รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
0300329005000000
รายการงบประจำ
6211100
335,280.00
0.00
223,520.00
0.00
0300330001000000
รายการงบประจำ
6211100
0.00
0.00
8,960.00
0.00
0300329005000000
รายการงบประจำ
6211200
13,500.00
0.00
9,000.00
0.00
0300330001000000
รายการงบประจำ
6211200
1,074,122.00
587,790.00
411,519.21
0.00
0300330004000000
รายการงบประจำ
6211200
243,160.00
0.00
75,565.56
0.00