รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
0700629007000000
รายการงบประจำ
6211100
1,515,480.00
0.00
1,023,840.00
0.00
0700617015000000
รายการงบประจำ
6211200
14,400.00
0.00
0.00
0.00
0700617039000000
รายการงบประจำ
6211200
21,800.00
0.00
21,800.00
0.00
0700629007000000
รายการงบประจำ
6211200
77,346.00
0.00
52,472.00
0.00
0700630008000000
รายการงบประจำ
6211200
2,374,500.00
47,250.00
1,904,104.74
0.00