รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
0700519021000000
รายการงบประจำ
6211100
0.00
0.00
0.00
0.00
0700529010000000
รายการงบประจำ
6211100
1,932,075.00
0.00
765,612.58
0.00
0700517021000000
รายการงบประจำ
6211200
289,000.00
33,000.00
59,125.00
0.00
0700517022000000
รายการงบประจำ
6211200
202,000.00
0.00
0.00
0.00
0700517034000000
รายการงบประจำ
6211200
30,000.00
0.00
0.00
0.00
0700517039000000
รายการงบประจำ
6211200
6,500.00
0.00
0.00
0.00
0700517041000000
รายการงบประจำ
6211200
190,700.00
0.00
36,614.00
0.00
0700517046000000
รายการงบประจำ
6211200
472,500.00
0.00
13,092.68
0.00
0700517057000000
รายการงบประจำ
6211200
181,000.00
0.00
10,718.00
0.00
0700525031000000
รายการงบประจำ
6211200
259,900.00
0.00
21,300.00
0.00
0700529010000000
รายการงบประจำ
6211200
89,900.00
0.00
35,561.00
0.00
0700530005000000
รายการงบประจำ
6211200
666,000.00
59,730.00
118,992.44
0.00
0700540043000000
รายการงบประจำ
6211200
190,000.00
0.00
4,160.00
0.00
0700530005110035
อวนตาปั๊มขนาดตา0.5ซม.ยา
6211310
20,000.00
0.00
20,000.00
0.00
0700540043700001
ค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาการ
6211500
120,000.00
0.00
19,490.00
0.00