รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
0500226005000000
รายการงบประจำ
6111200
57,000.00
0.00
19,000.00
0.00
0500227001000000
รายการงบประจำ
6111200
75,750.00
0.00
13,375.37
0.00
0500218013700002
ค่าใช้จ่ายในการอำนวยการแก้
6111500
474,000.00
0.00
164,000.00
0.00
0500234002700006
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการ
6111500
473,000.00
0.00
61,808.00
0.00
0500234006709005
ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งข
6111500
212,910.00
0.00
0.00
0.00