รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
0500226005000000
รายการงบประจำ
6111200
57,000.00
0.00
38,000.00
0.00
0500227001000000
รายการงบประจำ
6111200
75,750.00
0.00
29,927.78
0.00
0500218013700002
ค่าใช้จ่ายในการอำนวยการแก้
6111500
956,800.00
0.00
479,800.00
0.00
0500231016709008
ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งข
6111500
288,400.00
0.00
0.00
0.00
0500234002700001
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกิจ
6111500
69,000.00
0.00
39,300.00
0.00
0500234002700006
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการ
6111500
973,000.00
0.00
436,630.10
0.00
0500234006709005
ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งข
6111500
212,910.00
0.00
212,910.00
0.00
0500234006709013
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬ
6111500
200,000.00
0.00
0.00
0.00