รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
0600340019000000
รายการงบประจำ
6111100
1,325,130.00
0.00
1,325,130.00
0.00
0600339037000000
รายการงบประจำ
6111200
897,560.00
0.00
897,560.00
0.00
0600339038000000
รายการงบประจำ
6111200
63,000.00
0.00
63,000.00
0.00
0600339039000000
รายการงบประจำ
6111200
694,989.72
0.00
694,989.72
0.00
0600339040000000
รายการงบประจำ
6111200
146,900.00
0.00
146,900.00
0.00
0600340019000000
รายการงบประจำ
6111200
61,404.00
0.00
61,404.00
0.00
0600341018000000
รายการงบประจำ
6111200
291,179.96
0.00
291,179.96
0.00
0600342034000000
รายการงบประจำ
6111200
486,000.00
0.00
486,000.00
0.00
0600339038110036
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรื
6111310
7,900.00
0.00
7,900.00
0.00
0600339039110043
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่ว
6111310
64,800.00
0.00
64,800.00
0.00
0600339039110063
เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิ
6111310
120,000.00
0.00
120,000.00
0.00
0600339039410007
ซ่อมแซมระบบประปานิคมสร้าง
6111320
200,000.00
0.00
200,000.00
0.00
0600339037600003
เงินอุดหนุนเงินสงเคราะห์ผู
6111420
2,413,000.00
0.00
2,413,000.00
0.00
0600339039700001
ค่าสำรวจรังวัดการถือครองที
6111500
11,640.00
0.00
11,640.00
0.00