รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
0300464001000000
รายการงบประจำ
6211200
579,519.82
0.00
414,634.72
0.00
0300464001700006
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บข้อม
6211500
49,900.00
0.00
0.00
0.00