รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
0300657002000000
รายการงบประจำ
6111100
418,740.00
0.00
145,160.00
0.00
0300655001000000
รายการงบประจำ
6111200
417,750.00
0.00
101,720.12
0.00
0300657002000000
รายการงบประจำ
6111200
106,746.00
0.00
22,842.00
0.00