รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
0600346019000000
รายการงบประจำ
6211100
736,860.00
0.00
245,620.00
0.00
0600340037000000
รายการงบประจำ
6211200
302,300.00
0.00
15,264.00
0.00
0600346019000000
รายการงบประจำ
6211200
26,844.00
0.00
8,948.00
0.00
0600347018000000
รายการงบประจำ
6211200
138,800.00
0.00
47,275.36
0.00
0600340037600002
เงินอุดหนุนเงินสงเคราะห์ผู
6211420
2,028,000.00
0.00
0.00
0.00
0600340037600003
เงินอุดหนุนเงินสงเคราะห์ด้
6211420
85,000.00
0.00
0.00
0.00
0600340037600004
เงินอุดหนุนเงินสงเคราะห์ผู
6211420
220,000.00
0.00
0.00
0.00