รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
0300757002000000
รายการงบประจำ
6111100
814,920.00
0.00
196,262.75
0.00
0300755001000000
รายการงบประจำ
6111200
1,097,370.00
0.00
567,758.58
0.00
0300757002000000
รายการงบประจำ
6111200
35,640.00
0.00
8,727.00
0.00