รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
0700629007000000
รายการงบประจำ
6211100
436,920.00
0.00
145,620.00
0.00
0700617015000000
รายการงบประจำ
6211200
199,800.00
0.00
120,965.20
0.00
0700617039000000
รายการงบประจำ
6211200
144,100.00
0.00
82,467.00
0.00
0700629007000000
รายการงบประจำ
6211200
21,180.00
0.00
7,032.00
0.00
0700630008000000
รายการงบประจำ
6211200
722,200.00
0.00
461,900.10
0.00
0700630008110063
ใบมีดดันหน้าดินตำบลเมืองเ
6211310
75,000.00
0.00
0.00
0.00
0700630008110369
เครื่องสูบฉีดมูลสัตว์ขนาด
6211310
600,000.00
0.00
0.00
0.00