รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
0700626007000000
รายการงบประจำ
6111100
1,475,180.00
0.00
1,475,180.00
0.00
0700619015000000
รายการงบประจำ
6111200
11,100.00
0.00
11,100.00
0.00
0700619039000000
รายการงบประจำ
6111200
47,600.00
0.00
47,600.00
0.00
0700626007000000
รายการงบประจำ
6111200
71,515.00
0.00
71,515.00
0.00
0700627008000000
รายการงบประจำ
6111200
2,333,239.00
0.00
2,333,172.70
0.00
0700663089000000
รายการงบประจำ
6111200
1,560,000.00
0.00
1,560,000.00
0.00
0700627008110430
รถฟาร์มแทรกเตอร์ชนิดขับเค
6111310
750,000.00
0.00
750,000.00
0.00
0700627008110478
หม้อแปลงระบบ3เฟส
6111310
145,213.00
0.00
145,212.63
0.00
0700627008110510
เครื่องยนต์ดีเซลสูบเดียวพร
6111310
90,000.00
0.00
90,000.00
0.00
0700663089110009
พ่วงท้ายขนพืชผลทางการเกษตร
6111310
249,550.00
0.00
249,550.00
0.00
0700663089110059
เครื่องตัดพืชอาหารสัตว์แบบ
6111310
173,500.00
0.00
173,500.00
0.00
0700663089110090
เครื่องชั่งสัตว์ใหญ่
6111310
69,550.00
0.00
69,550.00
0.00
0700663089410001
หลุมหญ้าหมักคอนกรีตขนาดคว
6111320
194,000.00
194,000.00
0.00
0.00