รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
0300657002000000
รายการงบประจำ
6111100
681,540.00
0.00
397,565.00
0.00
0300655001000000
รายการงบประจำ
6111200
1,590,191.00
26,750.00
1,025,965.97
0.00
0300657002000000
รายการงบประจำ
6111200
290,592.00
0.00
149,388.00
0.00