รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
0600340019000000
รายการงบประจำ
6111100
1,063,380.00
0.00
1,063,380.00
0.00
0600339037000000
รายการงบประจำ
6111200
174,058.00
17,670.00
131,483.00
0.00
0600339039000000
รายการงบประจำ
6111200
398,000.00
0.00
283,954.11
0.00
0600340019000000
รายการงบประจำ
6111200
65,670.00
0.00
44,022.00
0.00
0600341018000000
รายการงบประจำ
6111200
226,089.44
0.00
168,715.86
0.00
0600342034000000
รายการงบประจำ
6111200
154,000.00
0.00
92,293.00
0.00
0600339039110046
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่ว
6111310
64,000.00
0.00
64,000.00
0.00
0600339037600003
เงินอุดหนุนเงินสงเคราะห์ผู
6111420
2,500,000.00
0.00
2,250,000.00
0.00