รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
0700529010000000
รายการงบประจำ
6211100
756,240.00
0.00
567,180.00
0.00
0700517021000000
รายการงบประจำ
6211200
72,200.00
0.00
31,734.00
0.00
0700517022000000
รายการงบประจำ
6211200
50,000.00
0.00
26,782.00
0.00
0700517034000000
รายการงบประจำ
6211200
20,000.00
0.00
9,512.58
0.00
0700517035000000
รายการงบประจำ
6211200
373,000.00
0.00
281,018.00
0.00
0700517039000000
รายการงบประจำ
6211200
220,170.00
0.00
164,878.40
0.00
0700517041000000
รายการงบประจำ
6211200
591,000.00
5,000.00
358,244.75
0.00
0700517046000000
รายการงบประจำ
6211200
84,300.00
0.00
31,536.00
0.00
0700517057000000
รายการงบประจำ
6211200
377,350.00
31,220.60
174,654.23
0.00
0700524027000000
รายการงบประจำ
6211200
52,300.00
0.00
28,340.00
0.00
0700529010000000
รายการงบประจำ
6211200
548,768.00
0.00
357,143.00
0.00
0700530005000000
รายการงบประจำ
6211200
165,180.00
0.00
127,849.74
0.00
0700540029000000
รายการงบประจำ
6211200
215,500.00
0.00
165,955.00
0.00
0700540043000000
รายการงบประจำ
6211200
264,100.00
5,200.00
211,532.50
0.00
0700517035500001
เงินอุดหนุนศูนย์เรียนรู้
6211410
176,000.00
0.00
176,000.00
0.00