รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
0700817020000000
รายการงบประจำ
6211200
55,500.00
0.00
31,789.00
0.00
0700817026000000
รายการงบประจำ
6211200
54,550.00
0.00
19,561.10
0.00
0700817029000000
รายการงบประจำ
6211200
177,500.00
133,000.00
0.00
0.00
0700817030000000
รายการงบประจำ
6211200
99,000.00
0.00
0.00
0.00
0700817031000000
รายการงบประจำ
6211200
95,450.00
0.00
3,624.42
0.00
0700830003000000
รายการงบประจำ
6211200
714,750.00
13,281.00
441,350.00
0.00
0700830004000000
รายการงบประจำ
6211200
206,000.00
12,000.00
76,422.85
0.00
0700840032000000
รายการงบประจำ
6211200
339,950.00
0.00
55,875.00
0.00
0700849014000000
รายการงบประจำ
6211200
160,000.00
0.00
0.00
0.00
0700830004410150
ผลิตหญ้าแฝกเพื่อแจกจ่ายจั
6211320
1,095,000.00
810,000.00
93,000.00
0.00
0700830004410290
จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ
6211320
1,900,000.00
0.00
0.00
0.00
0700849014410B57
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
6211320
53,100.00
53,100.00
0.00
0.00
0700849014410B58
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
6211320
53,100.00
0.00
0.00
0.00
0700849014410B59
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
6211320
53,100.00
53,100.00
0.00
0.00
0700849014410B60
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
6211320
17,700.00
17,700.00
0.00
0.00
0700849014410B61
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
6211320
283,200.00
0.00
0.00
0.00
0700849014410B62
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
6211320
194,700.00
0.00
0.00
0.00
0700849014410B63
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
6211320
70,800.00
0.00
0.00
0.00
0700849014410B64
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
6211320
17,700.00
0.00
0.00
0.00
0700849014410B65
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
6211320
35,400.00
0.00
0.00
0.00
0700849014410B66
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
6211320
177,000.00
0.00
0.00
0.00
0700849014410B67
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
6211320
123,900.00
0.00
0.00
0.00
0700849014410B68
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
6211320
70,800.00
0.00
0.00
0.00
0700849014410B69
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
6211320
616,280.00
0.00
0.00
0.00
0700849014410B70
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
6211320
346,500.00
0.00
0.00
0.00
0700849014410B71
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
6211320
329,600.00
0.00
0.00
0.00
0700849014410B72
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
6211320
389,400.00
0.00
0.00
0.00
0700849014410B73
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
6211320
354,000.00
0.00
0.00
0.00
0700849014410B74
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
6211320
123,900.00
0.00
0.00
0.00
0700849014410B75
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
6211320
194,700.00
0.00
0.00
0.00
0700849014410B76
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
6211320
123,900.00
0.00
0.00
0.00
0700849014410B77
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
6211320
265,500.00
0.00
0.00
0.00
0700849014410B78
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
6211320
371,700.00
0.00
0.00
0.00
0700849014410B79
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
6211320
247,800.00
0.00
0.00
0.00
0700849014410B80
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
6211320
318,600.00
0.00
0.00
0.00
0700849014410B81
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
6211320
336,300.00
0.00
0.00
0.00
0700849014410B82
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
6211320
123,900.00
0.00
0.00
0.00
0700849014410B83
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
6211320
354,000.00
0.00
0.00
0.00
0700849014410B84
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
6211320
312,000.00
0.00
0.00
0.00
0700849014410B85
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
6211320
106,200.00
0.00
0.00
0.00
0700849014410B86
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
6211320
212,400.00
0.00
0.00
0.00
0700849014410B87
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
6211320
328,410.00
0.00
0.00
0.00
0700849014410B88
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
6211320
407,100.00
407,100.00
0.00
0.00
0700849014410B89
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
6211320
350,304.00
0.00
0.00
0.00
0700849014410B90
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
6211320
318,600.00
0.00
0.00
0.00
0700849014410B91
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
6211320
53,100.00
0.00
0.00
0.00
0700849014410B92
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
6211320
88,500.00
0.00
0.00
0.00
0700849014410B93
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
6211320
194,700.00
194,700.00
0.00
0.00
0700849014410B94
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
6211320
407,100.00
407,100.00
0.00
0.00
0700849014410B95
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
6211320
744,747.00
0.00
0.00
0.00
0700849014410B96
