รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
0300455001000000
รายการงบประจำ
6111200
341,148.00
0.00
219,810.36
0.00
0300455001700001
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บข้อม
6111500
135,000.00
0.00
60,790.00
0.00
0300455006709002
ค่าใช้จ่ายการดำเนินงานระบบ
6111500
24,040.00
0.00
24,040.00
0.00