00
0.00
159,300.00
0.00
0700845014410I89
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
6111320
177,000.00
0.00
177,000.00
0.00
0700845014410I90
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
6111320
212,400.00
0.00
212,400.00
0.00
0700845014410O42
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
6111320
244,300.00
0.00
244,300.00
0.00
0700845014410O92
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
6111320
613,478.00
0.00
613,478.00
0.00
0700845014410P47
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
6111320
123,900.00
0.00
123,900.00
0.00
0700845014410P48
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
6111320
376,200.00
0.00
376,200.00
0.00
0700845014410P49
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
6111320
123,900.00
0.00
123,900.00
0.00
0700845014410P50
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
6111320
35,400.00
0.00
35,400.00
0.00
0700845014410P51
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
6111320
177,000.00
0.00
177,000.00
0.00
0700845014410P52
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
6111320
407,100.00
0.00
407,100.00
0.00
0700845014410P53
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
6111320
336,300.00
0.00
336,300.00
0.00
0700845014410P54
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
6111320
318,600.00
0.00
318,600.00
0.00
0700845014410P55
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
6111320
247,800.00
0.00
247,800.00
0.00
0700845014410P56
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
6111320
300,900.00
0.00
300,900.00
0.00
0700845014410P57
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
6111320
17,700.00
0.00
17,700.00
0.00
0700845014410P58
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
6111320
88,500.00
0.00
88,500.00
0.00
0700845014410P59
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
6111320
248,400.00
0.00
248,400.00
0.00
0700845014410P60
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
6111320
141,600.00
0.00
141,600.00
0.00
0700845014410R16
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
6111320
284,424.00
0.00
284,424.00
0.00
0700845014410S07
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
6111320
177,000.00
0.00
177,000.00
0.00
0700845014410S08
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
6111320
407,100.00
0.00
407,100.00
0.00
0700845014410S09
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
6111320
279,619.00
0.00
279,619.00
0.00
0700845014410S90
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
6111320
230,100.00
0.00
230,100.00
0.00
0700845014410S91
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
6111320
159,300.00
0.00
159,300.00
0.00
0700845014410S92
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
6111320
194,700.00
0.00
194,700.00
0.00
0700845014410S93
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
6111320
53,100.00
0.00
53,100.00
0.00
0700845014410S94
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
6111320
70,800.00
0.00
70,800.00
0.00
0700845014410S95
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
6111320
106,200.00
0.00
106,200.00
0.00
0700845014410S96
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
6111320
194,700.00
0.00
194,700.00
0.00
0700845014410S97
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
6111320
106,200.00
0.00
106,200.00
0.00
0700845014410S98
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
6111320
177,000.00
0.00
177,000.00
0.00
0700845014410S99
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
6111320
35,400.00
0.00
35,400.00
0.00
0700845014410T00
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
6111320
53,100.00
0.00
53,100.00
0.00
0700845014410T01
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
6111320
300,900.00
0.00
300,900.00
0.00
0700845014410T02
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
6111320
318,600.00
0.00
318,600.00
0.00
0700845014410T03
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
6111320
265,500.00
0.00
265,500.00
0.00
0700845014410T04
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
6111320
88,500.00
0.00
88,500.00
0.00
0700845014410T05
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
6111320
194,700.00
0.00
194,700.00
0.00
0700845014410T06
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
6111320
35,400.00
0.00
35,400.00
0.00
0700845014410T07
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
6111320
354,000.00
0.00
354,000.00
0.00
0700845014410T08
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
6111320
407,100.00
0.00
407,100.00
0.00
0700845014410T09
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
6111320
53,100.00
0.00
53,100.00
0.00
0700845014410T10
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
6111320
265,500.00
0.00
265,500.00
0.00
0700845014410T11
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
6111320
194,700.00
0.00
194,700.00
0.00
0700845014410T12
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
6111320
283,200.00
0.00
283,200.00
0.00
0700845014410T13
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
6111320
424,800.00
0.00
424,800.00
0.00
0700845014410T14
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
6111320
407,100.00
0.00
407,100.00
0.00
0700845014410T15
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
6111320
389,400.00
0.00
389,400.00
0.00
0700845014410T16
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
6111320
141,600.00
0.00
141,600.00
0.00
0700845014410T17
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
6111320
141,600.00
0.00
141,600.00
0.00
0700845014410T18
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
6111320
407,100.00
0.00
407,100.00
0.00
0700845014410T19
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
6111320
123,900.00
0.00
123,900.00
0.00
0700845014410T20
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
6111320
88,500.00
0.00
88,500.00
0.00
0700845014410T21
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
6111320
106,200.00
0.00
106,200.00
0.00
0700845014410T22
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
6111320
424,800.00
0.00
424,800.00
0.00
0700845014410T23
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
6111320
88,500.00
0.00
88,500.00
0.00
0700845014410T24
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
