รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
0300757002000000
รายการงบประจำ
6111100
915,942.86
0.00
487,265.61
0.00
0300755001000000
รายการงบประจำ
6111200
3,991,636.00
1,865,900.00
1,393,284.58
0.00
0300757002000000
รายการงบประจำ
6111200
40,691.00
0.00
22,222.00
0.00