รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
0700629007000000
รายการงบประจำ
6211100
5,957,720.00
0.00
2,012,440.00
0.00
0700617015000000
รายการงบประจำ
6211200
524,900.00
0.00
66,168.00
0.00
0700617017000000
รายการงบประจำ
6211200
530,180.00
0.00
147,926.80
0.00
0700617018000000
รายการงบประจำ
6211200
84,200.00
0.00
84,200.00
0.00
0700617033000000
รายการงบประจำ
6211200
64,300.00
0.00
4,000.00
0.00
0700617034000000
รายการงบประจำ
6211200
160,000.00
0.00
77,700.00
0.00
0700617039000000
รายการงบประจำ
6211200
4,519,320.00
0.00
1,334,544.32
0.00
0700617050000000
รายการงบประจำ
6211200
926,200.00
0.00
26,950.00
0.00
0700624028000000
รายการงบประจำ
6211200
277,500.00
0.00
13,010.13
0.00
0700629007000000
รายการงบประจำ
6211200
1,090,290.00
0.00
354,920.00
0.00
0700630008000000
รายการงบประจำ
6211200
3,264,900.00
0.00
1,148,031.25
0.00
0700640040000000
รายการงบประจำ
6211200
427,500.00
0.00
117,411.00
0.00
0700630008110529
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับง
6211310
16,000.00
0.00
16,000.00
0.00
0700630008110862
รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด1ตั
6211310
822,000.00
0.00
822,000.00
0.00
0700617015500001
เงินอุดหนุนเกษตรกรในการเลี
6211410
70,000.00
0.00
0.00
0.00
0700617034500001
เงินอุดหนุนเกษตรกรเครือข่า
6211410
240,000.00
0.00
0.00
0.00