รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
0200808026410004
งานซ่อมทางผิวจราจรลูกรังต
6111320
905,248.19
0.00
905,248.19
0.00
0200808026410015
ซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตำบล
6111320
1,621,480.05
0.00
1,621,480.05
0.00
0200808026410016
ซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตำบล
6111320
1,101,465.00
0.00
1,101,465.00
0.00
0200808026410017
ซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตำบล
6111320
729,872.35
0.00
729,872.35
0.00
0200808026410018
ซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตำบล
6111320
380,856.13
0.00
380,856.13
0.00
0200808026410019
ซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตำบล
6111320
207,000.00
0.00
206,974.34
0.00
0200808026410021
ซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตำบล
6111320
846,300.00
0.00
846,298.39
0.00
0200808026410022
ซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตำบล
6111320
486,280.31
0.00
486,280.31
0.00
0200808026410038
ซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตำบล
6111320
668,347.40
0.00
668,347.40
0.00
0200808026410040
ซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตำบล
6111320
223,764.54
0.00
223,764.54
0.00
0200808026410041
ซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตำบล
6111320
580,378.37
0.00
580,378.37
0.00
0200808026410042
ซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตำบล
6111320
509,800.00
0.00
509,769.02
0.00
0200808026410043
ซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตำบล
6111320
776,956.94
0.00
776,956.94
0.00
0200808026410045
ซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตำบล
6111320
448,873.49
0.00
448,873.49
0.00
0200808026410078
ซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตำบล
6111320
549,275.98
0.00
549,275.98
0.00
0200808026410083
ซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตำบล
6111320
279,367.68
0.00
279,367.68
0.00
0200808026410087
ซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตำบล
6111320
1,470,900.00
0.00
1,469,230.49
0.00
0200808026410088
ซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตำบล
6111320
407,591.43
0.00
407,591.43
0.00
0200808026410089
ซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตำบล
6111320
1,272,542.30
0.00
1,272,542.30
0.00
0200808026410123
ซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตำบล
6111320
570,700.00
0.00
570,660.92
0.00
0200808026410124
ซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตำบล
6111320
1,154,943.35
0.00
1,154,943.35
0.00
0200808026410125
ซ่อมทางผิวจราจจรลูกรังตำบ
6111320
1,166,574.04
0.00
1,166,574.04
0.00
0200808026410177
ขุดลอกแหล่งน้ำตำบลเมืองพา
6111320
2,898,184.34
0.00
2,898,184.34
0.00
0200808026410179
ขุดลอกแหล่งน้ำตำบลโพนทราย
6111320
1,253,362.74
0.00
1,253,362.74
0.00
0200808026410181
ขุดลอกแหล่งน้ำตำบลอุ่มเม่
6111320
3,840,700.00
0.00
3,840,696.76
0.00
0200808026410182
ขุดลอกแหล่งน้ำตำบลอุ่มเม่
6111320
6,999,800.00
0.00
6,998,786.90
0.00
0200808026410183
ขุดลอกแหล่งน้ำเดิมตำบลโพธ
6111320
5,470,400.00
0.00
5,454,360.02
0.00
0200808026410184
ขุดลอกแหล่งน้ำเดิมตำบลโพน
6111320
8,798,500.00
0.00
8,785,235.02
0.00
0200808026410185
ขุดลอกลำน้ำเดิมตำบลพระพุท
6111320
1,082,354.85
0.00
1,082,354.85
0.00
0200808026410186
ขุดลอกแหล่งน้ำตำบลศรีวิชั
