รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
0700827003000000
รายการงบประจำ
6111200
1,087,500.00
49,500.00
727,350.00
0.00
0700827004000000
รายการงบประจำ
6111200
1,967,950.00
0.00
59,147.74
0.00
0700827004410106
ผลิตหญ้าแฝกเพื่อปลูกจังหว
6111320
3,120,000.00
0.00
0.00
0.00
0700827004410321
ผลิตหญ้าแฝกเพื่อแจกจ่ายจั
6111320
1,168,000.00
0.00
0.00
0.00