รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
0300657002000000
รายการงบประจำ
6111100
340,770.00
0.00
170,385.00
0.00
0300655001000000
รายการงบประจำ
6111200
630,148.00
48,150.00
254,643.93
0.00
0300657002000000
รายการงบประจำ
6111200
145,296.00
0.00
68,527.00
0.00