6111320
6,882,799.98
3,229.69
6,879,505.48
0.00
0200808026410187
ขุดลอกแหล่งน้ำตำบลนาแต้อ
6111320
2,313,500.00
0.00
2,313,462.26
0.00
0200808026410188
ขุดลอกลำน้ำตำบลนาซออำเภอ
6111320
2,770,764.06
0.00
2,770,764.06
0.00
0200808026410194
ขุดลอกลำน้ำตำบลโพนสูงอำเ
6111320
3,633,436.25
0.00
3,633,436.25
0.00
0200808026410195
ขุดลอกแหล่งน้ำตำบลบ้านกลา
6111320
1,817,000.00
0.00
1,816,975.30
0.00
0200808026410196
สร้างระบบประปามาตรฐานตำบล
6111320
2,709,200.00
0.00
2,403,000.00
0.00
0200808026410197
ก่อสร้างอาคารบริการน้ำดื่ม
6111320
214,800.00
0.00
214,785.00
0.00
0200808026410198
ก่อสร้างถังเก็บน้ำตำบลเชี
6111320
470,070.80
0.00
470,070.80
0.00
0200808026410199
ก่อสร้างอาคารบริการน้ำดื่ม
6111320
417,200.00
0.00
417,200.00
0.00
0200808026410200
ก่อสร้างฝายตำบลดงบังอำเภ
6111320
558,399.00
0.00
558,399.00
0.00
0200808026410270
งานปรับปรุงเส้นทางลูกรังเป
6111320
437,659.50
0.00
437,659.50
0.00
0200808026410276
ซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตำบล
6111320
937,986.24
0.00
937,986.24
0.00
0200808026410282
งานซ่อมทางผิวจราจรลูกรังต
6111320
633,073.76
0.00
633,073.76
0.00
0200808026410298
ซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตำบล
6111320
2,285,096.92
0.00
2,285,096.92
0.00
0200808026410305
งานปรับปรุงเส้นทางลูกรังเป
6111320
1,204,397.38
0.00
1,204,397.38
0.00
0200808026410306
งานปรับปรุงทางลูกรังเป็นทา
6111320
8,976,297.36
0.00
8,976,297.36
0.00
0200808026410314
ซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตำบล
6111320
1,692,878.27
0.00
1,692,878.27
0.00
0200808026410321
ซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตำบล
6111320
1,651,241.30
0.00
1,651,241.30
0.00
0200808026410324
ซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตำบล
6111320
783,900.00
0.00
783,885.74
0.00
0200808026410327
ซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตำบล
6111320
1,269,665.20
0.00
1,269,665.20
0.00
0200808026410328
ซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตำบล
6111320
1,247,169.73
0.00
1,247,169.73
0.00
0200808026410338
ขุดลอกแหล่งน้ำตำบลนาบัวอ
6111320
2,132,169.77
0.00
2,132,169.77
0.00
0200808026410339
ขุดลอกแหล่งน้ำตำบลบ้านโปร
6111320
3,660,116.37
0.00
3,660,116.37
0.00
0200808026410340
ขุดลอกลำน้ำเดิมตำบลโพนทรา
6111320
2,058,968.12
0.00
2,058,968.12
0.00
0200808026410344
ขุดลอกแหล่งน้ำตำบลดงบังอ
6111320
2,735,089.53
0.00
2,735,089.53
0.00
0200808026410345
ขุดลอกลำน้ำตำบลตาลโกนอำเ
6111320
3,157,262.99
0.00
3,157,262.99
0.00
0200808026410346
ขุดลอกลำน้ำตำบลนาซออำเภอ
6111320
1,948,896.10
0.00
1,948,896.10
0.00
0200808026410351
ก่อสร้างอาคารบริการน้ำดื่ม
6111320
343,547.40
0.00
343,547.40
0.00
0200808026410352
ก่อสร้างอาคารบริการน้ำดื่ม
6111320
343,581.90
0.00
343,581.90
0.00
0200808026410353
ขุดลอกแหล่งน้ำตำบลบ้านกลา
6111320
3,055,700.00
0.00
3,055,658.15
0.00
0200808026410354
สร้างระบบประปามาตรฐานตำบล
6111320
834,100.00
0.00
825,578.00
0.00
0200808026410355
ก่อสร้างอาคารบริการน้ำดื่ม
6111320
344,000.00
0.00
344,000.00
0.00
0200808026410356
สร้างระบบประปามาตรฐานตำบล
6111320
587,000.00
0.00
586,979.00
0.00
0200808026410357
ขุดลอกแหล่งน้ำตำบลบางทราย
6111320
1,841,188.52
0.00
1,841,188.52
0.00
0200808026410367
งานปรับปรุงทางลูกรังเป็นทา
6111320
4,015,500.00
0.00
3,964,364.07
0.00
