รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
0600240008000000
รายการงบประจำ
6111100
742,939.35
0.00
123,339.35
0.00
0600204018000000
รายการงบประจำ
6111200
468,250.00
0.00
16,896.00
0.00
0600228021009000
รายการงบประจำ
6111200
50,000.00
0.00
0.00
0.00
0600228028009000
รายการงบประจำ
6111200
244,000.00
0.00
0.00
0.00
0600239021000000
รายการงบประจำ
6111200
418,000.00
0.00
111,125.53
0.00
0600239026009000
รายการงบประจำ
6111200
250,000.00
0.00
15,000.00
0.00
0600239027009000
รายการงบประจำ
6111200
14,135.00
0.00
0.00
0.00
0600239041009000
รายการงบประจำ
6111200
324,300.00
0.00
0.00
0.00
0600240008000000
รายการงบประจำ
6111200
138,000.00
0.00
4,500.00
0.00
0600241001000000
รายการงบประจำ
6111200
253,100.00
0.00
15,000.00
0.00
0600241001009000
รายการงบประจำ
6111200
51,775.00
0.00
0.00
0.00
0600241003009000
รายการงบประจำ
6111200
158,000.00
0.00
0.00
0.00
0600241018009000
รายการงบประจำ
6111200
55,000.00
0.00
0.00
0.00
0600262023000000
รายการงบประจำ
6111200
2,266,000.00
0.00
0.00
0.00
0600239021110016
รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด1ตั
6111310
986,000.00
0.00
0.00
0.00
0600239021110017
เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิ
6111310
210,000.00
0.00
210,000.00
0.00
0600239021410002
ปรับปรุงโรงเก็บพัสดุสำนัก
6111320
97,000.00
0.00
97,000.00
0.00
0600262024410046
อารยสถาปัตย์เพื่อคนพิการแล
6111320
5,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0600239021500001
เงินอุดหนุนช่วยเหลือผู้ประ
6111410
504,000.00
0.00
195,000.00
0.00
0600241001509002
เงินอุดหนุนเครือข่ายองค์กร
6111410
50,000.00
0.00
0.00
0.00
0600239027609001
เงินอุดหนุนช่วยเหลือค่าเลี
6111420
372,000.00
0.00
124,000.00
0.00
0600239027609002
เงินอุดหนุนสงเคราะห์เด็กใน
6111420
800,000.00
0.00
0.00
0.00
0600239037609005
เงินอุดหนุนสงเคราะห์คนไทยต
6111420
5,500.00
0.00
0.00
0.00