รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
0600340019000000
รายการงบประจำ
6111100
644,760.00
0.00
429,840.00
0.00
0600339037000000
รายการงบประจำ
6111200
437,560.00
212,610.00
224,258.00
0.00
0600339039000000
รายการงบประจำ
6111200
352,000.00
0.00
157,812.52
0.00
0600340019000000
รายการงบประจำ
6111200
30,396.00
0.00
20,264.00
0.00
0600341018000000
รายการงบประจำ
6111200
107,200.00
0.00
84,797.73
0.00
0600342034000000
รายการงบประจำ
6111200
271,000.00
0.00
195,842.00
0.00
0600339039110043
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่ว
6111310
64,800.00
0.00
64,800.00
0.00
0600339039410007
ซ่อมแซมระบบประปานิคมสร้าง
6111320
200,000.00
0.00
200,000.00
0.00
0600339037600003
เงินอุดหนุนเงินสงเคราะห์ผู
6111420
2,500,000.00
0.00
768,000.00
0.00