รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
0700626007000000
รายการงบประจำ
6111100
676,200.00
0.00
100,490.00
0.00
0700619015000000
รายการงบประจำ
6111200
5,500.00
0.00
0.00
0.00
0700619039000000
รายการงบประจำ
6111200
31,600.00
0.00
0.00
0.00
0700626007000000
รายการงบประจำ
6111200
30,600.00
0.00
4,874.00
0.00
0700627008000000
รายการงบประจำ
6111200
1,318,300.00
0.00
294,239.41
0.00
0700627008110430
รถฟาร์มแทรกเตอร์ชนิดขับเค
6111310
750,000.00
750,000.00
0.00
0.00