รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
0700345054000000
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
6111200
496,800.00
0.00
406,521.40
0.00
0700349001000000
รายการงบประจำ
6111200
5,735,042.79
30,108.38
5,642,461.89
0.00
0700362099000000
งบดำเนิงาน
6111200
627,000.00
0.00
435,422.42
0.00
07003630X1000000
งบดำเนิงาน
6111200
723,000.00
0.00
720,554.59
0.00
0700338084410398
ปรับปรุงหัวงานและอาคาประกอ
6111320
9,134,000.00
0.00
8,425,886.97
0.00
0700345052410032
ปรับปรุงคลองส่งน้ำสายMC-2
6111320
6,807,423.00
0.00
6,676,903.75
0.00
0700345052410037
ปรับปรุง-ภูมิทัศน์โครงการ
6111320
2,099,000.00
0.00
2,097,764.75
0.00
0700345052410049
ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บ
6111320
8,201,000.00
208,979.28
7,965,269.19
0.00
0700345052410050
ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บ
6111320
3,491,700.00
0.00
3,485,634.00
0.00
0700345052410078
ก่อสร้างอาคารอัดน้ำคลองระบ
6111320
2,000,000.00
0.00
1,999,824.70
0.00
0700345052410130
ปรับปรุงคลองส่งน้ำสายMR-2
6111320
3,560,707.61
0.00
3,560,707.61
0.00
0700345052410137
ปรับปรุงคลองส่งน้ำสายMกม
6111320
9,807,195.00
0.00
9,404,949.12
0.00
0700345052410153
ค่าควบคุมงานจ้างเหมางานกา
6111320
238,800.00
0.00
216,158.00
0.00
0700345052410164
ปรับปรุงคลองส่งน้ำสายM-1L
6111320
8,704,483.00
0.01
8,704,218.55
0.00
0700345052410193
ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บ
6111320
5,073,765.00
0.00
5,073,765.00
0.00
0700345052410195
ก่อสร้างรางระบายน้ำข้างคลอ
6111320
2,477,000.00
0.00
2,476,923.06
0.00
0700345052410218
ปรับปรุงอาคารอัดน้ำกลางคลอ
6111320
1,485,340.56
0.00
1,485,340.56
0.00
0700345052410227
ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา
6111320
2,300,061.00
2,300,061.00
0.00
0.00
0700345052410232
ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา
6111320
1,684,900.00
0.00
1,684,897.20
0.00
0700345052410233
ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา
6111320
2,106,560.00
2,106,560.00
0.00
0.00
0700345052410345
ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบา
6111320
200,000.00
0.00
199,231.20
0.00
0700345052410346
ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ3L-Rและ
6111320
1,500,000.00
0.00
1,499,677.30
0.00
0700345052410353
ซ่อมแซมบานระบายในเขตโครงกา
6111320
399,914.00
0.00
399,914.00
0.00
0700345052410354
ซ่อมแซมบริเวณที่ทำการประตู
6111320
1,000,000.00
0.00
968,701.97
0.00
0700345052410356
ซ่อมแซมอาคารประตูระบายน้ำอ
6111320
500,000.00
0.00
445,135.95
0.00
0700345052410533
ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำห้วยทราย
6111320
920,000.00
0.00
917,126.47
0.00
0700345052410602
ซ่อมแซมอาคารFlabGateฝ่า
6111320
2,356,174.21
0.00
2,356,174.21
0.00
0700345052410604
ซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคหัวง
6111320
350,000.00
0.00
349,532.65
0.00
0700345052410605
ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน
6111320
500,000.00
0.00
482,323.15
0.00
0700345052410606
ซ่อมแซมหินเรียงยาแนวใต้สะพ
6111320
600,000.00
0.00
599,428.90
0.00
0700345052410617
ซ่อมแซมรางยูคลองRMCเดิม
6111320
550,000.00
0.00
546,673.37
0.00
0700345052410618
ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำอาคา
6111320
2,132,800.00
0.00
2,130,542.24
0.00
0700345052410621
ซ่อมแซมระบบความปลอดภัยของส
6111320
1,309,942.00
0.00
1,309,941.35
0.00
0700345052410726
ซ่อมแซมด้านท้ายทางระบายน้ำ
6111320
1,700,000.00
0.00
1,693,451.67
0.00
0700345052410977
ซ่อมแซมท่อส่งน้ำลอดคลองระบ
6111320
200,000.00
0.00
198,290.76
0.00
0700345052410979
ซ่อมแซมคลอง1L-RMCอ่างเก็
6111320
500,000.00
0.00
470,555.65
0.00
0700345052410980
ซ่อมแซมคลอง2l-RMCอ่างเก็
6111320
500,000.00
0.00
471,543.36
0.00
0700345052410986
ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ4R-Lและอ
6111320
700,000.00
0.00
696,902.70
0.00
0700345052410988
