รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
0300455001000000
รายการงบประจำ
6111200
573,439.00
19,760.00
191,586.35
0.00
0300455001120007
รถโดยสารขนาด12ที่นั่ง(
6111310
1,214,000.00
0.00
1,214,000.00
0.00
0300455001420003
ค่าปรับปรุงสำนักงานคลังจัง
6111320
11,133,600.00
0.00
0.00
0.00