รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
0700626007000000
รายการงบประจำ
6111100
874,980.00
0.00
874,980.00
0.00
0700619015000000
รายการงบประจำ
6111200
1,002,400.00
0.00
1,002,387.10
0.00
0700619017000000
รายการงบประจำ
6111200
30,000.00
0.00
29,870.00
0.00
0700619039000000
รายการงบประจำ
6111200
42,700.00
0.00
42,600.00
0.00
0700626007000000
รายการงบประจำ
6111200
42,252.00
0.00
42,252.00
0.00
0700627008000000
รายการงบประจำ
6111200
1,162,594.00
0.00
1,145,202.40
0.00
0700644029000000
รายการงบประจำ
6111200
136,000.00
0.00
135,992.40
0.00
0700619015120006
เครื่องจักรผลิตอาหารสัตว์
6111310
1,679,900.00
0.00
1,679,900.00
0.00
0700627008110165
เครื่องอัดฟ่อนหญ้าแห้งพร้อ
6111310
598,130.00
0.00
598,130.00
0.00