รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
0700440006000000
รายการงบประจำ
6111100
3,987,300.00
0.00
2,229,241.00
0.00
0700419012000000
รายการงบประจำ
6111200
558,500.00
0.00
115,923.08
0.00
0700419013000000
รายการงบประจำ
6111200
332,360.00
0.00
134,128.00
0.00
0700419018000000
รายการงบประจำ
6111200
403,030.00
0.00
118,860.20
0.00
0700419020000000
รายการงบประจำ
6111200
44,510.00
0.00
14,755.00
0.00
0700438017000000
รายการงบประจำ
6111200
230,200.00
0.00
92,860.00
0.00
0700440006000000
รายการงบประจำ
6111200
239,300.00
0.00
158,277.00
0.00
0700441004000000
รายการงบประจำ
6111200
309,400.00
0.00
112,535.00
0.00
0700441007000000
รายการงบประจำ
6111200
3,863,380.00
8,000.00
3,076,086.93
0.00
0700441007110021
รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด1ตั
6111310
687,000.00
0.00
687,000.00
0.00