รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
0300757002000000
รายการงบประจำ
6111100
782,040.00
0.00
65,170.00
0.00
0300755001000000
รายการงบประจำ
6111200
970,550.00
0.00
319,585.98
0.00
0300757002000000
รายการงบประจำ
6111200
34,944.00
0.00
2,912.00
0.00