รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
0300665002000000
รายการงบประจำ
6211100
357,480.00
0.00
238,320.00
0.00
0300664001000000
รายการงบประจำ
6211200
965,000.00
0.00
416,376.79
0.00
0300665002000000
รายการงบประจำ
6211200
135,268.00
0.00
36,012.00
0.00