รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
0700626007000000
รายการงบประจำ
6111100
460,120.00
0.00
292,460.00
0.00
0700619015000000
รายการงบประจำ
6111200
181,300.00
0.00
179,258.00
0.00
0700619017000000
รายการงบประจำ
6111200
24,000.00
0.00
22,500.00
0.00
0700619039000000
รายการงบประจำ
6111200
23,400.00
0.00
0.00
0.00
0700626007000000
รายการงบประจำ
6111200
21,600.00
0.00
14,124.00
0.00
0700627008000000
รายการงบประจำ
6111200
419,800.00
0.00
417,442.62
0.00
0700644029000000
รายการงบประจำ
6111200
108,100.00
0.00
103,902.40
0.00
0700619015120006
เครื่องจักรผลิตอาหารสัตว์
6111310
1,700,000.00
0.00
1,679,900.00
0.00
0700627008110165
เครื่องอัดฟ่อนหญ้าแห้งพร้อ
6111310
600,000.00
0.00
598,130.00
0.00