รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
0300464001000000
รายการงบประจำ
6211200
435,087.53
0.00
311,151.87
0.00
0300464001700006
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บข้อม
6211500
127,000.00
0.00
62,620.00
0.00
0300464006709001
ค่าใช้จ่ายการดำเนินงานระบบ
6211500
24,472.94
0.00
24,472.94
0.00