ซ่อมแซมประตูระบายน้ำห้วยดา
6111320
600,000.00
0.00
599,339.50
0.00
0700345052410AL6
ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินกา
6111320
3,800,000.00
0.00
3,798,922.84
0.00
0700345052410AL7
ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินกา
6111320
4,200,000.00
0.00
4,199,743.20
0.00
0700345052410AQ8
ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินกา
6111320
2,000,000.00
0.00
1,999,925.45
0.00
0700345052410AU4
ขุดลอกคลองโดยเรือขุดดำเนิน
6111320
2,030,000.00
0.00
2,029,480.48
0.00
0700345052410BC9
ขุดลอกอ่างเก็บน้ำดำเนินการ
6111320
4,000,000.00
0.00
3,979,522.11
0.00
0700345052410C49
ซ่อมแซมทำนบดินและอาคารประ
6111320
2,010,000.00
0.00
2,006,570.49
0.00
0700345052410C51
ซ่อมแซมเครื่องกว้านและบานร
6111320
350,000.00
0.00
349,060.90
0.00
0700345052410C57
ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำหนองบ่อ
6111320
1,000,000.00
0.00
931,945.65
0.00
0700345052410C60
ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ1L-1R-Lแ
6111320
600,000.00
0.00
599,768.05
0.00
0700345052410C61
ซ่อมแซมคันคลองและคอนกรีตดา
6111320
800,000.00
0.00
799,639.70
0.00
0700345052410G41
ซ่อมแซมอาคารFlabGateฝ่า
6111320
978,711.00
0.00
978,710.14
0.00
0700345052410I02
ซ่อมแซมท่อรับน้ำคลองผันน้ำ
6111320
850,000.00
0.00
849,035.81
0.00
0700345052410I03
ขุดลอกตะกอนดินคลองแยกซอย3
6111320
250,000.00
0.00
248,034.82
0.00
0700345052410I04
ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้
6111320
650,000.00
0.00
649,311.16
0.00
0700345052410I14
ซ่อมแซมคลองRMCอ่างเก็บน้
6111320
800,000.00
0.00
766,703.55
0.00
0700345052410I15
ซ่อมแซมที่ทำการฝ่ายส่งน้ำฯ
6111320
1,000,000.00
0.00
962,785.25
0.00
0700345052410I19
ซ่อมแซมคันดินRouteAAกม.
6111320
2,592,223.61
0.00
2,590,930.75
0.00
0700345052410I24
ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายห้วยสา
6111320
350,000.00
0.00
328,522.60
0.00
0700345052410I25
ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน
6111320
730,000.00
0.00
729,307.04
0.00
0700345052410P00
ซ่อมแซมหินเรียงบริเวณSyph
6111320
400,000.00
0.00
398,633.98
0.00
0700345052410P08
ซ่อมแซมเครื่องกว้านและบานร
6111320
300,000.00
0.00
298,492.30
0.00
0700345052410P09
ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ2L-1R-Lแ
6111320
500,000.00
0.00
490,143.15
0.00
0700345052410P10
ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ3R-Lและอ
6111320
1,500,000.00
0.00
1,483,754.18
0.00
0700345052410P12
ซ่อมแซมอาคารสถานีสูบน้ำฝ่
6111320
1,030,000.00
0.00
1,029,999.90
0.00
0700345052410P14
ซ่อมแซมขุดลอกตะกอนคลองส่งน
6111320
400,000.00
0.00
398,779.85
0.00
0700345052410P15
ซ่อมแซมขุดลอกตะกอนคลองส่งน
6111320
500,000.00
0.00
486,052.85
0.00
0700345052410P16
ซ่อมแซมคลองผันน้ำที่1โคร
6111320
1,500,000.00
0.00
1,497,049.75
0.00
0700345052410X96
ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา
6111320
475,713.00
0.00
475,713.00
0.00
0700345052420088
ค่าป้องกันและซ่อมแซมโครงกา
6111320
9,767,000.00
0.00
8,002,146.16
0.00
0700345052420175
ป้องกันการกัดเซาะตลิ่งลำห้
6111320
8,461,247.00
0.00
8,459,560.65
0.00
0700345052420229
ซ่อมแซมอาคารหัวงานและระบบส
6111320
8,232,200.00
409,996.27
7,818,989.24
0.00
0700345053420253
แก้มลิงหนองหมัดตำบลเวียงค
6111320
31,769,475.00
18,532,988.58
12,741,196.56
0.00
0700349001410015
ปรับปรุงอาคารควบคุมระบบไฟฟ
6111320
1,829,524.40
0.00
1,731,524.40
0.00
0700349001410079
บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่โ
6111320
570,000.00
0.00
566,508.70
0.00
0700349001410121
บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่โ
6111320
649,834.74
0.00
649,834.74
0.00
0700349001410123
บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่โ
6111320
99,939.00
0.00
99,939.00
0.00
0700349001410158
ปรับปรุงระบบระบายน้ำภายในห
6111320
1,679,775.86
0.00
1,679,775.86
0.00
0700349001410159
ปรับปรุงระบบระบายน้ำภายในบ
