รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
0300757002000000
รายการงบประจำ
6111100
915,942.86
0.00
585,565.61
0.00
0300755001000000
รายการงบประจำ
6111200
3,991,636.00
932,950.00
2,706,923.26
0.00
0300757002000000
รายการงบประจำ
6111200
40,691.00
0.00
26,715.00
0.00