รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
0700355005000000
รายการงบประจำ
6211200
810,000.00
0.00
22,500.00
0.00
0700356001000000
รายการงบประจำ
6211200
2,805,462.00
385,000.00
618,338.59
0.00
0700356001110005
ซ่อมใหญ่เครื่องจักรเครื่อง
6211310
535,130.00
0.00
0.00
0.00
07003280B9420023
สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมร
6211320
339,000.00
0.00
0.00
0.00
07003280B9420024
สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมร
6211320
334,500.00
0.00
0.00
0.00
07003280B9420025
สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมร
6211320
371,000.00
0.00
0.00
0.00
07003280B9420026
สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมร
6211320
360,000.00
0.00
0.00
0.00
07003280B9420064
ป้องกันการกัดเซาะลาดตลิ่งล
6211320
418,000.00
0.00
22,000.00
0.00
07003280B9420071
RiverOutletอ่างเก็บน้ำห้
6211320
343,000.00
0.00
0.00
0.00
07003280B9420072
RiverOutletอ่างเก็บน้ำห้
6211320
302,000.00
0.00
0.00
0.00
07003280B9420073
RiverOutletอ่างเก็บน้ำห้
6211320
329,000.00
0.00
0.00
0.00
0700340084410082
บูรณะรั้วกันเขตในพื้นที่ป่
6211320
81,000.00
0.00
0.00
0.00
0700340084410199
ซ่อมแซมฝายห้วยหนิง(พรด.)
6211320
14,200.00
0.00
10,149.40
0.00
0700340084410201
ซ่อมแซมระบบส่งน้ำและอาคารป
6211320
33,000.00
0.00
30,460.00
0.00
0700340084410207
ซ่อมแซมระบบส่งน้ำคลองสายให
6211320
26,800.00
0.00
23,541.40
0.00
0700340084410208
ซ่อมแซมระบบส่งน้ำและอาคารป
6211320
19,000.00
0.00
15,000.00
0.00
0700340084410211
ซ่อมแซมระบบส่งน้ำคลองสายให
6211320
24,900.00
0.00
24,619.80
0.00
0700340084410212
ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำพระตำห
6211320
17,400.00
0.00
0.00
0.00
0700340084410213
ซ่อมแซมระบบส่งน้ำและอาคารป
6211320
36,000.00
0.00
0.00
0.00
0700340084410215
ซ่อมแซมระบบส่งน้ำและอาคารป
6211320
35,000.00
0.00
0.00
0.00
0700340084410216
ซ่อมแซมระบบส่งน้ำและอาคารร
6211320
23,600.00
0.00
4,700.00
0.00
0700340084410220
ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั
6211320
28,100.00
0.00
24,328.70
0.00
0700340084410221
ซ่อมแซมทำนบดินอ่างเก็บน้ำห
6211320
28,100.00
0.00
14,320.00
0.00
0700340084410222
ซ่อมแซมทำนบดินฝายห้วยโค่โล
6211320
31,100.00
0.00
28,882.80
0.00
0700340084410223
ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำบ้านสนาม
6211320
29,700.00
0.00
27,001.40
0.00
0700340084410442
ปรับปรุงระบบเก็บกักน้ำและร
6211320
277,000.00
0.00
21,490.00
0.00
0700340084420021
ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บ
6211320
135,000.00
0.00
13,360.00
0.00
0700340084420022
ระบบส่งน้ำอ่างฯลำพันชาดน้อ
6211320
554,000.00
0.00
5,390.00
0.00
07003400C4420034
ปรับปรุงผิวทางบนคันกั้นน้ำ
6211320
133,110.00
0.00
0.00
0.00
07003400C4420035
ปรับปรุงผิวทางบนคันกั้นน้ำ
6211320
149,160.00
0.00
0.00
0.00
07003400C4420036
ปรับปรุงผิวทางบนคันกั้นน้ำ
6211320
111,000.00
0.00
0.00
0.00
0700349052410038
ปรับปรุงคลองส่งน้ำสายMLก
6211320
172,700.00
0.00
10,000.00
0.00
0700349052410042
ปรับปรุงระบบส่งน้ำสถานีสูบ
6211320
249,000.00
0.00
28,170.10
0.00
0700349052410044
ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บ
6211320
256,600.00
0.00
32,960.00
0.00
0700349052410045
ปรับปรุงระบบส่งน้ำสายLMC
6211320
353,400.00
0.00
17,560.00
0.00
0700349052410047
ปรับปรุงอาคารรับน้ำเข้าอ่า
6211320
318,908.00
0.00
20,084.00
0.00
0700349052410195
ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคและ
6211320
145,000.00
0.00
0.00
0.00
0700349052410196
ปรับปรุงคลองผันน้ำที่1กม
6211320
386,000.00
0.00
22,263.00
0.00
0700349052410197
ปรับปรุงอาคารท่อลอดห้วยทรา
6211320
247,000.00
0.00
33,466.00
0.00
0700349052410198
