รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
0600540007000000
รายการงบประจำ
6111100
7,331,062.00
0.00
7,325,826.00
0.00
0600505023000000
รายการงบประจำ
6111200
43,600.00
0.00
43,600.00
0.00
0600528028000000
รายการงบประจำ
6111200
662,500.00
0.00
662,500.00
0.00
0600528030000000
รายการงบประจำ
6111200
1,444,528.00
0.00
1,444,528.00
0.00
0600539027000000
รายการงบประจำ
6111200
13,924,892.20
0.00
13,924,892.20
0.00
0600540007000000
รายการงบประจำ
6111200
414,850.00
0.00
414,760.00
0.00
0600541008000000
รายการงบประจำ
6111200
1,404,646.80
0.00
1,366,172.83
0.00
0600550018000000
รายการงบประจำ
6111200
16,000.00
0.00
16,000.00
0.00
0600539027110104
โต๊ะประชุมขนาด30ที่นั่ง
6111310
30,000.00
0.00
30,000.00
0.00
0600539027110116
เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งเคร
6111310
66,400.00
0.00
66,400.00
0.00
0600539027110158
เครื่องตัดหญ้าแบบเข็นบ้า
6111310
13,000.00
0.00
13,000.00
0.00
0600539027110214
โทรทัศน์แอลอีดี(LEDTV
6111310
142,800.00
0.00
142,800.00
0.00
0600539027110251
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้มีล้อ
6111310
153,000.00
0.00
153,000.00
0.00
0600539027110266
โทรทัศน์แอลอีดี(LEDTV
6111310
45,000.00
0.00
45,000.00
0.00
0600539027110267
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดกล้อง
6111310
170,000.00
0.00
170,000.00
0.00
0600539027110304
รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด1ตั
6111310
0.00
0.00
0.00
0.00
0600539027110345
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ระดั
6111310
16,000.00
0.00
16,000.00
0.00
0600539027110505
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ระดั
6111310
12,000.00
0.00
12,000.00
0.00
0600539027110536
เครื่องกรองน้ำชนิดกรองละเอ
6111310
30,000.00
0.00
30,000.00
0.00
0600539027110550
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิต
6111310
7,900.00
0.00
7,900.00
0.00
0600539027110660
รถบรรทุก(ดีเซล)1ตันฯแบบด
6111310
819,000.00
0.00
819,000.00
0.00
0600539027110729
เครื่องสแกนนิ้วมือ105เครื่
6111310
18,700.00
0.00
18,700.00
0.00
0600539027410026
อาคารที่พักเจ้าหน้าที่3ช
6111320
6,444,000.00
0.00
6,444,000.00
0.00
0600528028500001
เงินอุดหนุนสภาเด็กและเยาวช
6111410
3,600,000.00
0.00
3,600,000.00
0.00
0600528028500002
เงินอุดหนุนสภาเด็กและเยาวช
6111410
860,000.00
0.00
860,000.00
0.00
0600550018500001
เงินอุดหนุนสภาเด็กและเยาวช
6111410
280,000.00
0.00
280,000.00
0.00
0600539027600001
เงินอุดหนุนช่วยเหลือค่าเลี
6111420
864,000.00
0.00
864,000.00
0.00
0600539027600002
เงินอุดหนุนสงเคราะห์เด็กใน
6111420
2,350,000.00
0.00
2,350,000.00
0.00