รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
0700529010000000
รายการงบประจำ
6211100
315,100.00
0.00
126,040.00
0.00
0700517021000000
รายการงบประจำ
6211200
9,100.00
0.00
5,480.00
0.00
0700517022000000
รายการงบประจำ
6211200
22,500.00
0.00
7,472.00
0.00
0700517034000000
รายการงบประจำ
6211200
8,000.00
0.00
0.00
0.00
0700517035000000
รายการงบประจำ
6211200
180,000.00
0.00
9,840.00
0.00
0700517039000000
รายการงบประจำ
6211200
110,000.00
0.00
43,283.10
0.00
0700517041000000
รายการงบประจำ
6211200
295,500.00
0.00
99,160.00
0.00
0700517046000000
รายการงบประจำ
6211200
42,100.00
0.00
16,760.00
0.00
0700517057000000
รายการงบประจำ
6211200
136,000.00
0.00
19,300.40
0.00
0700524027000000
รายการงบประจำ
6211200
29,200.00
0.00
18,270.00
0.00
0700529010000000
รายการงบประจำ
6211200
235,884.00
0.00
59,028.00
0.00
0700530005000000
รายการงบประจำ
6211200
53,500.00
0.00
20,473.76
0.00
0700540043000000
รายการงบประจำ
6211200
118,800.00
0.00
750.00
0.00
0700517035500001
เงินอุดหนุนศูนย์เรียนรู้
6211410
150,000.00
0.00
127,500.00
0.00