รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
0700229008000000
รายการงบประจำ
6211100
583,840.00
0.00
285,075.00
0.00
0700229008000000
รายการงบประจำ
6211200
161,010.00
0.00
63,992.00
0.00
0700230001000000
รายการงบประจำ
6211200
813,800.00
0.00
206,432.23
0.00
0700256001009000
รายการงบประจำ
6211200
40,000.00
0.00
40,000.00
0.00
0700217021500001
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศูนย
6211410
210,000.00
0.00
0.00
0.00
0700217021700001
ค่าใช้จ่ายสนับสนุนโครงการพ
6211500
118,100.00
0.00
14,100.00
0.00
0700230001700007
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมป
6211500
35,000.00
0.00
0.00
0.00
0700230001700010
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมแ
6211500
21,945.00
0.00
0.00
0.00
0700230001700014
ค่าใช้จ่ายโครงการการสนับสน
6211500
94,570.00
0.00
600.00
0.00
0700240022700001
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงก
6211500
21,240.00
0.00
0.00
0.00