รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
0300326005000000
รายการงบประจำ
6111100
321,180.00
0.00
310,650.96
0.00
0300326005000000
รายการงบประจำ
6111200
13,314.00
0.00
13,058.00
0.00
0300327001000000
รายการงบประจำ
6111200
1,174,462.00
467,940.00
545,880.94
0.00
0300327004000000
รายการงบประจำ
6111200
411,780.00
0.00
241,956.00
0.00