รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
0300665002000000
รายการงบประจำ
6211100
351,030.00
0.00
234,020.00
0.00
0300664001000000
รายการงบประจำ
6211200
1,452,405.00
0.00
600,180.55
0.00
0300665002000000
รายการงบประจำ
6211200
230,504.00
0.00
84,892.01
0.00