รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
0700529010000000
รายการงบประจำ
6211100
4,243,375.00
0.00
3,076,817.26
0.00
0700517021000000
รายการงบประจำ
6211200
720,100.00
12,000.00
398,386.99
0.00
0700517022000000
รายการงบประจำ
6211200
367,200.00
0.00
247,188.88
0.00
0700517034000000
รายการงบประจำ
6211200
65,000.00
0.00
27,803.97
0.00
0700517039000000
รายการงบประจำ
6211200
64,440.00
0.00
61,600.49
0.00
0700517041000000
รายการงบประจำ
6211200
358,200.00
0.00
223,504.10
0.00
0700517046000000
รายการงบประจำ
6211200
945,000.00
38,632.00
757,080.68
0.00
0700517057000000
รายการงบประจำ
6211200
609,100.00
11,413.00
344,534.20
0.00
0700525031000000
รายการงบประจำ
6211200
519,800.00
0.00
424,158.68
0.00
0700529010000000
รายการงบประจำ
6211200
207,200.00
0.00
152,080.00
0.00
0700530005000000
รายการงบประจำ
6211200
1,332,000.00
0.00
953,991.27
0.00
0700540043000000
รายการงบประจำ
6211200
387,600.00
0.00
314,119.77
0.00
0700530005110035
อวนตาปั๊มขนาดตา0.5ซม.ยา
6211310
20,000.00
0.00
20,000.00
0.00
0700540043700001
ค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาการ
6211500
200,000.00
0.00
136,731.60
0.00