รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
0600346019000000
รายการงบประจำ
6211100
1,618,010.00
0.00
1,182,890.00
0.00
0600340037000000
รายการงบประจำ
6211200
732,000.00
90,402.00
508,879.00
0.00
0600340039000000
รายการงบประจำ
6211200
608,150.00
0.00
432,396.00
0.00
0600340040000000
รายการงบประจำ
6211200
143,500.00
0.00
59,529.73
0.00
0600346019000000
รายการงบประจำ
6211200
75,793.00
0.00
56,074.00
0.00
0600347018000000
รายการงบประจำ
6211200
266,100.00
0.00
213,494.48
0.00
0600340039110016
เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิ
6211310
120,000.00
0.00
120,000.00
0.00
0600340039110028
โทรทัศน์แอลอีดี(LEDTV
6211310
10,300.00
0.00
10,300.00
0.00
0600340039110035
ตู้เย็นขนาด9คิวบิกฟุตน
6211310
15,000.00
0.00
15,000.00
0.00
0600340039110061
เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรย
6211310
12,000.00
0.00
12,000.00
0.00