รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
0300657002000000
รายการงบประจำ
6111100
321,600.00
0.00
53,600.00
0.00
0300655001000000
รายการงบประจำ
6111200
601,110.00
0.00
56,452.30
0.00
0300657002000000
รายการงบประจำ
6111200
144,336.00
0.00
22,681.00
0.00