รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
0600340019000000
รายการงบประจำ
6111100
762,180.00
0.00
628,860.00
0.00
0600339037000000
รายการงบประจำ
6111200
614,600.00
0.00
553,588.00
0.00
0600339040000000
รายการงบประจำ
6111200
134,340.00
0.00
55,000.00
0.00
0600340019000000
รายการงบประจำ
6111200
26,964.00
0.00
22,350.00
0.00
0600341018000000
รายการงบประจำ
6111200
201,000.00
0.00
102,289.71
0.00
0600339037110001
เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษ
6111310
30,000.00
0.00
30,000.00
0.00
0600339037110020
รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด1ตั
6111310
797,500.00
0.00
797,500.00
0.00
0600339037410030
ก่อสร้างอาคารพักผู้รับบริก
6111320
5,339,555.00
3,203,733.00
2,135,822.00
0.00
0600339037600001
เงินอุดหนุนเงินสงเคราะห์ด้
6111420
80,000.00
0.00
65,000.00
0.00
0600339037600003
เงินอุดหนุนเงินสงเคราะห์ผู
6111420
4,210,000.00
0.00
2,625,000.00
0.00
0600339037600007
เงินอุดหนุนเงินสงเคราะห์ผู
6111420
240,000.00
0.00
130,000.00
0.00