รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
0700526010000000
รายการงบประจำ
6111100
4,468,469.00
0.00
4,468,469.00
0.00
0700517031000000
รายการงบประจำ
6111200
327,500.00
0.00
327,476.06
0.00
0700519021000000
รายการงบประจำ
6111200
820,560.00
0.00
820,111.97
0.00
0700519022000000
รายการงบประจำ
6111200
328,200.00
0.00
328,199.30
0.00
0700519034000000
รายการงบประจำ
6111200
127,000.00
0.00
126,922.00
0.00
0700519039000000
รายการงบประจำ
6111200
24,250.00
0.00
23,928.00
0.00
0700519041000000
รายการงบประจำ
6111200
466,190.00
0.00
466,024.04
0.00
0700519044000000
รายการงบประจำ
6111200
430,360.00
0.00
430,272.10
0.00
0700519046000000
รายการงบประจำ
6111200
427,750.00
0.00
427,581.15
0.00
0700526010000000
รายการงบประจำ
6111200
210,015.00
0.00
210,013.00
0.00
0700527005000000
รายการงบประจำ
6111200
2,003,700.00
0.00
1,900,603.66
0.00
0700538043000000
รายการงบประจำ
6111200
337,600.00
0.00
333,263.35
0.00
0700519021110069
เครื่องตัดกระแสไฟฟ้าระบบไ
6111310
47,100.00
0.00
47,100.00
0.00
0700519021110070
เครื่องตัดกระแสไฟฟ้าระบบไ
6111310
9,400.00
0.00
9,400.00
0.00
0700519021110071
เครื่องตัดกระแสไฟฟ้าระบบไ
6111310
15,600.00
0.00
15,600.00
0.00
0700527005110048
เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนแบ
6111310
54,570.00
0.00
54,570.00
0.00
0700527005110076
รถจักรยานยนต์ขนาด120ซีซ
6111310
101,200.00
0.00
101,200.00
0.00
0700527005110092
รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด1ตั
6111310
722,000.00
0.00
722,000.00
0.00
0700538043700001
ค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาการ
6111500
270,000.00
0.00
269,976.20
0.00