รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
0200812015000000
รายการงบประจำ
6211200
1,170,000.00
449,978.90
179,968.22
0.00
0200808026410001
งานสร้างระบบผลิตประปามาตรฐ
6211320
1,466,900.00
235,730.00
1,221,518.30
0.00
0200808026410002
งานอาคารบริการน้ำดื่มตำบล
6211320
343,600.00
0.00
343,600.00
0.00
0200808026410003
งานอาคารบริการน้ำดื่มตำบล
6211320
409,000.00
0.00
408,981.20
0.00
0200808026410041
งานขุดลอกลำน้ำตำบลชุมช้าง
6211320
2,462,100.00
0.00
2,400,455.26
0.00
0200808026410043
งานก่อสร้างฝายน้ำล้นตำบลช
6211320
529,800.00
0.00
529,750.90
0.00
0200808026410074
งานสร้างระบบประปามาตรฐานขน
6211320
822,400.00
810,652.00
0.00
0.00
0200808026410081
งานสร้างระบบผลิตประปามาตรฐ
6211320
653,600.00
0.00
653,482.95
0.00
0200808026410264
งานอาคารบริการน้ำดื่มตำบล
6211320
226,200.00
0.00
226,080.05
0.00
0200808026410265
งานอาคารบริการน้ำดื่มตำบล
6211320
226,200.00
0.00
226,170.05
0.00
0200808026410266
งานอาคารบริการน้ำดื่มตำบล
6211320
226,200.00
0.00
226,172.05
0.00
0200808026410267
งานอาคารบริการน้ำดื่มตำบล
6211320
226,200.00
0.00
226,172.05
0.00
0200808026410269
งานอาคารบริการน้ำดื่มตำบล
6211320
226,200.00
0.00
226,170.05
0.00
0200808026410271
งานก่อสร้างฝายน้ำล้นตำบลด
6211320
578,000.00
0.00
577,851.39
0.00
0200808026410272
งานขุดลอกแหล่งน้ำตำบลกุตา
6211320
1,935,400.00
0.00
1,925,215.99
0.00
0200808026410288
งานสร้างระบบผลิตประปามาตรฐ
6211320
477,800.00
0.00
477,714.92
0.00
0200808026410290
การก่อสร้างถังเก็บน้ำตำบล
6211320
411,800.00
0.00
410,875.96
0.00
0200808026410295
งานอาคารบริการน้ำดื่มตำบล
6211320
443,300.00
0.00
442,771.00
0.00
0200808026410299
งานอาคารบริการน้ำดื่มตำบล
6211320
226,200.00
0.00
225,828.52
0.00
0200808026410333
งานปรับปรุงประปาภูเขาตำบล
6211320
2,091,200.00
0.00
1,923,284.96
0.00
0200808026410334
การก่อสร้างถังเก็บน้ำตำบล
6211320
470,500.00
0.00
469,576.00
0.00
0200808026410335
การก่อสร้างถังเก็บน้ำตำบล
6211320
470,500.00
0.00
469,559.32
0.00
0200808026410336
การก่อสร้างถังเก็บน้ำตำบล
6211320
470,500.00
0.00
469,576.00
0.00
0200808026410337
งานอาคารบริการน้ำดื่มตำบล
6211320
343,600.00
0.00
343,600.00
0.00
0200808026410338
งานอาคารบริการน้ำดื่มตำบล
6211320
343,600.00
0.00
343,600.00
0.00
0200808026410339
งานอาคารบริการน้ำดื่มตำบล
6211320
343,600.00
0.00
343,600.00
0.00
0200808026410340
งานอาคารบริการน้ำดื่มตำบล
6211320
343,600.00
0.00
343,600.00
0.00
0200808026410341
งานอาคารบริการน้ำดื่มตำบล
6211320
343,600.00
0.00
343,600.00
0.00
