รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
0600346019000000
รายการงบประจำ
6211100
1,789,800.00
0.00
1,292,220.00
0.00
0600340037000000
รายการงบประจำ
6211200
1,035,400.00
0.00
667,502.76
0.00
0600340040000000
รายการงบประจำ
6211200
160,000.00
0.00
117,702.00
0.00
0600346019000000
รายการงบประจำ
6211200
69,658.00
0.00
50,284.00
0.00
0600347018000000
รายการงบประจำ
6211200
309,200.00
0.00
205,856.56
0.00
0600340037110002
ตู้เหล็ก4ลิ้นชักศูนย์คุ
6211310
7,900.00
0.00
7,900.00
0.00
0600340037600002
เงินอุดหนุนเงินสงเคราะห์ผู
6211420
4,053,000.00
0.00
2,181,000.00
0.00
0600340037600003
เงินอุดหนุนเงินสงเคราะห์ด้
6211420
170,000.00
0.00
50,000.00
0.00
0600340037600004
เงินอุดหนุนเงินสงเคราะห์ผู
6211420
442,000.00
0.00
292,000.00
0.00