รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
0700629007000000
รายการงบประจำ
6211100
3,251,580.00
0.00
968,980.00
0.00
0700617015000000
รายการงบประจำ
6211200
389,900.00
0.00
33,768.00
0.00
0700617017000000
รายการงบประจำ
6211200
404,200.00
0.00
46,000.00
0.00
0700617018000000
รายการงบประจำ
6211200
84,200.00
0.00
0.00
0.00
0700617033000000
รายการงบประจำ
6211200
58,700.00
0.00
0.00
0.00
0700617034000000
รายการงบประจำ
6211200
160,000.00
0.00
0.00
0.00
0700617039000000
รายการงบประจำ
6211200
4,174,620.00
0.00
636,820.00
0.00
0700617050000000
รายการงบประจำ
6211200
839,600.00
0.00
0.00
0.00
0700624028000000
รายการงบประจำ
6211200
251,800.00
0.00
4,336.71
0.00
0700629007000000
รายการงบประจำ
6211200
552,000.00
0.00
152,074.00
0.00
0700630008000000
รายการงบประจำ
6211200
2,635,800.00
62,725.00
425,177.32
0.00
0700640040000000
รายการงบประจำ
6211200
275,500.00
0.00
10,000.00
0.00
0700630008110529
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับง
6211310
16,000.00
0.00
16,000.00
0.00
0700617015500001
เงินอุดหนุนเกษตรกรในการเลี
6211410
35,000.00
0.00
0.00
0.00