รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
0300657002000000
รายการงบประจำ
6111100
681,540.00
0.00
681,540.00
0.00
0300655001000000
รายการงบประจำ
6111200
2,016,505.00
0.00
2,012,122.08
0.00
0300657002000000
รายการงบประจำ
6111200
246,088.00
0.00
246,088.00
0.00
0300655001700003
ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและป
6111500
14,600.00
0.00
13,234.00
0.00