รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
0600240008000000
รายการงบประจำ
6111100
771,559.35
0.00
385,489.35
0.00
0600204018000000
รายการงบประจำ
6111200
468,250.00
0.00
233,167.50
0.00
0600228021009000
รายการงบประจำ
6111200
50,000.00
0.00
0.00
0.00
0600228028009000
รายการงบประจำ
6111200
244,000.00
0.00
75,674.50
0.00
0600228029009000
รายการงบประจำ
6111200
139,000.00
0.00
0.00
0.00
0600237012009000
รายการงบประจำ
6111200
156,000.00
0.00
4,214.00
0.00
0600237014009000
รายการงบประจำ
6111200
337,500.00
0.00
3,378.50
0.00
0600239017009000
รายการงบประจำ
6111200
60,000.00
0.00
0.00
0.00
0600239018009000
รายการงบประจำ
6111200
49,000.00
0.00
0.00
0.00
0600239021000000
รายการงบประจำ
6111200
418,000.00
0.00
328,310.53
0.00
0600239025009000
รายการงบประจำ
6111200
123,000.00
0.00
0.00
0.00
0600239026009000
รายการงบประจำ
6111200
250,000.00
0.00
101,606.00
0.00
0600239027009000
รายการงบประจำ
6111200
14,135.00
0.00
12,309.50
0.00
0600239037009000
รายการงบประจำ
6111200
30,600.00
0.00
0.00
0.00
0600239041009000
รายการงบประจำ
6111200
324,300.00
0.00
0.00
0.00
0600240008000000
รายการงบประจำ
6111200
138,000.00
0.00
70,000.00
0.00
0600241001000000
รายการงบประจำ
6111200
253,100.00
0.00
89,205.00
0.00
0600241001009000
รายการงบประจำ
6111200
51,775.00
0.00
30,625.00
0.00
0600241003001000
รายการงบประจำ
6111200
48,425.00
0.00
30,580.00
0.00
0600241003009000
รายการงบประจำ
6111200
158,000.00
0.00
0.00
0.00
0600241008009000
รายการงบประจำ
6111200
30,050.00
0.00
960.00
0.00
0600241018009000
รายการงบประจำ
6111200
55,000.00
0.00
19,813.00
0.00
0600262023000000
รายการงบประจำ
6111200
2,266,000.00
20,000.00
477,324.50
0.00
0600239021110016
รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด1ตั
6111310
986,000.00
0.00
940,000.00
0.00
0600239021110017
เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิ
6111310
210,000.00
0.00
210,000.00
0.00
0600239021410002
ปรับปรุงโรงเก็บพัสดุสำนัก
6111320
97,000.00
0.00
97,000.00
0.00
0600262024410046
อารยสถาปัตย์เพื่อคนพิการแล
6111320
5,000,000.00
4,865,000.00
0.00
0.00
0600228011509001
เงินอุดหนุนสนับสนุนการจัดก
6111410
240,000.00
0.00
240,000.00
0.00
0600228015509001
เงินอุดหนุนสนับสนุนการรวมก
6111410
100,000.00
0.00
0.00
0.00
0600228029509001
เงินอุดหนุนสถานรับเลี้ยงเด
6111410
240,000.00
0.00
239,950.00
0.00
0600239018509003
เงินอุดหนุนสนับสนุนการออกบ
6111410
50,000.00
0.00
50,000.00
0.00
0600239018509004
เงินอุดหนุนเป็นค่ากายอุปกร
6111410
35,000.00
0.00
0.00
0.00
0600239018509005
เงินอุดหนุนเงินสงเคราะห์แล
6111410
170,000.00
0.00
80,000.00
0.00
0600239018509006
เงินอุดหนุนสนับสนุนผู้ช่วย
6111410
87,000.00
0.00
0.00
0.00
0600239018509007
เงินอุดหนุนสนับสนุนการปรับ
6111410
100,000.00
0.00
0.00
0.00
0600239018509008
เงินอุดหนุนสนับสนุนศูนย์บร
6111410
300,000.00
0.00
25,280.00
0.00
0600239021500001
เงินอุดหนุนช่วยเหลือผู้ประ
6111410
504,000.00
0.00
404,000.00
0.00
0600239025509001
เงินอุดหนุนกิจกรรมศูนย์พัฒ
6111410
414,000.00
0.00
0.00
0.00
0600241001509002
เงินอุดหนุนเครือข่ายองค์กร
6111410
50,000.00
0.00
0.00
0.00
0600228011609001
เงินอุดหนุนเงินสงเคราะห์ผู
6111420
135,000.00
0.00
135,000.00
0.00
0600237012609118
โครงการขยายผลการจัดตั้งศูน
6111420
1,000,000.00
0.00
1,000,000.00
0.00
0600237012609245
โครงการขยายผลการจัดตั้งศูน
6111420
1,000,000.00
0.00
1,000,000.00
0.00
0600237012609699
ศพอส.อบต.หนองหัวคูอ.บ้านผ
6111420
1,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0600237012609700
ศพอส.อบต.โพธิ์สำราญอ.โนนส
6111420
1,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0600237012609701
ศพอส.อบต.โพนสูงอ.บ้านดุง
6111420
1,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0600237012609702
ศพอส.อบต.บ้านแดงอ.พิบูลรั
6111420
1,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0600239027609001
เงินอุดหนุนช่วยเหลือค่าเลี
6111420
372,000.00
0.00
248,000.00
0.00
0600239027609002
เงินอุดหนุนสงเคราะห์เด็กใน
6111420
800,000.00
0.00
400,000.00
0.00
0600239037609005
เงินอุดหนุนสงเคราะห์คนไทยต
6111420
5,500.00
0.00
4,024.00
0.00