รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
0300657002000000
รายการงบประจำ
6111100
340,770.00
0.00
283,975.00
0.00
0300655001000000
รายการงบประจำ
6111200
1,038,841.00
52,450.00
702,504.96
0.00
0300657002000000
รายการงบประจำ
6111200
145,296.00
0.00
110,708.00
0.00