รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
0300665002000000
รายการงบประจำ
6211100
351,030.00
0.00
117,010.00
0.00
0300664001000000
รายการงบประจำ
6211200
781,535.00
0.00
225,883.33
0.00
0300665002000000
รายการงบประจำ
6211200
123,904.00
0.00
38,766.00
0.00