0200808026410368
งานปรับปรุงเส้นทางลูกรังเป
6111320
1,569,000.00
0.00
1,564,659.25
0.00
0200808026410369
งานปรับปรุงเส้นทางลูกรังเป
6111320
1,299,000.00
0.00
1,295,593.75
0.00
0200808026410370
งานปรับปรุงทางลูกรังเป็นทา
6111320
4,028,322.56
0.00
4,028,322.56
0.00
0200808026410382
ซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตำบล
6111320
1,807,172.29
0.00
1,807,172.29
0.00
0200808026410388
ซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตำบล
6111320
224,000.00
0.00
223,936.15
0.00
0200808026410389
ซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตำบล
6111320
1,405,341.09
0.00
1,405,341.09
0.00
0200808026410390
ซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตำบล
6111320
1,120,500.00
0.00
1,120,467.17
0.00
0200808026410391
ซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตำบล
6111320
1,075,783.34
0.00
1,075,783.34
0.00
0200808026410392
งานปรับปรุงเส้นทางผิวจราจร
6111320
202,500.00
0.00
202,496.49
0.00
0200808026410393
ซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตำบล
6111320
169,900.00
0.00
169,867.93
0.00
0200808026410394
ซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตำบล
6111320
174,000.00
0.00
173,991.50
0.00
0200808026410396
ซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตำบล
6111320
1,367,381.84
0.00
1,367,381.84
0.00
0200808026410399
ซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตำบล
6111320
20,100.00
0.00
0.00
0.00
0200808026410401
ซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตำบล
6111320
971,373.80
0.00
971,373.80
0.00
0200808026410402
ซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตำบล
6111320
1,337,358.49
0.00
1,337,358.49
0.00
0200808026410404
ซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตำบล
6111320
556,249.73
0.00
556,249.73
0.00
0200808026410405
ซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตำบล
6111320
455,700.00
0.00
455,664.78
0.00
0200808026410407
ซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตำบล
6111320
790,585.87
0.00
790,585.87
0.00
0200808026410408
ซ่อมทางผิวราจรลูกรังตำบลบ
6111320
981,997.80
0.00
981,997.80
0.00
0200808026410410
ซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตำบล
6111320
1,354,281.32
0.00
1,354,281.32
0.00
0200808026410411
ซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตำบล
6111320
1,037,099.05
0.00
1,037,099.05
0.00
0200808026410412
ซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตำบล
6111320
698,193.33
0.00
698,193.33
0.00
0200808026410435
ซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตำบล
6111320
682,377.71
0.00
682,377.71
0.00
0200808026410460
ซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตำบล
6111320
562,250.53
0.00
562,250.53
0.00
0200808026410461
ซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตำบล
6111320
208,400.00
0.00
208,361.73
0.00
0200808026410462
ซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตำบล
6111320
695,200.00
0.00
695,184.47
0.00
0200808026410467
ซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตำบล
6111320
298,880.54
0.00
298,880.54
0.00
0200808026410468
ซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตำบล
6111320
920,080.34
0.00
920,080.34
0.00
0200808026410469
ซ่อมผิวทางจราจรลูกรังตำบล
6111320
412,089.78
0.00
412,089.78
0.00
