รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
0300665002000000
รายการงบประจำ
6211100
702,060.00
0.00
468,040.00
0.00
0300664001000000
รายการงบประจำ
6211200
1,777,468.00
0.00
1,380,599.88
0.00
0300665002000000
รายการงบประจำ
6211200
247,808.00
0.00
190,424.01
0.00