รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
0300757002000000
รายการงบประจำ
6111100
1,827,625.72
0.00
812,775.00
0.00
0300755001000000
รายการงบประจำ
6111200
2,927,920.00
174,062.00
1,323,740.12
0.00
0300757002000000
รายการงบประจำ
6111200
88,390.00
0.00
38,982.00
0.00