รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
0700226008000000
รายการงบประจำ
6111100
1,140,300.00
0.00
1,140,300.00
0.00
0700253008000000
รายการงบประจำ
6111100
0.00
0.00
0.00
0.00
0700219007009000
รายการงบประจำ
6111200
16,000.00
0.00
15,620.00
0.00
0700219031001000
รายการงบประจำ
6111200
11,640.00
0.00
11,640.00
0.00
0700219044009000
รายการงบประจำ
6111200
14,500.00
0.00
14,500.00
0.00
0700226008000000
รายการงบประจำ
6111200
356,410.00
0.00
356,403.00
0.00
0700227001000000
รายการงบประจำ
6111200
1,567,520.00
0.00
1,567,265.03
0.00
0700238044009000
รายการงบประจำ
6111200
10,650.00
0.00
10,650.00
0.00
0700249001009000
รายการงบประจำ
6111200
160,000.00
0.00
160,000.00
0.00
0700227001110006
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่ว
6111310
200,000.00
0.00
200,000.00
0.00
0700227001110096
รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด1ตั
6111310
785,000.00
0.00
785,000.00
0.00
0700219021500001
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศูนย
6111410
264,000.00
0.00
264,000.00
0.00
0700264060500001
ค่าใช้จ่ายการพัฒนาทักษะการ
6111410
1,248,300.00
0.00
1,248,300.00
0.00
0700219007709004
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการ
6111500
58,000.00
0.00
58,000.00
0.00
0700219020700001
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมแ
6111500
246,400.00
0.00
246,400.00
0.00
0700227001700007
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมแ
6111500
55,000.00
0.00
55,000.00
0.00
0700227001700010
ค่าใช้จ่ายโครงการการสนับสน
6111500
202,800.00
0.00
202,800.00
0.00
0700227001700015
ค่าใช้จ่ายสนับสนุนโครงการพ
6111500
145,400.00
0.00
145,399.55
0.00
0700227001700017
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมป
6111500
35,000.00
0.00
35,000.00
0.00
0700238022700001
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงก
6111500
10,000.00
0.00
10,000.00
0.00
0700249001701004
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบ
6111500
33,440.00
0.00
33,440.00
0.00