รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
0700226008000000
รายการงบประจำ
6111100
561,840.00
0.00
550,830.00
0.00
0700219007009000
รายการงบประจำ
6111200
16,000.00
0.00
0.00
0.00
0700219031001000
รายการงบประจำ
6111200
21,780.00
0.00
0.00
0.00
0700219044009000
รายการงบประจำ
6111200
26,400.00
0.00
0.00
0.00
0700226008000000
รายการงบประจำ
6111200
172,250.00
0.00
145,919.00
0.00
0700227001000000
รายการงบประจำ
6111200
866,350.00
0.00
627,289.55
0.00
0700238044009000
รายการงบประจำ
6111200
19,140.00
0.00
0.00
0.00
0700249001009000
รายการงบประจำ
6111200
40,000.00
0.00
40,000.00
0.00
0700227001110006
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่ว
6111310
201,000.00
0.00
200,000.00
0.00
0700227001110096
รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด1ตั
6111310
787,000.00
0.00
785,000.00
0.00
0700219021500001
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศูนย
6111410
264,000.00
0.00
252,000.00
0.00
0700219007709004
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการ
6111500
58,000.00
0.00
0.00
0.00
0700219020700001
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมแ
6111500
246,400.00
0.00
240,480.00
0.00
0700227001700007
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมแ
6111500
53,000.00
0.00
20,690.00
0.00
0700227001700010
ค่าใช้จ่ายโครงการการสนับสน
6111500
105,450.00
0.00
105,002.00
0.00
0700227001700015
ค่าใช้จ่ายสนับสนุนโครงการพ
6111500
145,400.00
0.00
72,513.55
0.00
0700227001700017
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมป
6111500
35,000.00
0.00
35,000.00
0.00
0700238022700001
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงก
6111500
10,000.00
0.00
8,600.00
0.00
0700249001701004
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบ
6111500
61,380.00
0.00
0.00
0.00