รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
0300757002000000
รายการงบประจำ
6111100
915,942.86
0.00
355,402.75
0.00
0300755001000000
รายการงบประจำ
6111200
3,968,620.00
1,865,900.00
1,005,262.21
0.00
0300757002000000
รายการงบประจำ
6111200
40,691.00
0.00
16,051.00
0.00