รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
0600346019000000
รายการงบประจำ
6211100
1,051,380.00
0.00
350,460.00
0.00
0600340037000000
รายการงบประจำ
6211200
199,500.00
0.00
0.00
0.00
0600340039000000
รายการงบประจำ
6211200
197,200.00
0.00
0.00
0.00
0600346019000000
รายการงบประจำ
6211200
67,922.00
0.00
14,474.00
0.00
0600347018000000
รายการงบประจำ
6211200
150,000.00
0.00
70,469.47
0.00