รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
0700526010000000
รายการงบประจำ
6111100
604,070.00
0.00
604,070.00
0.00
0700516027000000
รายการงบประจำ
6111200
94,900.00
0.00
94,900.00
0.00
0700519021000000
รายการงบประจำ
6111200
15,000.00
0.00
15,000.00
0.00
0700519022000000
รายการงบประจำ
6111200
115,100.00
0.00
115,100.00
0.00
0700519034000000
รายการงบประจำ
6111200
34,500.00
0.00
34,500.00
0.00
0700519035000000
รายการงบประจำ
6111200
408,000.00
0.00
408,000.00
0.00
0700519039000000
รายการงบประจำ
6111200
219,225.00
0.00
208,165.88
0.00
0700519041000000
รายการงบประจำ
6111200
475,870.00
0.00
475,637.73
0.00
0700519044000000
รายการงบประจำ
6111200
407,140.00
0.00
407,131.67
0.00
0700519046000000
รายการงบประจำ
6111200
43,500.00
0.00
43,500.00
0.00
0700526010000000
รายการงบประจำ
6111200
567,459.00
0.00
553,964.00
0.00
0700527005000000
รายการงบประจำ
6111200
922,660.00
0.00
906,947.05
0.00
0700538043000000
รายการงบประจำ
6111200
326,500.00
0.00
326,398.50
0.00
0700542029000000
รายการงบประจำ
6111200
345,500.00
0.00
345,341.79
0.00
0700564094000000
รายการงบประจำ
6111200
6,377,794.00
0.00
6,377,794.00
0.00
0700519035500001
เงินอุดหนุนศูนย์เรียนรู้
6111410
150,000.00
0.00
150,000.00
0.00
0700538022709002
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาชนบท
6111500
376,000.00
0.00
375,850.00
0.00