6111320
354,000.00
0.00
354,000.00
0.00
0700845014410T25
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
6111320
88,500.00
0.00
88,500.00
0.00
0700845014410T26
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
6111320
265,500.00
0.00
265,500.00
0.00
0700845014410T27
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
6111320
177,000.00
0.00
177,000.00
0.00
0700845014410T28
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
6111320
88,500.00
0.00
88,500.00
0.00
0700845014410T29
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
6111320
88,500.00
0.00
88,500.00
0.00
0700845014410T30
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
6111320
354,000.00
0.00
354,000.00
0.00
0700845014410T31
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
6111320
88,500.00
0.00
88,500.00
0.00
0700845014410T32
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
6111320
88,500.00
0.00
88,500.00
0.00
0700845014410T33
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
6111320
88,500.00
0.00
88,500.00
0.00
0700845014410T34
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
6111320
354,000.00
0.00
354,000.00
0.00
0700845014410T35
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
6111320
88,500.00
0.00
88,500.00
0.00
0700845014410T36
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
6111320
88,500.00
0.00
88,500.00
0.00
0700845014410T37
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
6111320
177,000.00
0.00
177,000.00
0.00
0700845014410T38
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
6111320
88,500.00
0.00
88,500.00
0.00
0700845014410T39
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
6111320
354,000.00
0.00
354,000.00
0.00
0700845014410T40
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
6111320
159,300.00
0.00
159,300.00
0.00
0700845014410T41
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
6111320
230,100.00
0.00
230,100.00
0.00
0700845014410T42
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
6111320
159,300.00
0.00
159,300.00
0.00
0700845014410T43
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
6111320
371,700.00
0.00
371,700.00
0.00
0700845014410T44
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
6111320
300,900.00
0.00
300,900.00
0.00
0700845014410T45
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
6111320
265,500.00
0.00
265,500.00
0.00
0700845014410T46
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
6111320
123,900.00
0.00
123,900.00
0.00
0700845014410T47
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
6111320
194,700.00
0.00
194,700.00
0.00
0700845014410T48
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
6111320
230,100.00
0.00
230,100.00
0.00
0700845014410T49
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
6111320
230,100.00
0.00
230,100.00
0.00
0700845014410T50
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
6111320
354,000.00
0.00
354,000.00
0.00
0700845014410T51
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
6111320
318,600.00
0.00
318,600.00
0.00
0700845014410T52
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
6111320
354,000.00
0.00
354,000.00
0.00
0700845014410T53
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
6111320
389,400.00
0.00
389,400.00
0.00
0700845014410T54
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
6111320
354,000.00
0.00
354,000.00
0.00
0700845014410T55
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
6111320
177,000.00
0.00
177,000.00
0.00
0700845014410T56
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
6111320
354,000.00
0.00
354,000.00
0.00
0700845014410T57
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
6111320
106,200.00
0.00
106,200.00
0.00
0700845014410T58
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
6111320
106,200.00
0.00
106,200.00
0.00
0700845014410T59
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
6111320
424,800.00
0.00
424,800.00
0.00
0700845014410T60
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
6111320
424,800.00
0.00
424,800.00
0.00
0700845014410T61
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
6111320
424,800.00
0.00
424,800.00
0.00
0700845014410T62
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
6111320
424,800.00
0.00
424,800.00
0.00
0700845014410T63
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
6111320
212,400.00
0.00
212,400.00
0.00
0700845014410T64
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
6111320
336,300.00
0.00
336,300.00
0.00
0700845014410T65
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
6111320
424,800.00
0.00
424,800.00
0.00
0700845014410T66
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
6111320
354,000.00
0.00
354,000.00
0.00
0700845014410T67
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
6111320
159,300.00
0.00
159,300.00
0.00
0700845018410005
ขุดลอกหนองกุดจับบ้านกุดจั
6111320
957,352.00
0.00
957,352.00
0.00
0700845018410171
สระเก็บน้ำบ้านหนองหานหมู
6111320
1,355,888.00
0.00
1,355,888.00
0.00
0700845018410211
ขุดลอกหนองหูลิงตอนบนบ.หนอ
6111320
1,803,381.00
829,553.48
973,827.00
0.00
0700863072410008
ค่าก่อสร้างฝายชะลอน้ำแบบก
6111320
0.00
0.00
0.00
0.00
0700863072410010
ค่าก่อสร้างฝายชะลอน้ำแบบก
6111320
0.00
0.00
0.00
0.00
0700863072410011
ค่าก่อสร้างฝายชะลอน้ำแบบก
6111320
493,600.00
0.00
0.00
0.00
0700863072410023
ค่าก่อสร้างฝายชะลอน้ำแบบก
6111320
246,800.00
0.00
210,536.24
0.00
0700863072410024
ค่าก่อสร้างฝายชะลอน้ำแบบก
6111320
246,800.00
0.00
105,268.12
0.00
0700863072410025
ค่าก่อสร้างฝายชะลอน้ำแบบก
6111320
123,400.00
0.00
0.00
0.00
0700863072410026
ค่าก่อสร้างฝายชะลอน้ำแบบก
6111320
246,800.00
0.00
0.00
0.00
0700863072410059
ค่าก่อสร้างฝายชะลอน้ำแบบก
6111320
246,800.00
0.00
215,500.34
0.00
0700863072410071
ค่าก่อสร้างฝายชะลอน้ำแบบก
6111320
0.00
0.00
0.00
0.00
0700863072410165
ค่าก่อสร้างฝายชะลอน้ำแบบก
6111320
246,800.00
0.00
0.00
0.00
0700863072410199
ค่าก่อสร้างฝายชะลอน้ำแบบก
6111320
123,400.00
0.00
115,090.00
0.00
0700863072410247
ค่าก่อสร้างฝายชะลอน้ำแบบก
6111320
123,400.00
0.00
115,090.00
0.00
0700863072410299
ค่าก่อสร้างฝายชะลอน้ำแบบก
6111320
246,800.00
0.00
0.00
0.00
0700863072410300
ค่าก่อสร้างฝายชะลอน้ำแบบก
6111320
123,400.00
0.00
0.00
0.00
0700838022709002
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาชนบท
6111500
132,650.00
0.00
132,650.00
0.00