รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
0700626007000000
รายการงบประจำ
6111100
5,813,735.00
0.00
5,813,734.84
0.00
0700616028000000
รายการงบประจำ
6111200
305,564.00
0.00
304,571.79
0.00
0700619015000000
รายการงบประจำ
6111200
489,100.00
0.00
489,100.00
0.00
0700619017000000
รายการงบประจำ
6111200
737,740.00
0.00
737,740.00
0.00
0700619018000000
รายการงบประจำ
6111200
280,500.00
0.00
280,500.00
0.00
0700619033000000
รายการงบประจำ
6111200
257,300.00
0.00
257,300.00
0.00
0700619034000000
รายการงบประจำ
6111200
153,700.00
0.00
153,700.00
0.00
0700619038000000
รายการงบประจำ
6111200
1,093,432.00
0.00
1,093,432.00
0.00
0700619039000000
รายการงบประจำ
6111200
5,785,880.00
0.00
5,785,880.00
0.00
0700626007000000
รายการงบประจำ
6111200
1,085,402.00
0.00
1,074,238.00
0.00
0700627008000000
รายการงบประจำ
6111200
3,595,357.00
0.00
3,582,552.67
0.00
0700635032000000
รายการงบประจำ
6111200
130,000.00
0.00
130,000.00
0.00
0700638040000000
รายการงบประจำ
6111200
1,294,550.00
0.00
1,294,550.00
0.00
0700642030000000
รายการงบประจำ
6111200
49,000.00
0.00
49,000.00
0.00
0700663087000000
รายการงบประจำ
6111200
825,025.00
0.00
595,530.00
0.00
0700664085000000
รายการงบประจำ
6111200
267,890.00
0.00
267,890.00
0.00
0700619015110024
เครื่องสับหญ้าตำบลหมากแข้
6111310
200,000.00
0.00
200,000.00
0.00
0700619033110095
เครื่องสับหญ้าตำบลหมากแข้
6111310
50,000.00
0.00
50,000.00
0.00
0700627008110402
รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด1ตั
6111310
820,000.00
0.00
820,000.00
0.00
0700638040110026
ที่กักสุนัขเคลื่อนที่ตำบล
6111310
50,000.00
0.00
50,000.00
0.00
0700663087110015
รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด1ตั
6111310
848,000.00
0.00
822,000.00
0.00
0700619015500001
เงินอุดหนุนเกษตรกรในการเลี
6111410
70,000.00
0.00
70,000.00
0.00
0700619034500001
เงินอุดหนุนเกษตรกรศูนย์เคร
6111410
240,000.00
0.00
240,000.00
0.00
0700642030500001
เงินอุดหนุนเกษตรกรเลี้ยงสั
6111410
236,180.00
0.00
236,180.00
0.00
0700638022709002
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาชนบท
6111500
351,000.00
0.00
351,000.00
0.00