รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
0700345054000000
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
6111200
5,279,030.00
0.00
5,153,704.08
0.00
0700348005000000
รายการงบประจำ
6111200
928,000.00
0.00
753,000.00
0.00
0700349001000000
รายการงบประจำ
6111200
2,796,814.00
0.00
2,789,443.98
0.00
0700362099000000
งบดำเนิงาน
6111200
8,400.00
0.00
6,891.87
0.00
07003630X1000000
งบดำเนิงาน
6111200
2,609,475.00
0.00
2,595,135.00
0.00
0700349001110025
ซ่อมใหญ่เครื่องจักรเครื่อง
6111310
535,000.00
0.00
535,000.00
0.00
0700338084410124
งานหินเรียงด้านท้ายสปริลเว
6111320
18,800.00
0.00
17,760.00
0.00
0700338084410153
งานซ่อมเสริมคันคลองสายRMC
6111320
17,100.00
0.00
16,669.46
0.00
0700338084410154
งานหินเรียงด้านท้ายสปริลเว
6111320
18,800.00
0.00
17,171.00
0.00
0700338084410174
งานซ่อมเสริมคันคลองสายRMC
6111320
15,900.00
0.00
15,610.00
0.00
0700338084410222
งานปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่าง
6111320
207,000.00
0.00
205,305.45
0.00
0700338084410245
งานก่อสร้างศูนย์เรียนรู้ตา
6111320
221,000.00
0.00
220,175.90
0.00
0700338084410260
งานซ่อมแซมระบบส่งน้ำและอาค
6111320
42,200.00
0.00
40,187.50
0.00
0700338084410372
ซ่อมแซมเสาระดับน้ำและแผ่นว
6111320
14,100.00
0.00
13,356.00
0.00
0700338084410398
ปรับปรุงหัวงานและอาคาประกอ
6111320
280,000.00
0.00
272,182.76
0.00
0700345052410004
ปรับปรุงอาคารบังคับน้ำคลอง
6111320
137,000.00
0.00
134,865.25
0.00
0700345052410005
ปรับปรุงอาคารระบายน้ำDIKE
6111320
259,000.00
0.00
258,489.89
0.00
0700345052410006
ปรับปรุงFlapgteสถานีสูบน้
6111320
148,400.00
0.00
147,493.40
0.00
0700345052410032
ปรับปรุงคลองส่งน้ำสายMC-2
6111320
230,300.00
0.00
229,301.45
0.00
0700345052410037
ปรับปรุง-ภูมิทัศน์โครงการ
6111320
101,000.00
0.00
100,026.80
0.00
0700345052410049
ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บ
6111320
276,000.00
0.00
275,461.90
0.00
0700345052410071
โครงการตรวจสภาพเขื่อนดินถม
6111320
125,000.00
0.00
124,292.00
0.00
0700345052410090
ค่าศึกษาสำรวจออกแบบงานจ
6111320
300,000.00
0.00
297,670.55
0.00
0700345052410130
ปรับปรุงคลองส่งน้ำสายMR-2
6111320
133,500.00
0.00
133,358.61
0.00
0700345052410136
ปรับปรุงระบบส่งน้ำสถานีสูบ
6111320
168,300.00
0.00
166,652.05
0.00
0700345052410138
ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บ
6111320
381,500.00
0.00
325,023.25
0.00
0700345052410164
ปรับปรุงคลองส่งน้ำสายM-1L
6111320
290,500.00
0.00
289,934.28
0.00
0700345052410192
ปรับปรุงอาคารบังคับน้ำคลอง
6111320
172,000.00
0.00
171,767.10
0.00
0700345052410194
ปรับปรุงการกัดเซาะด้านท้าย
6111320
140,000.00
0.00
138,213.53
0.00
0700345052410195
ก่อสร้างรางระบายน้ำข้างคลอ
6111320
23,000.00
0.00
22,491.39
0.00
0700345052410602
ซ่อมแซมอาคารFlabGateฝ่า
6111320
93,300.00
0.00
93,104.01
0.00
0700345052410618
ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำอาคา
6111320
67,200.00
0.00
65,607.90
0.00
0700345052410623
ซ่อมแซมอาคารหัวจ่ายน้ำมัน
6111320
299,036.46
0.00
299,036.46
0.00
0700345052410734
ซ่อมแซมรางระบายน้ำบริเวณรอ
6111320
496,900.95
0.00
496,900.95
0.00
0700345052410735
ซ่อมแซมหินเรียงบริเวณปตร.