ปรับปรุงอาคารประกอบคลอง8
6211320
92,000.00
0.00
55,761.50
0.00
0700349052410790
ซ่อมแซมด้านท้ายประตูระบายน
6211320
214,900.00
0.00
29,457.40
0.00
0700349052410791
ซ่อมแซมอาคารควบคุมบานระบาย
6211320
12,500.00
0.00
12,469.40
0.00
0700349052410792
ซ่อมแซมอาคารรับน้ำFlabGa
6211320
238,600.00
0.00
67,887.29
0.00
0700349052410793
ซ่อมแซมอาคารรับน้ำFlabGa
6211320
107,400.00
0.00
43,429.90
0.00
0700349052410795
ซ่อมแซมป้องกันการกัดเซาะ.ส
6211320
117,000.00
0.00
69,252.69
0.00
0700349052410796
ซ่อมแซมอาคาร.สถานีสูบน้ำP
6211320
32,700.00
0.00
29,671.80
0.00
0700349052410814
ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำพร้อมร
6211320
24,100.00
0.00
23,469.22
0.00
0700349052410815
ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำพร้อมร
6211320
51,200.00
0.00
45,287.55
0.00
0700349052410816
ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำพร้อมร
6211320
59,700.00
0.00
44,634.10
0.00
0700349052410817
ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำพร้อมร
6211320
35,200.00
0.00
34,972.30
0.00
0700349052410818
ซ่อมแซมทำนบดินและอาคารประก
6211320
97,000.00
0.00
50,887.10
0.00
0700349052410825
ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำอาคาร
6211320
66,800.00
0.00
47,220.20
0.00
0700349052410837
ซ่อมแซมลาดคอนกรีตอ่างฯห้ว
6211320
35,300.00
0.00
33,782.40
0.00
0700349052410838
ซ่อมแซมทรบ.อ่างฯห้วยฮี้
6211320
11,800.00
0.00
10,241.20
0.00
0700349052410839
ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำล้นอ่
6211320
28,600.00
0.00
23,842.40
0.00
0700349052410842
ซ่อมแซมหินเรียงและทำนบดิน
6211320
42,000.00
0.00
40,063.15
0.00
0700349052410843
ซ่อมแซมทำนบดินอ่างเก็บน้ำ
6211320
28,000.00
0.00
25,529.20
0.00
0700349052410844
ซ่อมแซมคอนกรีตทางระบายน้ำล
6211320
14,000.00
0.00
13,476.20
0.00
0700349052410845
ซ่อมแซมทรบ.ปากคลองอ่างฯห
6211320
14,200.00
0.00
13,975.40
0.00
0700349052410846
ซ่อมแซมทำนบดินปตร.ห้วยบาง
6211320
34,200.00
0.00
30,448.20
0.00
0700349052410847
ซ่อมแซมหินเรียงด้านหน้าฝั่
6211320
19,000.00
0.00
18,764.40
0.00
0700349052410892
ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบา
6211320
5,750.00
0.00
5,200.00
0.00
0700349052410893
ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำโครงก
6211320
19,000.00
0.00
15,720.00
0.00
0700349052410894
ซ่อมแซมระบบส่งน้ำและอาคารป
6211320
19,000.00
0.00
18,840.00
0.00
0700349052410898
ซ่อมแซมคลองส่งน้ำอ่างเก็บ
6211320
75,000.00
0.00
46,506.56
0.00
0700349052410899
ซ่อมแซมคลองส่งน้ำอ่างเก็บ
6211320
66,000.00
0.00
53,023.20
0.00
0700349052410900
ซ่อมแซมอาคารประตูระบายน้ำห
6211320
42,000.00
0.00
36,990.80
0.00
0700349052410901
ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำDike
6211320
42,000.00
0.00
41,426.10
0.00
0700349052410902
ซ่อมแซมทำนบดินกั้นน้ำDike
6211320
23,000.00
0.00
19,698.80
0.00
0700349052410903
ซ่อมแซมประตูระบายน้ำห้วยงึ
6211320
42,000.00
0.00
35,027.50
0.00
0700349052410906
ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายLMCอ
6211320
46,400.00
0.00
42,517.40
0.00
0700349052410907
ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝา
6211320
21,100.00
0.00
19,751.00
0.00
0700349052410908
ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายRMCฝ
6211320
46,100.00
0.00
34,577.26
0.00
0700349052410910
ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่อ่
6211320
16,400.00
0.00
15,053.30
0.00
0700349052410911
ซ่อมแซมทำนบดินอ่างเก็บน้ำห
6211320
45,200.00
0.00
43,451.50
0.00
0700349052410912
ซ่อมแซมทำนบดินอ่างเก็บน้ำห
6211320
44,900.00
0.00
42,986.10
0.00
0700349052410914
ซ่อมแซม.สถานีวัดน้ำฝน6แห
6211320
28,000.00