0200808026410342
งานสร้างระบบผลิตประปามาตรฐ
6211320
640,400.00
500,000.00
24,600.00
0.00
0200808026410343
งานขุดลอกแหล่งน้ำตำบลคำป่
6211320
1,065,500.00
147,692.00
864,027.21
0.00
0200808026410344
งานขุดลอกลำน้ำตำบลคำป่าหล
6211320
281,800.00
59,791.00
211,215.00
0.00
0200808026410345
งานก่อสร้างฝายน้ำล้นตำบลค
6211320
835,500.00
0.00
701,360.00
0.00
0200808026410346
งานขุดลอกลำน้ำตำบลคำป่าหล
6211320
90,400.00
0.00
0.00
0.00
0200808026410347
งานก่อสร้างฝายน้ำล้นตำบลค
6211320
507,500.00
0.00
430,858.00
0.00
0200808026410348
งานก่อสร้างฝายน้ำล้นตำบลค
6211320
423,100.00
0.00
359,497.00
0.00
0200808026410349
งานขุดลอกแหล่งน้ำตำบลโพนส
6211320
2,613,900.00
0.00
2,542,054.92
0.00
0200808026410350
งานสร้างระบบผลิตประปามาตรฐ
6211320
1,097,900.00
0.00
0.00
0.00
0200808026410351
งานขุดลอกลำน้ำตำบลโพนสาอ
6211320
457,900.00
0.00
457,876.54
0.00
0200808026410352
งานก่อสร้างฝายน้ำล้นตำบลโ
6211320
485,200.00
0.00
411,543.36
0.00
0200808026410353
งานอาคารบริการน้ำดื่มตำบล
6211320
409,300.00
15,650.58
0.00
0.00
0200808026410354
งานขุดลอกแหล่งน้ำตำบลชัยพ
6211320
2,007,300.00
0.00
2,007,282.73
0.00
0200808026410355
งานขุดลอกแหล่งน้ำตำบลชัยพ
6211320
2,227,100.00
187,400.00
2,039,656.16
0.00
0200808026410356
งานอาคารบริการน้ำดื่มตำบล
6211320
443,800.00
0.00
443,800.00
0.00
0200808026410357
งานอาคารบริการน้ำดื่มตำบล
6211320
344,000.00
0.00
344,000.00
0.00
0200808026410358
งานขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลตำบล
6211320
5,401,800.00
150,811.39
5,185,726.37
0.00
0200808026410359
งานขุดเจาะบ่อน้ำตื้นตำบลโ
6211320
1,132,000.00
15,145.85
1,116,624.65
0.00
0200808026410360
งานพัฒนาบ่อน้ำบาดาลตำบลโน
6211320
792,000.00
26,106.25
765,696.81
0.00
0200808026410361
งานขุดลอกลำน้ำตำบลชุมช้าง
6211320
1,262,400.00
22.13
1,262,226.98
0.00
0200808026410362
งานขุดลอกลำน้ำตำบลชุมช้าง
6211320
709,200.00
5.35
709,123.52
0.00
0200808026410363
งานสร้างระบบผลิตประปามาตรฐ
6211320
1,025,200.00
678,968.00
29,877.20
0.00
0200808026410364
งานขุดลอกแหล่งน้ำตำบลท่าล
6211320
7,039,200.00
0.00
7,016,233.08
0.00
0200808026410365
งานขุดลอกแหล่งน้ำตำบลท่าล
6211320
7,028,200.00
622,146.85
6,405,947.78
0.00
0200808026410366
งานขุดลอกแหล่งน้ำตำบลน้ำท
6211320
3,787,300.00
119,251.46
3,655,491.32
0.00
0200808026410368
งานอาคารบริการน้ำดื่มตำบล
6211320
225,800.00
0.00
225,800.00
0.00
0200808026410369
งานอาคารบริการน้ำดื่มตำบล
6211320
225,800.00
0.00
225,800.00
0.00
0200808026410370
งานขุดลอกแหล่งน้ำตำบลท่าบ