0200808026410470
ซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตำบล
6111320
1,418,076.75
0.00
1,418,076.75
0.00
0200808026410471
ซ่อมผิวทางจราจรลูกรังตำบล
6111320
276,286.08
0.00
276,286.08
0.00
0200808026410472
ซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตำบล
6111320
1,133,890.93
0.00
1,133,890.93
0.00
0200808026410473
งานก่อสร้างเส้นทางผิวจราจร
6111320
927,000.00
0.00
926,980.83
0.00
0200808026410500
ซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตำบล
6111320
370,700.00
0.00
370,684.59
0.00
0200808026410551
ซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตำบล
6111320
806,469.86
0.00
806,469.86
0.00
0200808026410552
ซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตำบล
6111320
613,681.25
0.00
613,681.25
0.00
0200808026410593
งานซ่อมทางผิวจราจรลาดยางต
6111320
7,309,260.37
0.00
7,309,260.37
0.00
0200808026410594
งานปรับปรุงเส้นทางลูกรังเป
6111320
1,470,900.00
0.00
1,466,937.50
0.00
0200808026410595
งานปรับปรุงทางลูกรังเป็นทา
6111320
5,884,682.14
0.00
5,884,682.14
0.00
0200808026410596
งานปรับปรุงทางลูกรังเป็นทา
6111320
7,247,880.87
0.00
7,190,545.45
0.00
0200808026410602
ซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตำบล
6111320
1,771,278.40
0.00
1,771,278.40
0.00
0200808026410604
ซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตำบล
6111320
1,791,258.97
0.00
1,791,258.97
0.00
0200808026410605
ซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตำบล
6111320
678,681.30
0.00
678,681.30
0.00
0200808026410606
ซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตำบล
6111320
429,562.24
0.00
429,562.24
0.00
0200808026410636
ปรับปรุงทางลูกรังเป็นทางผิ
6111320
4,252,844.81
0.00
4,252,844.81
0.00
0200808026410637
ซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตำบล
6111320
1,058,089.78
0.00
1,058,089.78
0.00
0200808026410638
ซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตำบล
6111320
2,073,483.05
0.00
2,073,483.05
0.00
0200808026410689
ขุดลอกแหล่งน้ำตำบลบ้านกลา
6111320
137,900.00
0.00
0.00
0.00
0200808026410691
ขุดลอกแหล่งน้ำตำบลน้ำสวย
6111320
9,433,544.70
0.00
9,433,544.70
0.00
0200808026410692
ขุดลอกแหล่งน้ำตำบลน้ำสวย
6111320
9,742,100.00
0.00
9,719,947.68
0.00
0200808026410694
ขุดลอกแหล่งน้ำตำบลด่านศรี
6111320
2,291,773.11
0.00
2,291,773.11
0.00
0200808026410695
ขุดลอกลำน้ำเดิมตำบลด่านศร
6111320
727,979.04
0.00
727,979.04
0.00
0200808026410696
ขุดลอกแหล่งน้ำเดิมตำบลหนอ
6111320
1,235,866.78
0.00
1,235,866.78
0.00
0200808026410703
ขุดลอกแหล่งน้ำตำบลบ้านกลา
6111320
2,766,200.00
67,882.41
2,697,739.49
0.00
0200808026410704
สร้างระบบประปามาตรฐานตำบล
6111320
606,800.00
0.00
606,772.25
0.00
0200808026410705
ก่อสร้างอาคารบริการน้ำดื่ม
6111320
295,370.58
0.00
295,370.58
0.00
0200808026410706
ก่อสร้างอาคารบริการน้ำดื่ม
6111320
214,800.00
0.00
214,800.00
0.00
0200808026410707
ขุดลอกแหล่งน้ำตำบลดงบังอ
6111320
2,812,447.53
0.00
2,812,447.53
0.00
0200808026410708
ขุดเจาะบ่อน้ำตื้นตำบลโนนส
6111320
562,033.58
0.00
562,033.58
0.00
0200808026410715
ขุดลอกแหล่งน้ำเดิมตำบลเชี
6111320
1,184,710.21
0.00
1,184,710.21
0.00
0200808026410717
ขุดลอกลำน้ำตำบลคำเตยอำเภ
6111320
2,207,400.00
0.00
2,207,198.76
0.00
0200808026410750
ขุดลอกแหล่งน้ำตำบลบ้านกลา
6111320
488,500.00
0.00
488,443.10
0.00
0200808026410753
