รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
0500635011000000
รายการงบประจำ
6211200
232,000.00
0.00
0.00
0.00
0500638006000000
รายการงบประจำ
6211200
195,000.00
0.00
160,000.00
0.00
0500639002000000
รายการงบประจำ
6211200
11,673,440.00
0.00
8,503,406.14
0.00
0500639004000000
รายการงบประจำ
6211200
610,480.00
0.00
392,782.00
0.00
0500639005000000
รายการงบประจำ
6211200
194,000.00
0.00
0.00
0.00
0500635011110011
เครื่องฝึกความแข็งแรงและพล
6211310
475,000.00
0.00
475,000.00
0.00
0500635011110027
เครื่องฝึกความแข็งแรงและพล
6211310
475,000.00
0.00
475,000.00
0.00
0500635011110043
เครื่องฝึกความแข็งแรงและพล
6211310
475,000.00
0.00
475,000.00
0.00
0500635011110059
เครื่องฝึกความแข็งแรงและพล
6211310
475,000.00
0.00
475,000.00
0.00
0500635011110075
เครื่องฝึกความแข็งแรงและพล
6211310
475,000.00
0.00
475,000.00
0.00
0500635011110091
เครื่องฝึกความแข็งแรงและพล
6211310
475,000.00
0.00
475,000.00
0.00
0500635011110113
เครื่องฝึกความแข็งแรงและพล
6211310
475,000.00
0.00
475,000.00
0.00
0500635011110129
เครื่องฝึกความแข็งแรงและพล
6211310
475,000.00
0.00
475,000.00
0.00
0500635011110164
เครื่องสร้างแรงดันลม(Comp
6211310
375,000.00
0.00
375,000.00
0.00
0500635011110211
ชุดวัดอัตราการเต้นหัวใจประ
6211310
723,000.00
0.00
723,000.00
0.00
0500639002110013
เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิต
6211310
180,000.00
0.00
180,000.00
0.00
0500639002110029
เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิต
6211310
180,000.00
0.00
180,000.00
0.00
0500639002110045
เครื่องทำลายเอกสารแบบตัดต
6211310
28,600.00
0.00
28,600.00
0.00
0500639002110061
เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล
6211310
18,000.00
0.00
18,000.00
0.00
0500639002110072
พัดลมไอเย็นตำบลหมากแข้งอ
6211310
71,000.00
0.00
71,000.00
0.00
0500639002110098
ชุดเครื่องขยายเสียงสำหรับห
6211310
145,000.00
0.00
145,000.00
0.00
0500639002110114
เครื่องช่วยสอนขยายเสียงแบบ
6211310
15,000.00
0.00
15,000.00
0.00
0500639002110133
ชุดเครื่องเสียงสำหรับบรรยา
6211310
70,000.00
0.00
70,000.00
0.00
0500639002110151
เครื่องฉายภาพ3มิติตำบลห
6211310
20,800.00
0.00
20,800.00
0.00
0500639002110168
จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า
6211310
109,000.00
0.00
109,000.00
0.00
0500639002110187
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเต
6211310
127,500.00
0.00
127,500.00
0.00
0500639002110204
เครื่องทำน้ำเย็น4หัวก๊อก
6211310
27,000.00
0.00
27,000.00
0.00
0500639002110224
กล้องจุลทรรศน์ชนิด2ตาง
6211310
97,500.00
0.00
97,500.00
0.00
0500639002110247
ชุดอุปกรณ์กรีฑาตำบลหมากแข
6211310
118,500.00
0.00
118,500.00
0.00
0500639002110253
ชุดรั้วกระโดดตำบลหมากแข้ง
6211310
888,700.00
0.00
888,700.00
0.00
0500639002110257
เบาะกระโดดสูงตำบลหมากแข้ง
6211310
444,000.00
0.00
444,000.00
0.00
0500639002110260
ชุดอุปกรณ์กีฬายกน้ำหนักปร
6211310
296,200.00
0.00
296,200.00
0.00
0500639002110262
ชุดอุปกรณ์กีฬายกน้ำหนักปร
6211310
296,200.00
0.00
296,200.00
0.00
0500639002110265
คานยกน้ำหนัก(สำหรับผู้ชาย
6211310
118,500.00
0.00
118,500.00
0.00
0500639002110268
คานยกน้ำหนัก(สำหรับผู้หญิ
6211310
118,500.00
0.00
118,500.00
0.00
0500639002110324
ลู่ว่ายน้ำตำบลหมากแข้งอำ
6211310
306,000.00
0.00
306,000.00
0.00
0500639002110340
ชุดอุปกรณ์กีฬาบาสเกตบอลตำ
6211310
197,500.00
0.00
197,500.00
0.00
0500639002110345
แป้นบาสเกตบอล(ระบบไฮดรอร
6211310
840,000.00
0.00
840,000.00
0.00
0500639002110356
ชุดอุปกรณ์กีฬาฟุตบอลตำบลห
6211310
59,200.00
0.00
59,200.00
0.00
0500639002110391
ครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียนตำ
6211310
524,800.00
0.00
524,800.00
0.00
0500639002110445
เครื่องวัดการกระโดดสูงแบบไ
6211310
176,700.00
0.00
176,700.00
0.00
0500639002110544
ชุดเครื่องเสียงสำหรับบรรยา
6211310
52,500.00
0.00
52,500.00
0.00
0500639002110568
เครื่องฉายภาพ3มิติตำบลห
6211310
104,000.00
0.00
104,000.00
0.00
0500639002110569
เครื่องฉายภาพ3มิติตำบลห
6211310
83,200.00
0.00
83,200.00
0.00
0500639002110593
จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า
6211310
65,400.00
0.00
65,400.00
0.00
0500639002110619
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเต
6211310
212,500.00
0.00
212,500.00
0.00
0500639002110649
ครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียนตำ
6211310
524,800.00
0.00
524,800.00
0.00
0500639002110650
ครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียนตำ
6211310
524,800.00
0.00
524,800.00
0.00
0500635011500003
เงินอุดหนุนการพัฒนากีฬาของ
6211410
965,000.00
0.00
53,836.00
0.00
0500639004500001
เงินอุดหนุนความร่วมมือกับก
6211410
282,000.00
0.00
253,200.00
0.00
0500625010700001
ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒ
6211500
527,100.00
0.00
48,299.86
0.00
0500635011700002
ค่าใช้จ่ายในการจ้างผู้เชี่
6211500
540,000.00
0.00
360,000.00
0.00
0500639002700001
ค่าใช้จ่ายการประกันคุณภาพก
6211500
124,228.00
0.00
0.00
0.00
0500639002700003
ค่าใช้จ่ายการจัดการแข่งขัน
6211500
306,500.00
0.00
289,522.00
0.00