รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
0300757002000000
รายการงบประจำ
6111100
702,926.90
0.00
702,926.90
0.00
0300755001000000
รายการงบประจำ
6111200
4,011,564.00
559,770.00
3,451,480.57
0.00
0300757002000000
รายการงบประจำ
6111200
32,161.00
0.00
32,161.00
0.00