รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
0700229008000000
รายการงบประจำ
6211100
1,184,160.00
0.00
394,720.00
0.00
0700229008000000
รายการงบประจำ
6211200
315,000.00
0.00
110,852.14
0.00
0700230001000000
รายการงบประจำ
6211200
1,394,500.00
10,700.00
366,296.03
0.00
0700256001009000
รายการงบประจำ
6211200
40,000.00
0.00
40,000.00
0.00
0700217021500001
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศูนย
6211410
220,000.00
0.00
0.00
0.00
0700217021700001
ค่าใช้จ่ายสนับสนุนโครงการพ
6211500
148,100.00
0.00
28,070.00
0.00
0700230001700007
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมป
6211500
35,000.00
0.00
35,000.00
0.00
0700230001700010
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมแ
6211500
21,945.00
0.00
840.00
0.00
0700230001700014
ค่าใช้จ่ายโครงการการสนับสน
6211500
135,100.00
0.00
4,615.00
0.00
0700230003709006
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการ
6211500
54,000.00
0.00
0.00
0.00
0700240022700001
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงก
6211500
21,240.00
0.00
0.00
0.00