6211320
731,100.00
0.00
731,086.95
0.00
0200808026410371
งานสร้างระบบผลิตประปามาตรฐ
6211320
1,086,500.00
31,317.00
0.00
0.00
0200808026410372
งานอาคารบริการน้ำดื่มตำบล
6211320
344,000.00
0.00
0.00
0.00
0200808026410373
งานอาคารบริการน้ำดื่มตำบล
6211320
344,000.00
0.00
0.00
0.00
0200808026410374
งานขุดลอกแหล่งน้ำตำบลสุมเ
6211320
817,900.00
15,143.00
802,741.24
0.00
0200808026410375
งานขุดลอกแหล่งน้ำตำบลสุมเ
6211320
974,800.00
98,143.00
838,817.49
0.00
0200808026410376
งานขุดลอกแหล่งน้ำตำบลสุมเ
6211320
1,784,200.00
30,986.20
1,659,319.11
0.00
0200808026410377
งานขุดลอกลำน้ำตำบลสุมเส้า
6211320
3,915,500.00
55,970.00
325,187.00
0.00
0200808026410378
งานขุดลอกลำน้ำตำบลสุมเส้า
6211320
2,579,600.00
139,179.40
2,393,670.85
0.00
0200808026410379
งานขุดลอกลำน้ำตำบลสุมเส้า
6211320
1,778,000.00
46,474.70
1,711,991.55
0.00
0200808026410380
งานขุดลอกแหล่งน้ำตำบลนาบั
6211320
1,812,100.00
26,261.60
1,766,437.14
0.00
0200808026410381
งานขุดลอกแหล่งน้ำตำบลนาบั
6211320
2,390,900.00
94,531.10
2,226,871.47
0.00
0200808026410382
งานขุดลอกแหล่งน้ำตำบลนาบั
6211320
1,819,300.00
75,215.00
1,713,655.92
0.00
0200808026410383
งานขุดลอกลำน้ำตำบลเตาไหอ
6211320
1,292,700.00
72,347.50
1,220,344.63
0.00
0200808026410384
งานขุดลอกลำน้ำตำบลเตาไหอ
6211320
2,140,800.00
45,435.50
1,812,517.41
0.00
0200808026410385
งานขุดลอกลำน้ำตำบลเตาไหอ
6211320
2,017,400.00
5,610.25
1,703,195.14
0.00
0200808026410386
งานขุดลอกลำน้ำตำบลเตาไหอ
6211320
2,518,200.00
6,979.00
2,125,478.60
0.00
0200808026410387
งานขุดลอกลำน้ำตำบลเชียงหว
6211320
3,881,600.00
43,298.00
328,604.00
0.00
0200808026410388
งานขุดลอกลำน้ำตำบลโพธิ์ชั
6211320
1,286,100.00
46,059.20
1,240,020.25
0.00
0200808026410389
งานขุดลอกลำน้ำตำบลนากลาง
6211320
7,963,400.00
101,551.00
661,346.67
0.00
0200808026410390
งานขุดลอกลำน้ำตำบลชุมช้าง
6211320
394,700.00
0.00
394,593.33
0.00
0200808026410391
งานขุดลอกลำน้ำตำบลชุมช้าง
6211320
521,400.00
0.00
521,373.72
0.00
0200808026410392
งานขุดลอกลำน้ำตำบลชุมช้าง
6211320
384,800.00
0.00
384,570.61
0.00
0200808026410393
งานขุดลอกแหล่งน้ำตำบลชุมช
6211320
1,079,200.00
0.00
1,079,172.81
0.00
0200808026410394
งานขุดลอกลำน้ำตำบลบุ่งแก้
6211320
3,115,200.00
1,101,125.84
1,865,546.42
0.00
0200808026410395
งานขุดลอกลำน้ำตำบลบุ่งแก้
6211320
2,096,200.00
17.62
2,069,540.07
0.00
0200808026410396
งานขุดลอกลำน้ำตำบลบุ่งแก้
6211320
4,858,700.00
480,943.30
4,225,406.66
0.00
0200808026410397
งานขุดลอกลำน้ำตำบลบุ่งแก้
6211320