ขุดลอกลำน้ำตำบลผาอินทร์แป
6111320
2,128,865.38
0.00
2,128,865.38
0.00
0200808026410754
ขุดลอกลำน้ำเดิมตำบลโพนทรา
6111320
4,046,900.00
0.00
4,046,893.40
0.00
0200808026410756
ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลตำบลโนน
6111320
5,012,910.92
0.00
5,012,910.92
0.00
0200808026410762
ขุดลอกลำน้ำตำบลทมนางามอำ
6111320
7,901,700.00
0.00
7,901,609.76
0.00
0200808026410763
สร้างระบบประปามาตรฐานตำบล
6111320
1,281,600.00
0.00
1,273,153.80
0.00
0200808026410764
ก่อสร้างฝายน้ำล้นตำบลอาจส
6111320
553,900.00
0.00
553,879.00
0.00
0200808026410765
ก่อสร้างฝายน้ำล้นตำบลเชีย
6111320
628,124.78
0.00
628,124.78
0.00
0200808026410766
ก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาสำ
6111320
773,000.00
0.00
773,000.00
0.00
0200808026410768
ขุดลอกแหล่งน้ำตำบลพานพร้า
6111320
2,605,076.02
0.00
2,605,076.02
0.00
0200808026410769
ก่อสร้างอาคารบริการน้ำดื่ม
6111320
344,000.00
0.00
344,000.00
0.00
0200808026410770
ก่อสร้างอาคารบริการน้ำดื่ม
6111320
344,000.00
0.00
344,000.00
0.00
0200808026410773
ขุดลอกแหล่งน้ำตำบลเมืองพา
6111320
2,732,373.42
0.00
2,732,373.42
0.00
0200808026410811
ขุดลอกแหล่งน้ำตำบลทับกุง
6111320
3,840,050.47
0.00
3,840,050.47
0.00
0200808026410814
ขุดลอกแหล่งน้ำตำบลไร่อำเ
6111320
475,697.73
0.00
475,697.73
0.00
0200808026410823
ขุดลอกลำน้ำตำบลบ้านกลางอ
6111320
6,594,400.00
0.00
6,594,097.34
0.00
0200808026410824
สร้างระบบประปามาตรฐานตำบล
6111320
702,800.00
0.00
689,972.50
0.00
0200808026410825
ก่อสร้างอาคารบริการน้ำดื่ม
6111320
344,000.00
0.00
343,979.25
0.00
0200808026410826
สร้างระบบประปามาตรฐานตำบล
6111320
525,548.06
0.00
525,548.06
0.00
0200808026410827
ก่อสร้างอาคารบริการน้ำดื่ม
6111320
343,482.74
0.00
343,482.74
0.00
0200808026410828
ก่อสร้างฝายน้ำล้นตำบลโพนท
6111320
352,700.00
0.00
352,700.00
0.00
0200808026410829
ก่อสร้างฝายน้ำล้นตำบลพานพ
6111320
335,000.00
0.00
335,000.00
0.00
0200808026410835
ขุดลอกลำน้ำตำบลนาตงวัฒนา
6111320
2,521,000.00
0.00
2,516,317.94
0.00
0200808026410852
ซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตำบล
6111320
622,120.50
0.00
622,120.50
0.00
0200808026410853
ซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตำบล
6111320
1,036,700.00
0.00
1,036,539.45
0.00
0200808026410854
ซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตำบล
6111320
1,283,857.57
0.00
1,283,857.57
0.00
0200808026410855
งานปรับปรุงทางผิวจราจรลูกร
6111320
2,707,183.63
0.00
2,707,183.63
0.00
0200808026410856
ซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตำบล
6111320
634,749.82
0.00
634,749.82
0.00
0200808026410859
ซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตำบล
6111320
1,571,943.37
0.00
1,571,943.37
0.00
0200808026410860
ซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตำบล
6111320
581,776.48
0.00
581,776.48
0.00
0200808026410892
ซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตำบล
6111320
1,276,471.84
0.00
1,276,471.84
0.00
0200808026410893
ซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตำบล
6111320
1,967,884.83
0.00
1,967,884.83
0.00
0200808026410896
ซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตำบล
6111320
223,842.54
0.00
223,842.54
0.00
0200808026410898
งานปรับปรุงเส้นทางผิวจราจร
6111320
176,100.00
0.00
176,081.07
0.00
0200808026410900
ซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตำบล
