รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
0600246008000000
รายการงบประจำ
6211100
1,605,960.00
0.00
1,070,640.00
0.00
0600205018000000
รายการงบประจำ
6211200
320,250.00
0.00
160,700.00
0.00
0600205028000000
รายการงบประจำ
6211200
526,000.00
0.00
272,280.00
0.00
0600228048000000
รายการงบประจำ
6211200
2,470,100.00
0.00
2,401,415.00
0.00
0600231003001000
รายการงบประจำ
6211200
108,000.00
0.00
41,000.00
0.00
0600231029009000
รายการงบประจำ
6211200
288,000.00
0.00
192,000.00
0.00
0600231031009000
รายการงบประจำ
6211200
338,000.00
0.00
218,070.00
0.00
0600236025009000
รายการงบประจำ
6211200
444,500.00
0.00
233,498.00
0.00
0600239003009000
รายการงบประจำ
6211200
199,550.00
0.00
68,400.00
0.00
0600240017009000
รายการงบประจำ
6211200
244,000.00
0.00
181,466.00
0.00
0600240018001000
รายการงบประจำ
6211200
36,700.00
0.00
0.00
0.00
0600240018009000
รายการงบประจำ
6211200
104,000.00
0.00
104,000.00
0.00
0600240021000000
รายการงบประจำ
6211200
900,200.00
0.00
722,922.69
0.00
0600240028009000
รายการงบประจำ
6211200
107,070.00
0.00
12,635.00
0.00
0600240033009000
รายการงบประจำ
6211200
117,755.00
0.00
46,585.00
0.00
0600240037009000
รายการงบประจำ
6211200
334,200.00
0.00
116,560.00
0.00
0600240041009000
รายการงบประจำ
6211200
184,000.00
0.00
91,500.00
0.00
0600242012009000
รายการงบประจำ
6211200
75,000.00
0.00
75,000.00
0.00
0600242013009000
รายการงบประจำ
6211200
110,000.00
0.00
100,700.00
0.00
0600242014009000
รายการงบประจำ
6211200
20,000.00
0.00
0.00
0.00
0600246008000000
รายการงบประจำ
6211200
316,968.00
0.00
202,168.67
0.00
0600247001000000
รายการงบประจำ
6211200
440,000.00
0.00
266,360.77
0.00
0600247001009000
รายการงบประจำ
6211200
52,075.00
0.00
33,125.00
0.00
0600247018009000
รายการงบประจำ
6211200
110,000.00
0.00
84,925.00
0.00
0600240021110025
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่ว
6211310
31,600.00
0.00
31,600.00
0.00
0600240021120002
รถโดยสารขนาด12ที่นั่ง(
6211310
1,285,000.00
0.00
1,285,000.00
0.00
0600231011509001
เงินอุดหนุนสนับสนุนการจัดก
6211410
830,000.00
0.00
260,000.00
0.00
0600231022509001
เงินอุดหนุนสนับสนุนการรวมก
6211410
100,000.00
0.00
0.00
0.00
0600231031509001
เงินอุดหนุนสถานรับเลี้ยงเด
6211410
400,000.00
0.00
397,020.00
0.00
0600236025509001
เงินอุดหนุนกิจกรรมศูนย์พัฒ
6211410
500,000.00
0.00
414,900.00
0.00
0600240018509001
เงินอุดหนุนสนับสนุนการให้บ
6211410
30,000.00
0.00
11,130.00
0.00
0600240018509002
เงินอุดหนุนสนับสนุนผู้ช่วย
6211410
80,000.00
0.00
72,000.00
0.00
0600240018509003
เงินอุดหนุนสนับสนุนการออกบ
6211410
45,600.00
0.00
0.00
0.00
0600240018509004
เงินอุดหนุนสนับสนุนศูนย์บร
6211410
300,000.00
0.00
81,235.00
0.00
0600240018509005
เงินอุดหนุนสนับสนุนการจัดส
6211410
30,000.00
0.00
27,000.00
0.00
0600240018509006
เงินอุดหนุนเป็นค่ากายอุปกร
6211410
112,000.00
0.00
54,000.00
0.00
0600240018509007
เงินอุดหนุนเงินสงเคราะห์แล
6211410
200,000.00
0.00
167,000.00
0.00
0600240021500001
เงินอุดหนุนช่วยเหลือผู้ประ
6211410
1,968,000.00
0.00
596,000.00
0.00
0600242014509001
เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายใ
6211410
787,500.00
0.00
230,688.00
0.00
0600242021509001
เงินอุดหนุนสนับสนุนการปรับ
6211410
120,000.00
0.00
60,000.00
0.00
0600247001509002
เงินอุดหนุนเครือข่ายองค์กร
6211410
50,000.00
0.00
50,000.00
0.00
0600231011609001
เงินอุดหนุนเงินสงเคราะห์ผู
6211420
515,000.00
0.00
0.00
0.00
0600240028609001
เงินอุดหนุนสงเคราะห์เด็กใน
6211420
576,000.00
0.00
465,000.00
0.00
0600240028609002
เงินอุดหนุนช่วยเหลือค่าเลี
6211420
744,000.00
0.00
372,000.00
0.00
0600240037609001
เงินอุดหนุนสงเคราะห์คนไทยต
6211420
22,500.00
0.00
22,085.00
0.00
0600240037609002
เงินอุดหนุนเงินสงเคราะห์ผู
6211420
2,703,000.00
0.00
1,852,500.00
0.00