รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
0700526010000000
รายการงบประจำ
6111100
2,226,600.00
0.00
2,226,569.00
0.00
0700517031000000
รายการงบประจำ
6111200
242,500.00
0.00
143,637.45
0.00
0700519021000000
รายการงบประจำ
6111200
529,300.00
21,000.00
199,909.20
0.00
0700519022000000
รายการงบประจำ
6111200
236,000.00
0.00
209,136.00
0.00
0700519034000000
รายการงบประจำ
6111200
73,200.00
0.00
9,090.00
0.00
0700519039000000
รายการงบประจำ
6111200
16,000.00
0.00
15,928.00
0.00
0700519041000000
รายการงบประจำ
6111200
373,600.00
0.00
71,220.00
0.00
0700519044000000
รายการงบประจำ
6111200
126,360.00
0.00
99,740.00
0.00
0700519046000000
รายการงบประจำ
6111200
221,750.00
0.00
213,263.15
0.00
0700526010000000
รายการงบประจำ
6111200
104,630.00
0.00
104,623.00
0.00
0700527005000000
รายการงบประจำ
6111200
1,483,000.00
0.00
966,356.62
0.00
0700538043000000
รายการงบประจำ
6111200
202,600.00
0.00
79,100.40
0.00
0700527005110048
เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนแบ
6111310
54,570.00
0.00
54,570.00
0.00
0700527005110076
รถจักรยานยนต์ขนาด120ซีซ
6111310
101,200.00
0.00
101,200.00
0.00
0700527005110092
รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด1ตั
6111310
722,000.00
0.00
722,000.00
0.00
0700538043700001
ค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาการ
6111500
120,000.00
0.00
35,000.00
0.00