6111320
579,777.68
0.00
579,777.68
0.00
0200808026410901
ซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตำบล
6111320
498,400.00
0.00
498,390.19
0.00
0200808026410903
ซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตำบล
6111320
634,702.40
0.00
634,702.40
0.00
0200808026410904
ซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตำบล
6111320
1,245,377.80
0.00
1,245,377.80
0.00
0200808026410933
ปรับปรุงทางลูกรังเป็นทางผิ
6111320
608,273.86
0.00
608,273.86
0.00
0200808026410934
ปรับทางลูกรังเป็นทางผิวจรา
6111320
3,251,500.00
0.00
3,251,429.09
0.00
0200808026410935
ซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตำบล
6111320
1,026,178.80
0.00
1,026,178.80
0.00
0200808026410936
ซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตำบล
6111320
1,481,254.10
0.00
1,481,254.10
0.00
0200808026410988
ขุดลำแหล่งน้ำตำบลเชียงคาน
6111320
2,250,404.92
0.00
2,250,404.92
0.00
0200808026410990
ขุดลอกลำน้ำเดิมตำบลโพนทรา
6111320
1,684,638.93
0.00
1,684,638.93
0.00
0200808026410992
ขุดลอกลำน้ำเดิมตำบลโพนทอง
6111320
942,180.53
0.00
942,180.53
0.00
0200808026410993
ชุดลอกลำน้ำตำบลขัวก่ายอำ
6111320
952,874.37
0.00
952,874.37
0.00
0200808026410994
ขุดสระเก็บน้ำตำบลไร่อำเภ
6111320
252,776.77
0.00
252,776.77
0.00
0200808026410A02
ขุดลอกลำน้ำตำบลคำเลาะอำเ
6111320
8,754,300.00
0.00
8,754,250.02
0.00
0200808026410A03
ขุดลอกแหล่งน้ำตำบลบ้านกลา
6111320
585,800.00
0.00
585,788.05
0.00
0200808026410A04
ขุดลอกแหล่งน้ำตำบลบ้านกลา
6111320
1,761,700.00
0.00
1,761,658.14
0.00
0200808026410A05
ก่อสร้างฝายน้ำล้นตำบลเชีย
6111320
500,181.72
0.00
500,181.72
0.00
0200808026410A06
ก่อสร้างอาคารบริการน้ำดื่ม
6111320
214,800.00
0.00
214,800.00
0.00
0200808026410A07
ขุดลอกลำน้ำตำบลพานพร้าวอ
6111320
1,098,799.30
0.00
1,098,799.30
0.00
0200808026410A08
พัฒนาบ่อน้ำบาดาลตำบลโนนสู
6111320
524,130.69
0.00
524,130.69
0.00
0200808026410A14
ขุดลอกแหล่งน้ำเดิมตำบลเชี
6111320
517,585.80
0.00
517,585.80
0.00
0200808026410A16
ขุดลอกแหล่งน้ำตำบลทับกุง
6111320
9,337,900.00
0.00
9,337,839.86
0.00
0200808026410A17
ขุดลอกลำน้ำตำบลนาถ่อนอำเ
6111320
3,961,549.29
0.00
3,961,549.29
0.00
0200808026410A18
ขุดลอกแหล่งน้ำตำบลโพนทราย
6111320
518,781.81
0.00
518,781.81
0.00
0200808026410A65
ขุดลอกลำน้ำตำบลบ้านกลางอ
6111320
627,466.97
0.00
627,466.97
0.00
0200808026410A68
ขุดลอกแหล่งน้ำตำบลน้ำทูน
6111320
2,628,747.13
0.00
2,628,747.13
0.00
0200808026410A69
ขุดลอกแหล่งน้ำตำบลบ้านโปร
6111320
3,153,436.58
0.00
3,153,436.58
0.00
0200808026410A72
ขุดลอกแหล่งน้ำตำบลนาโสกอ
6111320
1,580,161.62
0.00
1,580,161.62
0.00
0200808026410A73
ขุดลอกลำน้ำตำบลดงบังอำเภ
6111320
653,546.11
0.00
653,546.11
0.00
0200808026410A74
ขุดลอกแหล่งน้ำตำบลนาซออำ
6111320
696,179.70
0.00
696,179.70
0.00
0200808026410B45
ขุดลอกแหล่งน้ำตำบลบ้านกลา
6111320
2,638,500.00
0.00
2,638,447.32
0.00
0200808026410B46
ก่อสร้างอาคารบริการน้ำดื่ม
6111320
214,800.00
0.00
214,784.00
0.00
0200808026410B47
ก่อสร้างอาคารบริการน้ำดื่ม
6111320
214,788.50
0.00
214,788.50
0.00
0200808026410B55
งานขุดลอกแหล่งน้ำตำบลพานพ
6111320
224,480.84
0.00
224,480.84
0.00
0200808026410B65
ขุดลอกแหล่งน้ำตำบลบ้านกลา
6111320
2,808,500.00
70,121.55
2,737,733.31
0.00
0200808026410B66
ขุดลอกแหล่งน้ำตำบลบ้านกลา
6111320
399,800.00
0.00
399,606.70
0.00
0200808026410B67