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
6211320
336,300.00
0.00
0.00
0.00
0700849014410B97
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
6211320
177,000.00
0.00
0.00
0.00
0700849014410B98
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
6211320
371,700.00
0.00
0.00
0.00
0700849014410B99
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
6211320
53,100.00
0.00
0.00
0.00
0700849014410C00
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
6211320
354,000.00
0.00
0.00
0.00
0700849014410C01
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
6211320
17,700.00
0.00
0.00
0.00
0700849014410C02
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
6211320
194,700.00
0.00
0.00
0.00
0700849014410C03
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
6211320
265,500.00
0.00
0.00
0.00
0700849014410C04
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
6211320
265,500.00
0.00
0.00
0.00
0700849014410C05
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
6211320
177,000.00
0.00
0.00
0.00
0700849014410C06
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
6211320
354,000.00
0.00
0.00
0.00
0700849014410C07
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
6211320
336,300.00
0.00
0.00
0.00
0700849014410C08
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
6211320
265,500.00
0.00
0.00
0.00
0700849014410C09
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
6211320
371,700.00
0.00
0.00
0.00
0700849014410C10
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
6211320
159,300.00
0.00
0.00
0.00
0700849014410C11
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
6211320
354,000.00
0.00
0.00
0.00
0700849014410C12
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
6211320
354,000.00
0.00
0.00
0.00
0700849014410C13
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
6211320
212,400.00
0.00
0.00
0.00
0700849014410C14
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
6211320
177,000.00
0.00
0.00
0.00
0700849014410C15
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
6211320
424,800.00
0.00
0.00
0.00
0700849014410C16
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
6211320
230,100.00
0.00
0.00
0.00
0700849014410C17
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
6211320
123,900.00
0.00
0.00
0.00
0700849014410C18
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
6211320
53,100.00
0.00
0.00
0.00
0700849014410C19
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
6211320
53,100.00
0.00
0.00
0.00
0700849014410C20
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
6211320
53,100.00
0.00
0.00
0.00
0700849014410C21
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
6211320
141,600.00
0.00
0.00
0.00
0700849014410C22
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
6211320
177,000.00
0.00
0.00
0.00
0700849014410C23
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
6211320
177,000.00
0.00
0.00
0.00
0700849014410C24
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
6211320
265,500.00
265,500.00
0.00
0.00
0700849014410C25
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
6211320
177,000.00
0.00
0.00
0.00
0700849014410C26
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
6211320
354,000.00
0.00
0.00
0.00
0700849014410C27
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
6211320
177,000.00
0.00
0.00
0.00
0700849014410C28
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
6211320
354,000.00
0.00
0.00
0.00
0700849014410C29
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
6211320
265,500.00
0.00
0.00
0.00
0700849014410C30
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
6211320
265,500.00
0.00
0.00
0.00
0700849014410C31
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
6211320
265,500.00
265,500.00
0.00
0.00
0700849014410C32
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
6211320
177,000.00
177,000.00
0.00
0.00
0700849014410C33
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
6211320
265,500.00
0.00
0.00
0.00
0700849014410C34
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
6211320
269,500.00
0.00
0.00
0.00
0700849014410C35
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
6211320
424,800.00
0.00
0.00
0.00
0700849014410C36
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
6211320
354,000.00
354,000.00
0.00
0.00
0700849014410C37
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
6211320
424,800.00
424,800.00
0.00
0.00
0700849014410C38
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
6211320
177,000.00
0.00
0.00
0.00
0700849014410C39
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
6211320
424,800.00
424,800.00
0.00
0.00
0700849014410C40
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
6211320
123,900.00
123,900.00
0.00
0.00
0700849014410C41
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
6211320
424,800.00
0.00
0.00
0.00
0700849014410C42
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
6211320
318,600.00
318,600.00
0.00
0.00
0700849014410C43
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
