รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
0700229008000000
รายการงบประจำ
6211100
1,184,160.00
0.00
888,120.00
0.00
0700217007009000
รายการงบประจำ
6211200
21,800.00
0.00
0.00
0.00
0700217026009000
รายการงบประจำ
6211200
49,500.00
0.00
45,000.00
0.00
0700217031009000
รายการงบประจำ
6211200
21,780.00
0.00
20,560.00
0.00
0700217057009000
รายการงบประจำ
6211200
26,400.00
0.00
24,170.00
0.00
0700229008000000
รายการงบประจำ
6211200
315,000.00
0.00
285,242.14
0.00
0700230001000000
รายการงบประจำ
6211200
1,436,500.00
0.00
951,899.03
0.00
0700240044009000
รายการงบประจำ
6211200
19,140.00
0.00
17,760.00
0.00
0700256001009000
รายการงบประจำ
6211200
40,000.00
0.00
40,000.00
0.00
0700230001110172
โต๊ะทำงาน/อุดรธานี
6211310
21,000.00
0.00
0.00
0.00
0700230001110173
เก้าอี้ทำงาน/อุดรธานี
6211310
17,100.00
0.00
0.00
0.00
0700217021500001
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศูนย
6211410
220,000.00
0.00
210,000.00
0.00
0700217021700001
ค่าใช้จ่ายสนับสนุนโครงการพ
6211500
148,100.00
0.00
107,590.00
0.00
0700230001700007
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมป
6211500
35,000.00
0.00
35,000.00
0.00
0700230001700010
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมแ
6211500
21,945.00
0.00
3,860.00
0.00
0700230001700014
ค่าใช้จ่ายโครงการการสนับสน
6211500
155,100.00
0.00
87,345.00
0.00
0700230003709006
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการ
6211500
54,000.00
0.00
34,730.00
0.00
0700240022700001
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงก
6211500
21,240.00
0.00
10,550.00
0.00
0700256001701002
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบ
6211500
61,380.00
0.00
58,160.00
0.00