6111320
848,694.00
823,993.54
24,695.00
0.00
0700345052410C49
ซ่อมแซมทำนบดินและอาคารประ
6111320
90,000.00
0.00
89,622.64
0.00
0700345052410C65
ซ่อมแซมหินเรียงพร้อมอาคารร
6111320
639,295.00
0.00
639,234.87
0.00
0700345052410C66
ซ่อมแซมลาดตลิ่งบริเวณอาคาร
6111320
816,274.00
0.00
815,814.00
0.00
0700345052410I10
ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้
6111320
95,000.00
0.00
94,880.10
0.00
0700345052410I19
ซ่อมแซมคันดินRouteAAกม.
6111320
127,100.00
0.00
125,862.10
0.00
0700345052420011
ค่าศึกษาสำรวจออกแบบงานช
6111320
10,246,600.00
0.00
10,158,156.89
0.00
0700345052420031
ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บ
6111320
418,700.00
0.00
418,660.65
0.00
0700345052420061
งานปรับปรุงยกระดับเก็บกักน
6111320
451,700.00
0.00
443,319.65
0.00
0700345052420092
ค่าจัดทำแผนที่ภาพถ่ายหรือแ
6111320
328,900.00
0.00
328,330.45
0.00
0700345052420123
ปรับปรุงสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ
6111320
263,800.00
0.00
185,373.90
0.00
0700345052420146
ปรับปรุงสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ
6111320
916,000.00
0.00
539,993.82
0.00
0700345052420163
ค่าสำรวจธรณีและปฐพีวิทยาง
6111320
5,888,700.00
0.00
5,884,508.46
0.00
0700345052420174
ปรับปรุงวาล์วสถานีสูบน้ำที
6111320
509,400.00
0.00
504,013.05
0.00
0700345052420175
ป้องกันการกัดเซาะตลิ่งลำห้
6111320
313,000.00
0.00
311,391.35
0.00
0700345052420229
ซ่อมแซมอาคารหัวงานและระบบส
6111320
469,000.00
0.00
466,057.60
0.00
0700345052420231
ซ่อมแซมระบบส่งน้ำสายใหญ่ฝั
6111320
544,000.00
0.00
542,468.24
0.00
0700345053200008
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจั
6111320
3,586,172.00
0.00
3,586,172.00
0.00
0700345053200010
ค่าซื้อที่ดินค่าทดแทนค่า
6111320
869,400.00
0.00
430,650.00
0.00
0700345053200042
ค่ารังวัดและออกหนังสือสำคั
6111320
4,007,500.00
0.00
4,004,369.43
0.00
0700345053200073
โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ
6111320
975,100.00
0.00
289,947.90
0.00
0700345053410062
ค่าศึกษาสำรวจออกแบบงานช
6111320
4,128,500.00
0.00
4,128,364.91
0.00
0700345053420094
ค่าสำรวจแผนที่ภูมิประเทศง
6111320
8,600,400.00
0.00
8,598,691.55
0.00
0700345053420095
ฝายบ้านทุ่งฝนตำบลทุ่งฝนอ
6111320
20,137,387.00
1,014,380.87
18,754,441.43
0.00
0700345053420115
แก้มลิงหนองสรวงพร้อมอาคารป
6111320
198,500.00
0.00
169,141.00
0.00
0700345053420116
แก้มลิงหนองโนนต่ายพร้อมอาค
6111320
569,800.00
0.00
569,776.90
0.00
0700345053420151
สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมร
6111320
434,800.00
0.00
434,656.60
0.00
0700345053420177
ฝายห้วยธงตำบลคอกช้างอำเภ
6111320
503,900.00
0.00
503,791.44
0.00
0700345053420181
ฝายห้วยก้านเหลืองตำบลโคกก
6111320
577,500.00
0.00
577,478.99
0.00
0700345053420198
ฝายห้วยทรายตำบลนาสิงห์อำ
6111320
663,800.00
0.00
663,358.47
0.00
0700345053420206
สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมร
6111320
298,600.00
0.00
297,020.10
0.00
0700345053420226
สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมร
6111320
344,700.00
0.00
344,313.54
0.00
0700345053420266
สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมร
6111320
338,800.00
0.00
338,569.07
0.00
0700345053420267
สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมร
6111320
534,800.00
0.00
532,812.60
0.00
0700345054410056
ค่าควบคุมงานจ้างเหมาประตู
6111320
320,000.00
0.00
319,029.70
0.00
0700345054420076
ประตูระบายน้ำบ้านจำปาตำบล
6111320
1,021,500.00
0.00
953,772.20
0.00
0700349001410015
ปรับปรุงอาคารควบคุมระบบไฟฟ
6111320
0.00
0.00
0.00
0.00
0700349001410026
ปรับปรุงสะพานคอนกรีตเสริมเ
6111320
0.00
0.00
0.00
0.00
0700349001410027
ปรับปรุงก่อสร้างถนนภายในบร
6111320
2,749,826.75
0.00
2,749,826.75
0.00
0700349001410061
ปรับปรุงรางระบายน้ำบริเวณท
6111320
0.00
0.00
0.00
0.00
0700349001410113