0.00
22,230.60
0.00
0700349052410915
ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั
6211320
43,200.00
0.00
29,178.40
0.00
0700349052410916
ซ่อมแซมคลองสายใหญ่ฝั่งซ้าย
6211320
46,000.00
0.00
45,531.50
0.00
0700349052410917
ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั
6211320
35,100.00
0.00
34,728.20
0.00
0700349052410918
ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย1ซอย
6211320
33,000.00
0.00
30,060.00
0.00
0700349052410919
ซ่อมแซมอาคารฝ่ายช่างกลโคร
6211320
20,000.00
0.00
16,280.00
0.00
0700349052410922
ซ่อมแซมคลองผันน้ำที่1โคร
6211320
117,000.00
0.00
51,185.10
0.00
0700349052410925
ซ่อมแซมท่อลอดคลองส่งน้ำอ่า
6211320
70,000.00
0.00
37,457.40
0.00
0700349052410927
ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายห้วยกอ
6211320
28,100.00
0.00
25,000.00
0.00
0700349052410929
ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างฯห้วย
6211320
32,900.00
0.00
31,671.80
0.00
0700349052410930
ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำหนองตาไก
6211320
46,000.00
0.00
44,356.38
0.00
0700349052410934
ซ่อมแซมสะพานน้ำอ่างฯห้วยสา
6211320
19,000.00
0.00
18,360.00
0.00
0700349052410936
ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำหนองสำโร
6211320
43,000.00
0.00
39,189.00
0.00
0700349052420005
ค่าศึกษาสำรวจออกแบบงานช
6211320
7,126,000.00
0.00
1,192,343.71
0.00
0700349052420050
ปรับปรุงคลองส่งน้ำสายMRก
6211320
535,800.00
0.00
14,660.00
0.00
0700349052420051
ปรับปรุงระบบส่งน้ำสถานีสูบ
6211320
282,000.00
0.00
10,000.00
0.00
0700349052420053
ปรับปรุงคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝ
6211320
363,000.00
0.00
8,800.00
0.00
0700349052420054
ปรับปรุงฝายเหล็กพับได้อ่าง
6211320
666,000.00
0.00
15,000.00
0.00
0700349052420165
ปรับปรุงคลองผันน้ำช่วงคลอ
6211320
426,000.00
0.00
0.00
0.00
0700349052420200
ซ่อมแซมระบบส่งน้ำสายใหญ่ฝั
6211320
382,000.00
0.00
44,186.10
0.00
0700349052420202
ซ่อมแซมอาคารหัวงานและระบบส
6211320
381,000.00
0.00
44,186.10
0.00
0700349053200049
ค่ารังวัดและออกหนังสือสำคั
6211320
3,070,000.00
0.00
385,608.00
0.00
0700349053200062
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจั
6211320
850,000.00
0.00
414,477.70
0.00
0700349053420104
สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมร
6211320
339,000.00
0.00
0.00
0.00
0700349053420105
สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมร
6211320
449,000.00
0.00
0.00
0.00
0700349053420106
สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมร
6211320
0.00
0.00
0.00
0.00
0700349053420149
สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมร
6211320
344,700.00
0.00
0.00
0.00
0700349053420194
ค่าสำรวจธรณีและปฐพีวิทยาง
6211320
1,672,550.00
0.00
0.00
0.00
0700349053420195
ค่าสำรวจแผนที่ภูมิประเทศง
6211320
5,037,900.00
0.00
0.00
0.00
0700349057200001
ค่ารังวัดและออกหนังสือสำคั
6211320
37,400.00
0.00
0.00
0.00
0700356001410022
ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูง.สถ
6211320
71,000.00
0.00
0.00
0.00
0700356001410023
ปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่าง
6211320
84,500.00
0.00
0.00
0.00
0700356001410157
บำรุงรักษาหัวงานชลประทานส
6211320
272,500.00
0.00
191,100.00
0.00
0700356001410169
บริหารจัดการน้ำสำนักงานชล
6211320
1,250,000.00
0.00
0.00
0.00
0700340084700001
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์กร
6211500
35,000.00
0.00
0.00
0.00
0700356001700002
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบ
6211500
60,400.00
0.00
0.00
0.00
0700356001700004
ค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมการ
6211500
60,000.00
0.00
0.00
0.00