รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
0300765002000000
รายการงบประจำ
6211100
742,500.00
0.00
536,717.89
0.00
0300764001000000
รายการงบประจำ
6211200
3,675,992.00
1,335,950.00
1,970,597.84
0.00
0300765002000000
รายการงบประจำ
6211200
33,936.00
0.00
24,445.00
0.00
0300764001110028
รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด1ตั
6211310
735,000.00
0.00
735,000.00
0.00