รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
0500229005000000
รายการงบประจำ
6211200
87,000.00
0.00
42,000.00
0.00
0500230001000000
รายการงบประจำ
6211200
66,000.00
0.00
32,876.08
0.00
0500216013700001
ค่าใช้จ่ายในการอำนวยการแก้
6211500
945,440.00
0.00
591,720.00
0.00
0500216013700004
ค่าใช้จ่ายในการประสานความร
6211500
1,969.00
0.00
1,969.00
0.00
0500235016709002
ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งข
6211500
1,238,700.00
0.00
376,200.00
0.00
0500235016709005
ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งข
6211500
366,400.00
0.00
0.00
0.00
0500235016709008
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจ
6211500
250,000.00
0.00
0.00
0.00
0500239002700002
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการ
6211500
925,500.00
0.00
562,120.02
0.00
0500239002700003
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกิจ
6211500
72,000.00
0.00
0.00
0.00