รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
0300665002000000
รายการงบประจำ
6211100
357,480.00
0.00
119,160.00
0.00
0300664001000000
รายการงบประจำ
6211200
482,500.00
0.00
209,862.71
0.00
0300665002000000
รายการงบประจำ
6211200
76,418.00
0.00
23,156.00
0.00