รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
0300757002000000
รายการงบประจำ
6111100
1,568,040.00
0.00
261,340.00
0.00
0300755001000000
รายการงบประจำ
6111200
1,423,300.00
0.00
216,430.07
0.00
0300757002000000
รายการงบประจำ
6111200
76,188.00
0.00
12,698.00
0.00