ปรับปรุงสะพานข้ามคลองส่งน้
6111320
0.00
0.00
0.00
0.00
0700349001410116
บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ส
6111320
150,000.00
0.00
148,509.70
0.00
0700349001410158
ปรับปรุงระบบระบายน้ำภายในห
6111320
5,000.00
0.00
5,000.00
0.00
0700349001410159
ปรับปรุงระบบระบายน้ำภายในบ
6111320
5,000.00
0.00
5,000.00
0.00
0700349001410160
ปรับปรุงระบบระบายน้ำและภูม
6111320
8,006,772.00
2,090,947.08
5,890,591.91
0.00
0700349001410187
ปรับปรุงระบบไฟฟ้าและประปาภ
6111320
1,770,025.82
0.00
1,770,025.82
0.00
0700349001410451
บริหารจัดการน้ำสำนักงานชล
6111320
980,603.66
0.00
980,603.66
0.00
0700349001410455
บำรุงรักษาหัวงานชลประทานส
6111320
567,500.00
0.00
560,728.00
0.00
0700362099410003
เพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจาย
6111320
185,000.00
0.00
184,821.74
0.00
0700362099420002
แก้มลิงหนองดินแดงพร้อมระบบ
6111320
347,100.00
0.00
340,330.84
0.00
0700362099420020
สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านนา
6111320
534,000.00
0.00
524,951.81
0.00
0700362099420024
สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านจั
6111320
613,000.00
0.00
612,792.51
0.00
0700362099420026
แก้มลิงหนองทองพร้อมอาคารปร
6111320
328,700.00
0.00
305,329.70
0.00
0700362099420027
ฝายห้วยโมงตำบลบ้านผืออำเ
6111320
21,728,545.00
0.00
21,726,341.21
0.00
0700362099420038
ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ
6111320
531,800.00
0.00
531,226.90
0.00
0700362099420044
เพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจาย
6111320
437,800.00
0.00
436,840.60
0.00
0700362099420050
ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ
6111320
895,400.00
0.00
895,019.65
0.00
0700362099420052
สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมร
6111320
546,600.00
0.00
543,293.14
0.00
0700362099420060
ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ
6111320
429,000.00
0.00
428,641.58
0.00
0700362099420062
แก้มลิงหนองบัวพร้อมอาคารปร
6111320
159,500.00
0.00
133,566.38
0.00
0700362099420063
สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมร
6111320
155,000.00
0.00
121,868.00
0.00
0700362099420065
ฝายบ้านกุดค้าตำบลทุ่งฝนอ
6111320
22,519,525.00
0.00
22,265,319.51
0.00
0700362099420069
สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าค้อใหญ
6111320
579,000.00
0.00
578,779.82
0.00
0700362099420073
เพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจาย
6111320
286,200.00
0.00
285,698.87
0.00
0700362099420077
ผันน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยริน-อ
6111320
235,000.00
0.00
228,691.70
0.00
0700362099420080
ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ
6111320
476,100.00
0.00
475,544.37
0.00
0700362099420086
สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมร
6111320
380,300.00
0.00
379,091.25
0.00
0700362099420091
เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกัก
6111320
0.00
0.00
0.00
0.00
07003630X1410C18
เพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บ
6111320
1,650,000.00
1,097,223.33
0.00
0.00
07003630X1410C19
เพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บ
6111320
7,000,000.00
4,654,989.46
0.00
0.00
07003630X1410E29
ก่อสร้างบ้านพักคนงานขนาด8
6111320
3,400,000.00
1,036,127.11
68,300.00
0.00
07003630X2410134
ถนนภายในบริเวณสำนักงานชลป
6111320
3,818,510.65
2,884,810.65
839,901.65
0.00
07003630X2410186
ถนนภายในบริเวณโครงการก่อส
6111320
5,077,800.00
4,929,987.08
147,711.00
0.00
0700338084700002
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์กร
6111500
80,000.00
0.00
77,160.00
0.00
0700349001700003
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปรา
6111500
22,500.00
0.00
22,500.00
0.00
0700349001700004
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบ
6111500
225,000.00
0.00
224,181.00
0.00