รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
0600546007000000
รายการงบประจำ
6211100
7,774,146.00
0.00
5,171,504.00
0.00
0600531029000000
รายการงบประจำ
6211200
732,000.00
0.00
288,000.00
0.00
0600540028000000
รายการงบประจำ
6211200
11,940,116.00
0.00
8,435,417.77
0.00
0600540033000000
รายการงบประจำ
6211200
190,000.00
0.00
120,000.00
0.00
0600546007000000
รายการงบประจำ
6211200
361,908.00
0.00
245,932.00
0.00
0600547009000000
รายการงบประจำ
6211200
974,500.00
0.00
809,664.73
0.00
0600540028120002
รถโดยสารขนาด12ที่นั่ง(
6211310
1,240,000.00
0.00
1,240,000.00
0.00
0600531029500001
เงินอุดหนุนสภาเด็กและเยาวช
6211410
860,000.00
0.00
539,000.00
0.00
0600531029500002
เงินอุดหนุนสภาเด็กและเยาวช
6211410
3,600,000.00
0.00
2,760,000.00
0.00
0600561019500001
เงินอุดหนุนสภาเด็กและเยาวช
6211410
280,000.00
0.00
280,000.00
0.00
0600540028600001
เงินอุดหนุนสงเคราะห์เด็กใน
6211420
1,744,000.00
0.00
77,000.00
0.00
0600540028600002
เงินอุดหนุนช่วยเหลือค่าเลี
6211420
990,000.00
0.00
670,000.00
0.00