รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
0300455001000000
รายการงบประจำ
6111200
886,403.63
0.00
705,204.51
0.00
0300455001120007
รถโดยสารขนาด12ที่นั่ง(
6111310
1,214,000.00
0.00
1,214,000.00
0.00
0300455001420003
ค่าปรับปรุงสำนักงานคลังจัง
6111320
11,133,600.00
0.00
0.00
0.00
0300455001700001
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บข้อม
6111500
135,000.00
0.00
24,890.00
0.00
0300455006709002
ค่าใช้จ่ายการดำเนินงานระบบ
6111500
174,700.00
0.00
100,462.00
0.00