รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
0700356001000000
รายการงบประจำ
6211200
2,219,173.00
653,884.16
566,025.61
0.00
07003280B9420026
สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมร
6211320
29,640,000.00
0.00
0.00
0.00
0700340084410357
ซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเ
6211320
480,000.00
0.00
192,929.00
0.00
0700340084410442
ปรับปรุงระบบเก็บกักน้ำและร
6211320
4,723,000.00
0.00
0.00
0.00
0700340084420022
ระบบส่งน้ำอ่างฯลำพันชาดน้อ
6211320
9,446,000.00
0.00
16,266.85
0.00
07003400C4410054
ปรับปรุงผิวทางบนคันกั้นน้ำ
6211320
2,674,890.00
0.00
0.00
0.00
07003400C4420034
ปรับปรุงผิวทางบนคันกั้นน้ำ
6211320
15,100,785.00
0.00
0.00
0.00
07003400C4420035
ปรับปรุงผิวทางบนคันกั้นน้ำ
6211320
16,921,660.00
0.00
0.00
0.00
07003400C4420036
ปรับปรุงผิวทางบนคันกั้นน้ำ
6211320
12,594,446.00
0.00
0.00
0.00
07003400C4420037
ปรับปรุงถนนบนทำนบดินอ่างฯ
6211320
9,887,664.00
0.00
0.00
0.00
0700349052410038
ปรับปรุงคลองส่งน้ำสายMLก
6211320
4,626,330.00
90,480.00
1,561,785.37
0.00
0700349052410047
ปรับปรุงอาคารรับน้ำเข้าอ่า
6211320
6,681,092.00
0.00
813,232.30
0.00
0700349052410194
ท่อรับน้ำป่าลำห้วยหลวงกม.
6211320
1,500,000.00
253,135.83
388,337.88
0.00
0700349052410195
ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคและ
6211320
1,757,651.00
6,195.00
145,659.20
0.00
0700349052410196
ปรับปรุงคลองผันน้ำที่1กม
6211320
9,114,000.00
0.00
178,581.45
0.00
0700349052410197
ปรับปรุงอาคารท่อลอดห้วยทรา
6211320
5,253,000.00
0.00
880,141.50
0.00
0700349052410198
ปรับปรุงอาคารประกอบคลอง8
6211320
2,058,000.00
476,645.20
543,603.62
0.00
0700349052410790
ซ่อมแซมด้านท้ายประตูระบายน
6211320
4,784,487.00
1,771,335.00
365,378.82
0.00
0700349052410791
ซ่อมแซมอาคารควบคุมบานระบาย
6211320
287,500.00
0.00
286,944.80
0.00
0700349052410792
ซ่อมแซมอาคารรับน้ำFlabGa
6211320
6,061,400.00
951,708.16
804,921.39
0.00
0700349052410793
ซ่อมแซมอาคารรับน้ำFlabGa
6211320
2,592,600.00
402,068.00
874,529.10
0.00
0700349052410795
ซ่อมแซมป้องกันการกัดเซาะ.ส
6211320
2,383,000.00
0.00
983,485.00
0.00
0700349052410796
ซ่อมแซมอาคาร.สถานีสูบน้ำP
6211320
967,300.00
0.00
769,195.28
0.00
0700349052410818
ซ่อมแซมทำนบดินและอาคารประก
6211320
2,103,000.00
0.00
857,522.55
0.00
0700349052410819
ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้
6211320
800,000.00
183,599.00
186,104.30
0.00
0700349052410820
ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองและคั
6211320
800,000.00
0.00
463,261.55
0.00
0700349052410821
ซ่อมแซมคลองส่งน้ำและอาคารป
6211320
900,000.00
0.00
510,141.60
0.00
0700349052410822
ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบา
6211320
500,000.00
0.00
18,793.50
0.00
0700349052410823
ซ่อมแซมคลองส่งน้ำและอาคารป
6211320
500,000.00
203,645.16
189,135.30
0.00
0700349052410824
ซ่อมแซมท่อระบายน้ำป่าคลอง
6211320
500,000.00
104,158.00
87,004.80
0.00
0700349052410825
ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำอาคาร
6211320
2,133,200.00
176,110.00
306,947.04
0.00
0700349052410826
ซ่อมแซมคลองส่งน้ำและอาคารป
6211320
900,000.00
169,061.00
292,873.40
0.00
0700349052410827
ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบา
6211320
400,000.00
0.00
5,950.75
0.00
0700349052410828
ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองผันน้
6211320
700,000.00
164,956.22
267,826.00
0.00
0700349052410829
ซ่อมแซมSyphonคลองRMCกม
6211320
500,000.00
52,000.00
301,269.38
0.00
0700349052410830
ซ่อมแซมSyphonห้วยใหญ่คล
6211320
500,000.00
71,000.00
193,259.15
0.00
0700349052410831
ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบา
6211320
400,000.00
0.00
11,410.75
0.00
0700349052410832
ซ่อมแซมระบบระบายน้ำบริเวณห
6211320
400,000.00
182,465.00
100,686.14
0.00
0700349052410833
ซ่อมแซมหินเรียงป้องกันตลิ่
6211320
600,000.00
110,711.00
321,215.90
0.00
0700349052410834
ซ่อมแซมรางยูคลองRMCเดิม
6211320
600,000.00
168,597.00
238,408.60
0.00
0700349052410835
ซ่อมแซมรางระบายน้ำข้างคลอง
6211320
1,400,000.00
93,580.00
499,597.93
0.00
0700349052410921
ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบา
6211320
3,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0700349052410922
ซ่อมแซมคลองผันน้ำที่1โคร
6211320
2,383,000.00
415,573.84
525,563.40
0.00
0700349052410925
ซ่อมแซมท่อลอดคลองส่งน้ำอ่า
6211320
1,430,000.00
0.00
1,300,158.64
0.00
0700349052410927
ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายห้วยกอ
6211320
571,900.00
0.00
404,708.91
0.00
0700349052410929
ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างฯห้วย
6211320
667,100.00
81,976.06
365,810.10
0.00
0700349052410930
ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำหนองตาไก
6211320
944,000.00
135,700.00
181,475.00
0.00
0700349052410934
ซ่อมแซมสะพานน้ำอ่างฯห้วยสา
6211320
381,000.00
0.00
252,689.06
0.00
0700349052410936
ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำหนองสำโร
6211320
877,000.00
0.00
372,020.85
0.00
0700349052420050
ปรับปรุงคลองส่งน้ำสายMRก
6211320
22,116,311.00
3,779,564.30
2,273,132.94
0.00
0700349052420054
ปรับปรุงฝายเหล็กพับได้อ่าง
6211320
4,574,000.00
73,100.00
434,254.08
0.00
0700349052420165
ปรับปรุงคลองผันน้ำช่วงคลอ
6211320
11,411,206.00
0.00
390,923.63
0.00
0700349052420200
ซ่อมแซมระบบส่งน้ำสายใหญ่ฝั
6211320
9,618,000.00
113,850.00
411,883.20
0.00
0700349052420202
ซ่อมแซมอาคารหัวงานและระบบส
6211320
14,577,000.00
607,475.00
804,769.30
0.00
0700349053420106
สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมร
6211320
0.00
0.00
0.00
0.00
0700356001410022
ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูง.สถ
6211320
5,929,000.00
1,639,991.00
1,846,626.00
0.00
0700356001410158
บำรุงรักษาหัวงานและคลองส่ง
6211320
2,319,250.00
0.00
566,942.65
0.00
0700356001410161
บำรุงรักษาหัวงานและคลองส่ง
6211320
3,189,150.00
143,475.00
353,273.60
0.00
0700356001410167
บำรุงรักษาโครงการชลประทานอ
6211320
1,851,350.00
0.00
175,101.30
0.00
0700356001410170
บริหารการส่งน้ำ.โครงการส่
6211320
400,000.00
0.00
0.00
0.00
0700356001410173
บริหารการส่งน้ำโครงการส่ง
6211320
650,000.00
0.00
0.00
0.00
0700356001410179
บริหารการส่งน้ำโครงการชลป
6211320
200,000.00
0.00
0.00
0.00
0700340084700001
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์กร
6211500
41,400.00
0.00
0.00
0.00
0700356001700002
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบ
6211500
122,000.00
0.00
0.00
0.00
0700356001700004
ค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมการ
6211500
56,600.00
0.00
0.00
0.00