รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
0500631011000000
รายการงบประจำ
6111200
14,000.00
0.00
0.00
0.00
0500633006000000
รายการงบประจำ
6111200
25,160.00
0.00
25,160.00
0.00
0500634002000000
รายการงบประจำ
6111200
21,373,640.00
0.00
21,369,885.09
0.00
0500634004000000
รายการงบประจำ
6111200
632,805.00
0.00
590,805.00
0.00
0500634005000000
รายการงบประจำ
6111200
0.00
0.00
0.00
0.00
0500631011110008
ชุดอุปกรณ์วิเคราะห์เกมการแ
6111310
895,000.00
0.00
895,000.00
0.00
0500631011110015
เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้
6111310
1,188,000.00
0.00
1,188,000.00
0.00
0500634002110001
เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิต
6111310
180,000.00
0.00
180,000.00
0.00
0500634002110030
ชุดทดสอบความสามารถในการไม่
6111310
387,000.00
0.00
387,000.00
0.00
0500634002110038
แป้นบาสเกตบอล(ระบบไฮดรอริ
6111310
1,590,000.00
0.00
1,590,000.00
0.00
0500634002110057
ครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียนตำ
6111310
522,802.00
0.00
522,802.00
0.00
0500634002110065
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
6111310
148,000.00
0.00
148,000.00
0.00
0500634002110067
เครื่องฝึกความแข็งแรงและพล
6111310
983,000.00
0.00
983,000.00
0.00
0500634002110150
ชุดอุปกรณ์กระบี่กระบองตำบ
6111310
53,400.00
0.00
53,400.00
0.00
0500634002110159
ครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียนตำ
6111310
522,802.00
0.00
522,802.00
0.00
0500634002110164
ครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียนตำ
6111310
522,896.00
0.00
522,802.00
0.00
0500634002110190
ชุดรั้วกระโดดตำบลหมากแข้ง
6111310
297,500.00
0.00
297,500.00
0.00
0500634002110196
ชุดอุปกรณ์กีฬายิงธนูตำบลห
6111310
65,000.00
0.00
65,000.00
0.00
0500634002110208
พัดลมไอเย็นตำบลหมากแข้งอ
6111310
71,000.00
0.00
71,000.00
0.00
0500634002110211
เครื่องทำน้ำเย็น4หัวก็อก
6111310
128,000.00
0.00
128,000.00
0.00
0500634002110217
ชุดอุปกรณ์กีฬาวอลเลย์บอลต
6111310
357,000.00
0.00
357,000.00
0.00
0500634002110227
เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิต
6111310
180,000.00
0.00
180,000.00
0.00
0500634002110302
ชุดอุปกรณ์กรีฑาตำบลหมากแข
6111310
75,800.00
0.00
75,800.00
0.00
0500634002110311
ชุดอุปกรณ์บาสเกตบอลตำบลหม
6111310
161,000.00
0.00
161,000.00
0.00
0500634002110313
ชุดอุปกรณ์กีฬาเทควันโดตำบ
6111310
100,000.00
0.00
100,000.00
0.00
0500634002110317
ชุดอุปกรณ์ฝึกกีฬาคาราเต้โด
6111310
38,400.00
0.00
38,400.00
0.00
0500634002110340
เครื่องวัดการกระโดดสูงแบบต
6111310
441,000.00
0.00
441,000.00
0.00
0500634002110392
เมดิซินบอลตำบลหมากแข้งอำ
6111310
34,000.00
0.00
34,000.00
0.00
0500634002110394
เครื่องออกกำลังกายจานปั่นเ
6111310
825,000.00
0.00
825,000.00
0.00
0500634002110434
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง
6111310
47,500.00
0.00
47,500.00
0.00
0500634002110468
เครื่องฝึกและทดสอบแรงกำลัง
6111310
983,000.00
0.00
983,000.00
0.00
0500634002120009
ลู่วิ่งสายพานโค้งแบบความเ
6111310
1,070,000.00
0.00
1,070,000.00
0.00
0500634002120020
ชุดห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอ
6111310
1,217,100.00
0.00
1,217,094.00
0.00
0500634002120027
เบาะมวยปล้ำตำบลหมากแข้งอ
6111310
1,290,000.00
0.00
1,290,000.00
0.00
0500634005110005
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
6111310
84,000.00
0.00
84,000.00
0.00
0500634005110049
เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด2k
6111310
26,000.00
0.00
26,000.00
0.00
0500634005110055
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับง
6111310
60,000.00
0.00
60,000.00
0.00
0500631011420006
โรงฝึกกีฬาอเนกประสงค์3ชั
6111320
26,633,200.00
0.00
0.00
0.00
0500634002410012
ปรับปรุงโรงยิมส์มวยวิทยาเ
6111320
8,343,000.00
0.00
8,343,000.00
0.00
0500631011500001
เงินอุดหนุนการพัฒนากีฬาของ
6111410
827,000.00
0.00
826,206.00
0.00
0500634004500001
เงินอุดหนุนความร่วมมือกับก
6111410
280,000.00
0.00
275,000.00
0.00
0500634007509006
เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโ
6111410
0.00
0.00
0.00
0.00
0500617012700001
ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒ
6111500
520,100.00
0.00
514,236.00
0.00
0500629013700001
ค่าใช้จ่ายการส่งเสริมและพั
6111500
478,600.00
0.00
478,600.00
0.00
0500631011700003
ค่าใช้จ่ายในการจ้างผู้เชี่
6111500
540,000.00
0.00
540,000.00
0.00
0500634002700001
ค่าใช้จ่ายการจัดการแข่งขัน
6111500
1,620,830.00
0.00
1,620,730.00
0.00
0500634002700002
ค่าใช้จ่ายการประกันคุณภาพก
6111500
91,428.00
0.00
91,428.00
0.00