รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
0300657002000000
รายการงบประจำ
6111100
435,480.00
0.00
217,740.00
0.00
0300655001000000
รายการงบประจำ
6111200
431,758.00
0.00
272,891.62
0.00
0300657002000000
รายการงบประจำ
6111200
107,376.00
0.00
50,738.00
0.00
0300655001500001
เงินอุดหนุนสำหรับค่าสินบนแ
6111410
60,288.00
0.00
60,288.00
0.00