รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
0300757002000000
รายการงบประจำ
6111100
1,773,510.65
0.00
1,773,510.65
0.00
0300755001000000
รายการงบประจำ
6111200
2,987,920.00
0.00
2,987,919.45
0.00
0300757002000000
รายการงบประจำ
6111200
85,385.00
0.00
85,385.00
0.00