6111320
3,824,383.75
0.00
3,824,383.75
0.00
0700349001410449
บริหารการส่งน้ำโครงการชลป
6111320
110,000.00
0.00
108,755.20
0.00
0700349001410450
บริหารการส่งน้ำโครงการส่ง
6111320
350,000.00
0.00
349,608.00
0.00
0700349001410452
บริหารการส่งน้ำโครงการส่ง
6111320
159,819.70
0.00
159,819.70
0.00
0700349001410453
บำรุงรักษาหัวงานและคลองส่ง
6111320
2,500,000.00
0.00
2,486,906.25
0.00
0700349001410454
บำรุงรักษาหัวงานและคลองส่ง
6111320
2,321,500.00
0.00
2,317,122.35
0.00
0700349001410456
บำรุงรักษาหัวงานและคลองส่ง
6111320
4,300,000.00
0.00
4,299,190.04
0.00
0700349001410A10
กำจัดวัชพืชอ่างเก็บน้ำห้วย
6111320
242,000.00
0.00
239,504.95
0.00
0700349001410A11
กำจัดวัชพืชโครงการส่งน้ำแ
6111320
0.00
0.00
0.00
0.00
0700349001410A12
กำจัดวัชพืชประตูระบายน้ำห้
6111320
200,000.00
0.00
198,294.45
0.00
0700349001410A13
กำจัดวัชพืชอ่างเก็บน้ำโสกร
6111320
152,000.00
0.00
151,283.65
0.00
0700349001410A14
กำจัดวัชพืชในอ่างเก็บน้ำหน
6111320
699,090.25
0.00
699,090.25
0.00
0700349001410A15
กำจัดวัชพืชประตูระบายน้ำสา
6111320
250,000.00
0.00
248,269.95
0.00
0700349001410A16
กำจัดวัชพืชคลองผันน้ำที่1
6111320
300,000.00
0.00
296,297.85
0.00
0700362099420020
สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านนา
6111320
21,262,000.00
256,510.57
20,904,090.46
0.00
0700362099420024
สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านจั
6111320
27,688,000.00
1,212,075.44
22,299,593.24
0.00
0700362099420038
ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ
6111320
21,590,916.00
0.00
21,590,573.20
0.00
0700362099420050
ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ
6111320
53,102,600.00
0.00
53,098,746.61
0.00
0700362099420060
ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ
6111320
11,097,026.93
0.00
11,097,026.93
0.00
0700362099420069
สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าค้อใหญ
6111320
19,769,000.00
310,691.81
16,868,574.22
0.00
0700362099420077
ผันน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยริน-อ
6111320
21,979,000.00
7.56
21,094,057.27
0.00
0700362099420080
ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ
6111320
17,163,900.00
0.00
15,962,962.35
0.00
0700362099420091
เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกัก
6111320
34,275,000.00
0.00
31,133,085.89
0.00
0700362099420095
ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยสาม
6111320
7,653,900.00
2,795,280.00
4,635,720.00
0.00
07003630X1410063
ปรับปรุงอาคารบังคับน้ำลำห้
6111320
4,253,000.00
126,809.00
3,538,222.70
0.00
07003630X1410066
ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำห้วยอีจ้
6111320
100,000.00
0.00
99,607.65
0.00
07003630X1410173
ระบบส่งน้ำเข้าพื้นที่แปลงเ
6111320
1,485,000.00
0.00
1,462,396.74
0.00
07003630X1410300
ซ่อมแซมด้านท้ายประตูระบายน
6111320
4,780,360.80
0.00
4,780,360.80
0.00
07003630X1420018
ซ่อมแซม/ปรับปรุงบำรุงรักษ
6111320
16,000,000.00
0.00
13,880,828.51
0.00
07003630X2420096
ปรับปรุงคันดินกั้นน้ำ(Dik
6111320
31,285,800.00
24,337,211.00
1,701,277.49
0.00
07003630X2420116
ปรับปรุงถนนท้ายทำนบดินอ่าง
6111320
7,621,920.00
0.00
7,619,563.30
0.00
07003640X1410008
ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประ
6111320
1,070,000.00
0.00
1,069,655.60
0.00
07003640X1410092
ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประ
6111320
1,079,446.30
0.00
1,079,446.30
0.00
07003640X1410150
ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประ
6111320
1,070,000.00
0.00
1,058,938.65
0.00
0700338084700002
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์กร
6111500
241,500.00
0.00
241,200.00
0.00
0700349001700004
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบ
6111500
178,800.00
0.00
153,596.00
0.00
0700349001700006
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาความรู
6111500
200,000.00
0.00
199,996.00
0.00