รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
0700440006000000
รายการงบประจำ
6111100
6,781,875.34
0.00
6,781,875.34
0.00
0700419012000000
รายการงบประจำ
6111200
558,500.00
0.00
558,500.00
0.00
0700419013000000
รายการงบประจำ
6111200
634,334.00
0.00
634,334.00
0.00
0700419018000000
รายการงบประจำ
6111200
529,670.00
0.00
529,670.00
0.00
0700419020000000
รายการงบประจำ
6111200
87,410.00
0.00
87,410.00
0.00
0700438017000000
รายการงบประจำ
6111200
230,200.00
0.00
230,200.00
0.00
0700440006000000
รายการงบประจำ
6111200
869,486.72
0.00
869,486.72
0.00
0700441004000000
รายการงบประจำ
6111200
309,400.00
0.00
309,400.00
0.00
0700441007000000
รายการงบประจำ
6111200
7,218,354.00
0.00
7,218,354.00
0.00
0700463022000000
รายการงบประจำ
6111200
331,760.00
0.00
331,760.00
0.00
07004630X1009000
รายการงบประจำ
6111200
150,000.00
0.00
150,000.00
0.00
0700441007110021
รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด1ตั
6111310
687,000.00
0.00
687,000.00
0.00