รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
0700629007000000
รายการงบประจำ
6211100
873,840.00
0.00
680,850.00
0.00
0700617015000000
รายการงบประจำ
6211200
707,860.00
0.00
342,586.00
0.00
0700617039000000
รายการงบประจำ
6211200
193,900.00
0.00
192,373.60
0.00
0700629007000000
รายการงบประจำ
6211200
44,176.00
0.00
34,424.00
0.00
0700630008000000
รายการงบประจำ
6211200
1,257,700.00
0.00
1,122,983.61
0.00
0700630008110063
ใบมีดดันหน้าดินตำบลเมืองเ
6211310
75,000.00
0.00
75,000.00
0.00
0700630008110369
เครื่องสูบฉีดมูลสัตว์ขนาด
6211310
596,953.00
0.00
596,953.00
0.00
0700630008110378
รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด1ตั
6211310
844,000.00
0.00
844,000.00
0.00
0700630008120005
รถฟาร์มแทรกเตอร์ชนิดขับเค
6211310
1,100,000.00
0.00
1,100,000.00
0.00
0700630008120073
รถฟาร์มแทรกเตอร์ชนิดขับเค
6211310
1,100,000.00
0.00
1,100,000.00
0.00
0700617039500006
เงินอุดหนุนเกษตรกรจัดทำระบ
6211410
140,000.00
0.00
140,000.00
0.00