รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
0700446006000000
รายการงบประจำ
6211100
3,414,360.00
0.00
1,184,220.00
0.00
0700447007000000
รายการงบประจำ
6211100
0.00
0.00
0.00
0.00
0700417013000000
รายการงบประจำ
6211200
162,250.00
0.00
42,230.00
0.00
0700419019000000
รายการงบประจำ
6211200
51,450.00
0.00
11,900.00
0.00
0700440017000000
รายการงบประจำ
6211200
89,600.00
0.00
83,556.00
0.00
0700446006000000
รายการงบประจำ
6211200
421,400.00
0.00
137,800.00
0.00
0700447007000000
รายการงบประจำ
6211200
4,153,210.00
8,000.00
2,110,787.66
0.00
0700447007110003
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
6211310
21,000.00
0.00
21,000.00
0.00
0700447007110054
รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด1ตั
6211310
848,000.00
0.00
827,900.00
0.00