รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
0500226005000000
รายการงบประจำ
6111200
117,000.00
0.00
117,000.00
0.00
0500227001000000
รายการงบประจำ
6111200
151,550.00
0.00
131,280.15
0.00
0500218013700002
ค่าใช้จ่ายในการอำนวยการแก้
6111500
1,932,570.00
0.00
1,932,570.00
0.00
0500218013700003
ค่าใช้จ่ายในการประสานความร
6111500
3,800.00
0.00
3,800.00
0.00
0500231016709003
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมวิถ
6111500
15,000.00
0.00
15,000.00
0.00
0500231016709005
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬ
6111500
237,280.00
0.00
237,280.00
0.00
0500231016709008
ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งข
6111500
1,775,900.00
0.00
1,775,900.00
0.00
0500231016709011
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬ
6111500
200,000.00
0.00
200,000.00
0.00
0500234002700001
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกิจ
6111500
69,000.00
0.00
69,000.00
0.00
0500234002700006
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการ
6111500
1,762,000.00
0.00
1,761,999.12
0.00
0500234006709002
ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งข
6111500
450,000.00
0.00
450,000.00
0.00
0500234006709005
ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งข
6111500
212,910.00
0.00
212,910.00
0.00
0500234006709012
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและ
6111500
187,025.00
0.00
187,025.00
0.00
0500234006709013
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬ
6111500
200,000.00
0.00
200,000.00
0.00
0500265037709008
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลาก
6111500
440,000.00
0.00
440,000.00
0.00