รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
0600346019000000
รายการงบประจำ
6211100
2,207,100.00
0.00
1,655,325.00
0.00
0600340037000000
รายการงบประจำ
6211200
430,399.00
70,170.00
263,426.50
0.00
0600340039000000
รายการงบประจำ
6211200
550,630.00
0.00
368,453.00
0.00
0600340040000000
รายการงบประจำ
6211200
211,900.00
0.00
125,263.66
0.00
0600346019000000
รายการงบประจำ
6211200
116,492.00
0.00
105,379.00
0.00
0600347018000000
รายการงบประจำ
6211200
300,000.00
0.00
274,826.46
0.00
0600340039110051
เครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน
6211310
22,000.00
0.00
22,000.00
0.00
0600340039110063
เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดา
6211310
25,000.00
0.00
25,000.00
0.00
0600340039410007
ซ่อมแซมเสาธงชาตินิคมสร้าง
6211320
98,300.00
0.00
98,300.00
0.00