2,295,400.00
18.30
2,266,273.89
0.00
0200808026410398
งานขุดลอกลำน้ำตำบลหนองหว้
6211320
6,257,800.00
1,796,549.15
4,127,282.83
0.00
0200808026410399
งานขุดลอกลำน้ำตำบลหนองหว้
6211320
2,236,200.00
0.00
2,221,209.90
0.00
0200808026410400
งานขุดลอกแหล่งน้ำตำบลปะโค
6211320
1,729,800.00
0.00
1,721,464.56
0.00
0200808026410401
งานขุดลอกลำน้ำตำบลดอนนางห
6211320
2,530,400.00
4,259.03
2,497,169.95
0.00
0200808026410402
งานขุดลอกแหล่งน้ำตำบลดอนน
6211320
355,200.00
0.00
0.00
0.00
0200808026410403
งานขุดลอกแหล่งน้ำตำบลดอนน
6211320
318,600.00
0.00
0.00
0.00
0200808026410404
งานขุดลอกลำน้ำตำบลดอนนางห
6211320
3,813,800.00
148.14
3,813,195.54
0.00
0200808026410405
งานขุดลอกลำน้ำตำบลหนองบ่อ
6211320
1,761,500.00
0.00
1,747,745.08
0.00
0200808026410406
งานขุดลอกลำน้ำตำบลหนองบ่อ
6211320
571,600.00
15,912.82
555,672.78
0.00
0200808026410407
งานขุดลอกลำน้ำตำบลหนองบ่อ
6211320
1,655,400.00
0.00
1,613,781.86
0.00
0200808026410408
งานขุดลอกลำน้ำตำบลวังยาง
6211320
2,514,600.00
28,082.37
2,454,886.72
0.00
0200808026410409
งานขุดลอกลำน้ำตำบลวังยาง
6211320
3,097,300.00
1,202.25
3,057,033.84
0.00
0200808026410410
งานขุดลอกลำน้ำตำบลวังยาง
6211320
2,386,600.00
29,531.72
2,227,714.91
0.00
0200808026410411
งานขุดลอกลำน้ำตำบลวังยาง
6211320
2,918,900.00
0.00
0.00
0.00
0200808026410412
งานขุดลอกลำน้ำตำบลวังยาง
6211320
4,074,600.00
0.00
0.00
0.00
0200808026410413
งานขุดลอกลำน้ำตำบลวังยาง
6211320
2,002,500.00
1,462.22
1,975,731.76
0.00
0200808026410414
งานขุดลอกแหล่งน้ำตำบลท่าล
6211320
1,572,500.00
0.00
1,567,959.25
0.00
0200808026410415
งานขุดลอกแหล่งน้ำตำบลน้ำท
6211320
1,167,500.00
0.00
1,165,820.95
0.00
0200808026410416
งานขุดลอกแหล่งน้ำตำบลท่าล
6211320
1,855,900.00
0.00
1,844,431.13
0.00
0200808026410417
งานขุดลอกลำน้ำตำบลจอมศรี
6211320
1,659,200.00
0.00
1,657,185.98
0.00
0200808026410418
งานขุดลอกลำน้ำตำบลจอมศรี
6211320
1,266,100.00
0.00
1,263,534.46
0.00
0200808026410419
งานขุดลอกแหล่งน้ำตำบลคำป่
6211320
1,270,300.00
0.00
1,270,299.68
0.00
0200808026410420
งานขุดลอกแหล่งน้ำตำบลคำป่
6211320
2,798,200.00
25.78
2,107,769.57
0.00
0200808026410421
งานขุดลอกแหล่งน้ำตำบลคำป่
6211320
1,668,500.00
281,639.43
1,353,471.81
0.00
0200808026410422
งานขุดลอกลำน้ำตำบลคำป่าหล
6211320
1,390,700.00
0.00
1,383,699.76
0.00
0200808026410423
งานขุดลอกแหล่งน้ำตำบลคำป่
6211320
627,700.00
4,689.94
620,699.39
0.00
0200808026410424
งานขุดลอกแหล่งน้ำตำบลนาอุ
6211320
2,791,800.00
0.00
0.00
0.00
0200808026410425