6211320
212,400.00
212,400.00
0.00
0.00
0700849014410C44
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
6211320
424,800.00
424,800.00
0.00
0.00
0700849014410C45
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
6211320
35,400.00
35,400.00
0.00
0.00
0700849014410C46
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
6211320
269,500.00
0.00
0.00
0.00
0700849014410C47
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
6211320
247,800.00
0.00
0.00
0.00
0700849014410C48
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
6211320
106,200.00
0.00
0.00
0.00
0700849014410C49
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
6211320
330,000.00
0.00
0.00
0.00
0700849014410C50
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
6211320
407,100.00
0.00
0.00
0.00
0700849014410C51
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
6211320
407,100.00
0.00
0.00
0.00
0700849014410C52
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
6211320
141,600.00
141,600.00
0.00
0.00
0700849014410C53
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
6211320
194,700.00
194,700.00
0.00
0.00
0700849014410C54
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
6211320
300,900.00
0.00
0.00
0.00
0700849014410C55
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
6211320
354,000.00
0.00
0.00
0.00
0700849014410C56
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
6211320
407,100.00
0.00
0.00
0.00
0700849014410C57
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
6211320
354,000.00
0.00
0.00
0.00
0700849014410C58
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
6211320
407,100.00
0.00
0.00
0.00
0700849014410C59
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
6211320
407,100.00
0.00
0.00
0.00
0700849014410C60
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
6211320
194,700.00
0.00
0.00
0.00
0700849014410C61
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
6211320
407,100.00
0.00
0.00
0.00
0700849014410C62
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
6211320
389,400.00
389,400.00
0.00
0.00
0700849014410C63
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
6211320
177,000.00
177,000.00
0.00
0.00
0700849014410C64
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
6211320
424,800.00
424,800.00
0.00
0.00
0700849014410C65
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
6211320
407,100.00
407,100.00
0.00
0.00
0700849014410C66
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
6211320
177,000.00
177,000.00
0.00
0.00
0700849014410C67
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
6211320
407,100.00
0.00
0.00
0.00
0700849014410C68
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
6211320
123,900.00
0.00
0.00
0.00
0700849014410C69
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
6211320
17,700.00
0.00
0.00
0.00
7008490144100001
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
6211320
35,400.00
0.00
0.00
0.00
0700849014410G15
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
6211320
389,400.00
389,400.00
0.00
0.00
0700849014410G16
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
6211320
53,100.00
0.00
0.00
0.00
0700849014410L45
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
6211320
35,400.00
0.00
0.00
0.00
0700849014410L60
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
6211320
17,700.00
17,700.00
0.00
0.00
0700849014410L61
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
6211320
141,600.00
0.00
0.00
0.00
0700849014410L62
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
6211320
35,400.00
0.00
0.00
0.00
0700849014410L63
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
6211320
762,300.00
70,800.00
0.00
0.00
0700849014410L64
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
6211320
564,200.00
0.00
0.00
0.00
0700849014410L65
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
6211320
53,100.00
0.00
0.00
0.00
0700849014410Q33
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
6211320
194,700.00
0.00
0.00
0.00
0700849014410Q34
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
6211320
389,400.00
0.00
0.00
0.00
0700849014410Q35
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
6211320
53,100.00
0.00
0.00
0.00
0700849014410Q36
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
6211320
35,400.00
0.00
0.00
0.00
0700849014410Q37
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
6211320
17,700.00
0.00
0.00
0.00
0700849014410Q38
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
6211320
53,100.00
0.00
0.00
0.00
0700849014410Q39
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
6211320
17,700.00
0.00
0.00
0.00
0700849014410Q40
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
6211320
70,800.00
70,800.00
0.00
0.00
0700849014410Q41
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
6211320
53,100.00
0.00
0.00
0.00
0700849014410Q69
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
6211320
300,900.00
0.00
0.00
0.00
0700849018410055
ขุดลอกหนองห้วยบงบ้านนาคำ
6211320
1,840,000.00
0.00
0.00
0.00