รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
0700629007000000
รายการงบประจำ
6211100
757,740.00
0.00
230,460.00
0.00
0700617015000000
รายการงบประจำ
6211200
7,200.00
0.00
0.00
0.00
0700617039000000
รายการงบประจำ
6211200
10,900.00
0.00
0.00
0.00
0700629007000000
รายการงบประจำ
6211200
37,080.00
0.00
11,152.00
0.00
0700630008000000
รายการงบประจำ
6211200
1,347,000.00
0.00
639,953.23
0.00