รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
0300665002000000
รายการงบประจำ
6211100
819,778.00
0.00
601,197.25
0.00
0300664001000000
รายการงบประจำ
6211200
1,009,723.00
0.00
955,492.38
0.00
0300665002000000
รายการงบประจำ
6211200
158,077.00
0.00
101,801.00
0.00