รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
0600346019000000
รายการงบประจำ
6211100
656,160.00
0.00
218,720.00
0.00
0600340037000000
รายการงบประจำ
6211200
366,000.00
0.00
82,268.00
0.00
0600340039000000
รายการงบประจำ
6211200
244,900.00
0.00
2,875.00
0.00
0600346019000000
รายการงบประจำ
6211200
30,492.00
0.00
10,164.00
0.00
0600347018000000
รายการงบประจำ
6211200
116,100.00
0.00
47,216.03
0.00