รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
0600340019000000
รายการงบประจำ
6111100
2,126,760.00
0.00
2,126,760.00
0.00
0600339037000000
รายการงบประจำ
6111200
358,114.04
0.00
358,114.04
0.00
0600339038000000
รายการงบประจำ
6111200
65,952.00
0.00
65,952.00
0.00
0600339039000000
รายการงบประจำ
6111200
718,363.06
0.00
718,363.06
0.00
0600339040000000
รายการงบประจำ
6111200
40,566.50
0.00
40,566.50
0.00
0600340019000000
รายการงบประจำ
6111200
126,544.00
0.00
126,544.00
0.00
0600341018000000
รายการงบประจำ
6111200
387,899.99
0.00
387,899.99
0.00
0600342034000000
รายการงบประจำ
6111200
324,953.00
0.00
324,953.00
0.00
0600339038110030
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิต
6111310
14,000.00
0.00
14,000.00
0.00
0600339038110035
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรื
6111310
7,900.00
0.00
7,900.00
0.00
0600339038110044
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเต
6111310
58,000.00
0.00
58,000.00
0.00
0600339038110050
เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธ
6111310
30,000.00
0.00
30,000.00
0.00
0600339038110070
ตู้นิรภัยรุ่นน้ำหนัก150
6111310
20,000.00
0.00
20,000.00
0.00
0600339039110046
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่ว
6111310
64,000.00
0.00
64,000.00
0.00
0600339039110060
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับง
6111310
30,000.00
0.00
30,000.00
0.00
0600339039110062
เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิ
6111310
120,000.00
0.00
120,000.00
0.00
0600339037600003
เงินอุดหนุนเงินสงเคราะห์ผู
6111420
2,500,000.00
0.00
2,500,000.00
0.00
0600339039700001
ค่าสำรวจรังวัดการถือครองที
6111500
11,544.00
0.00
11,544.00
0.00