รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
0600546007000000
รายการงบประจำ
6211100
3,888,068.00
0.00
2,594,274.00
0.00
0600531029000000
รายการงบประจำ
6211200
326,000.00
0.00
93,000.00
0.00
0600540028000000
รายการงบประจำ
6211200
6,561,924.00
0.00
3,769,019.29
0.00
0600540033000000
รายการงบประจำ
6211200
120,000.00
0.00
15,000.00
0.00
0600546007000000
รายการงบประจำ
6211200
189,168.00
0.00
130,877.00
0.00
0600547009000000
รายการงบประจำ
6211200
499,656.00
0.00
410,413.21
0.00
0600540028120002
รถโดยสารขนาด12ที่นั่ง(
6211310
1,240,000.00
0.00
1,240,000.00
0.00
0600531029500001
เงินอุดหนุนสภาเด็กและเยาวช
6211410
430,000.00
0.00
74,800.00
0.00
0600531029500002
เงินอุดหนุนสภาเด็กและเยาวช
6211410
1,800,000.00
0.00
180,000.00
0.00
0600561019500001
เงินอุดหนุนสภาเด็กและเยาวช
6211410
280,000.00
0.00
25,000.00
0.00
0600540028600002
เงินอุดหนุนช่วยเหลือค่าเลี
6211420
432,000.00
0.00
288,000.00
0.00