รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
0700526010000000
รายการงบประจำ
6111100
265,200.00
0.00
265,200.00
0.00
0700516027000000
รายการงบประจำ
6111200
47,450.00
0.00
27,125.00
0.00
0700519021000000
รายการงบประจำ
6111200
15,000.00
0.00
10,020.00
0.00
0700519022000000
รายการงบประจำ
6111200
50,000.00
0.00
13,480.00
0.00
0700519034000000
รายการงบประจำ
6111200
20,700.00
0.00
2,570.00
0.00
0700519035000000
รายการงบประจำ
6111200
198,000.00
0.00
105,284.00
0.00
0700519039000000
รายการงบประจำ
6111200
140,700.00
0.00
97,177.53
0.00
0700519041000000
รายการงบประจำ
6111200
219,700.00
0.00
102,554.00
0.00
0700519044000000
รายการงบประจำ
6111200
198,840.00
0.00
82,682.47
0.00
0700519046000000
รายการงบประจำ
6111200
36,250.00
0.00
4,920.00
0.00
0700526010000000
รายการงบประจำ
6111200
260,440.00
0.00
257,569.00
0.00
0700527005000000
รายการงบประจำ
6111200
578,630.00
0.00
398,600.27
0.00
0700538043000000
รายการงบประจำ
6111200
196,000.00
0.00
107,146.50
0.00
0700519035500001
เงินอุดหนุนศูนย์เรียนรู้
6111410
150,000.00
0.00
150,000.00
0.00