รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
0500229005000000
รายการงบประจำ
6211200
208,599.00
0.00
134,633.00
0.00
0500230001000000
รายการงบประจำ
6211200
99,000.00
0.00
76,594.26
0.00
0500216013700001
ค่าใช้จ่ายในการอำนวยการแก้
6211500
1,936,540.00
10,456.00
1,259,121.00
0.00
0500216013700004
ค่าใช้จ่ายในการประสานความร
6211500
1,969.00
0.00
1,969.00
0.00
0500235016709002
ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งข
6211500
1,238,700.00
0.00
1,238,700.00
0.00
0500235016709003
ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งข
6211500
450,000.00
0.00
0.00
0.00
0500235016709004
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬ
6211500
220,000.00
0.00
11,000.00
0.00
0500235016709005
ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งข
6211500
2,629,400.00
0.00
2,087,730.00
0.00
0500235016709006
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬ
6211500
188,630.00
0.00
188,630.00
0.00
0500235016709008
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจ
6211500
250,000.00
0.00
250,000.00
0.00
0500235016709015
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมวิถ
6211500
15,000.00
0.00
0.00
0.00
0500239002700002
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการ
6211500
1,148,250.00
0.00
979,874.48
0.00
0500239002700003
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกิจ
6211500
72,000.00
0.00
0.00
0.00
0500239006709004
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและ
6211500
249,430.00
0.00
100,000.00
0.00