รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
0300757002000000
รายการงบประจำ
6111100
1,874,548.39
0.00
1,611,485.65
0.00
0300755001000000
รายการงบประจำ
6111200
2,987,920.00
0.00
2,780,022.83
0.00
0300757002000000
รายการงบประจำ
6111200
90,736.00
0.00
77,556.00
0.00