รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
0300757002000000
รายการงบประจำ
6111100
1,625,580.00
0.00
541,845.00
0.00
0300755001000000
รายการงบประจำ
6111200
1,482,204.00
232,625.00
753,907.13
0.00
0300757002000000
รายการงบประจำ
6111200
78,288.00
0.00
25,980.00
0.00