ขุดลอกลำน้ำตำบลเชียงคานอ
6111320
670,274.89
0.00
670,274.89
0.00
0200808026410B68
ขุดลอกลำน้ำตำบลเชียงคานอ
6111320
452,399.52
0.00
452,399.52
0.00
0200808026410B70
ขุดลอกแหล่งน้ำตำบลเมืองพา
6111320
8,207,500.00
0.00
8,207,468.60
0.00
0200808026410B72
ขุดลอกแหล่งน้ำตำบลเมืองพา
6111320
3,317,868.47
0.00
3,317,868.47
0.00
0200808026410B75
ขุดลอกแหล่งน้ำตำบลหนองสรว
6111320
2,960,500.00
0.00
2,960,467.49
0.00
0200808026410B76
ขุดลอกแหล่งน้ำเดิมตำบลพาน
6111320
1,901,100.00
0.00
1,901,061.63
0.00
0200808026410B77
ขุดสระเก็บน้ำตำบลพานพร้าว
6111320
4,338,391.56
0.00
4,338,391.56
0.00
0200808026410B78
ขุดลอกแหล่งน้ำเดิมตำบลพระ
6111320
1,231,965.06
0.00
1,231,965.06
0.00
0200808026410B79
ขุดลอกแหล่งน้ำตำบลดงบังอ
6111320
787,408.67
0.00
787,408.67
0.00
0200808026410B80
ขุดลอกลำน้ำตำบลตาลโกนอำเ
6111320
1,409,667.91
0.00
1,409,667.91
0.00
0200808026410B81
ขุดลอกแหล่งน้ำตำบลตาลโกน
6111320
1,616,853.93
0.00
1,616,853.93
0.00
0200808026410B85
ก่อสร้างอาคารบริการน้ำดื่ม
6111320
295,370.58
0.00
295,370.58
0.00
0200808026410B86
ก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาสำ
6111320
782,600.00
0.00
782,600.00
0.00
0200808026410B87
ก่อสร้างอาคารบริการน้ำดื่ม
6111320
214,800.00
0.00
214,800.00
0.00
0200808026410B88
ก่อสร้างอาคารบริการน้ำดื่ม
6111320
214,800.00
0.00
214,800.00
0.00
0200808026410B89
ขุดลอกลำน้ำตำบลดงบังอำเภ
6111320
934,193.63
0.00
934,193.63
0.00
0200808026410B90
ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลตำบลโนน
6111320
6,170,619.34
0.00
6,170,619.34
0.00
0200808026410B95
ขุดลอกแหล่งน้ำตำบลเมืองพา
6111320
2,214,373.81
0.00
2,214,373.81
0.00
0200808026410C28
ต.น้ำโสมอ.น้ำโสมจว.อ.ด.
6111320
1,273,766.00
0.00
1,273,766.00
0.00
0200808026410C29
ต.น้ำโสมอ.น้ำโสมจว.อ.ด.
6111320
251,833.60
0.00
251,833.60
0.00
0200808026410C30
ต.นาในอ.โพนสวรรค์จว.น.พ.
6111320
344,000.00
0.00
343,887.21
0.00
0200808026410C31
ต.หนองเทาอ.ท่าอุเทนจว.น.
6111320
1,079,500.00
0.00
1,062,631.86
0.00
0200808026410C32
ต.หนองเทาอ.ท่าอุเทนจว.น.
6111320
154,000.00
0.00
154,000.00
0.00
0200808026410C33
ต.หนองเทาอ.ท่าอุเทนจว.น.
6111320
214,800.00
0.00
214,700.16
0.00
0200808026410C34
ต.เชียงกลมอ.ปากชมจว.ล.ย.
6111320
774,218.34
0.00
774,218.34
0.00
0200808026410C35
ต.กกตูมอ.ดงหลวงจว.ม.ห.
6111320
815,000.00
0.00
809,750.00
0.00
0200808026410C36
ต.เซกาอ.เซกาจว.บ.ก.
6111320
228,490.00
0.00
228,490.00
0.00
0200808026410D31
ระหว่างรร.ต.บ้านจั่นอ.เ
6111320
1,351,700.00
990,000.00
359,628.50
0.00
0200808026410D39
งานปรับปรุงเส้นทางลูกรังเป
6111320
225,047.00
0.00
225,047.00
0.00
0200808022700001
บส.200
6111500
2,000,000.00
0.00
1,999,857.42
0.00
0200808026700001
ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอ
6111500
1,024,462.00
0.00
1,024,462.00
0.00
0200808026700002
การส่งเสริมการเกษตรปศุสัต
6111500
1,599,970.00
0.00
1,575,788.63
0.00
0200808026700004
การเกษตรผสมผสานตามแนวพระรา
6111500
5,222,013.14
0.00
5,222,013.14
0.00
0200808026700009
การพัฒนาช่วยเหลือประชาชน
6111500
20,752,753.28
5,509.90
20,741,915.08
0.00
0200810005709024
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาโรงรีย
6111500
1,863,985.82
0.00
1,863,985.82
0.00
0200810015700010
บส.240
6111500
10,823,220.03
380,159.00
10,307,856.25
0.00
0200810015700012
บส.210
6111500
6,935,941.80
0.00
6,905,916.80
0.00