งานขุดลอกแหล่งน้ำตำบลนาอุ
6211320
1,063,400.00
0.00
823,248.62
0.00
0200808026410426
งานขุดลอกแหล่งน้ำตำบลหนอง
6211320
875,500.00
0.00
0.00
0.00
0200808026410428
งานขุดลอกแหล่งน้ำตำบลบ้าน
6211320
879,900.00
655,273.89
17,446.00
0.00
0200808026410429
งานขุดลอกแหล่งน้ำตำบลคำชะ
6211320
1,621,300.00
0.00
1,614,299.61
0.00
0200808026410430
งานขุดลอกแหล่งน้ำตำบลเหล่
6211320
2,589,700.00
0.00
1,990,708.81
0.00
0200808026410431
งานขุดลอกลำน้ำตำบลนาโกอำ
6211320
2,626,400.00
0.00
2,084,739.69
0.00
0200808026410432
งานขุดลอกลำน้ำตำบลนาโกอำ
6211320
1,262,400.00
24.86
1,255,356.51
0.00
0200808026410433
งานขุดลอกลำน้ำตำบลเหล่าให
6211320
960,900.00
0.00
953,898.63
0.00
0200808026410434
งานขุดลอกแหล่งน้ำตำบลเหล่
6211320
893,100.00
689,537.07
0.00
0.00
0200808026410435
งานขุดลอกลำน้ำตำบลนิคมห้ว
6211320
1,512,000.00
0.00
1,504,998.89
0.00
0200808026410436
งานขุดลอกแหล่งน้ำตำบลศรีส
6211320
1,758,700.00
34,490.58
1,314,377.30
0.00
0200808026410437
งานขุดลอกลำน้ำตำบลโพนสาอ
6211320
9,677,200.00
1,817,606.68
6,257,853.32
0.00
0200808026410438
งานขุดลอกแหล่งน้ำตำบลโพนส
6211320
3,277,000.00
282,880.00
2,612,410.68
0.00
0200808026410439
งานขุดลอกแหล่งน้ำตำบลโพนส
6211320
3,748,400.00
97,400.00
3,472,111.52
0.00
0200808026410440
งานขุดลอกลำน้ำตำบลสีกายอ
6211320
9,454,400.00
29,273.74
8,023,425.79
0.00
0200808026410441
งานขุดลอกลำน้ำตำบลชัยพรอ
6211320
726,200.00
0.00
726,136.59
0.00
0200808026410442
งานขุดลอกลำน้ำตำบลวาใหญ่
6211320
867,900.00
0.00
867,899.87
0.00
0200808026410443
งานขุดลอกลำน้ำตำบลวาใหญ่
6211320
691,500.00
0.00
691,468.89
0.00
0200808026410444
งานขุดลอกลำน้ำตำบลวาใหญ่
6211320
5,432,900.00
28,864.36
5,403,939.27
0.00
0200808026410445
งานขุดลอกลำน้ำตำบลวาใหญ่
6211320
1,293,400.00
0.00
1,293,369.89
0.00
0200808026410446
งานขุดลอกลำน้ำตำบลวาใหญ่
6211320
4,296,300.00
204,672.11
4,059,858.80
0.00
0200808026410447
งานขุดลอกลำน้ำตำบลวาใหญ่
6211320
3,387,300.00
269,827.91
2,892,847.27
0.00
0200808026410448
งานขุดลอกลำน้ำตำบลวาใหญ่
6211320
1,141,700.00
0.00
1,141,689.90
0.00
0200808026410449
งานขุดลอกลำน้ำตำบลโคกภูอ
6211320
4,274,200.00
29,837.00
386,473.30
0.00
0200808026410450
งานขุดลอกลำน้ำตำบลโคกภูอ
6211320
1,796,400.00
10,363.16
1,786,029.21
0.00
0200808026410451
งานขุดลอกลำน้ำตำบลขมิ้นอ
6211320
3,414,600.00
0.00
0.00
0.00
0200808026410452
งานขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลตำบล
6211320
5,413,900.00
1,787,967.56
200,290.00
0.00
0200808026410678
การปรับปรุงทางลูกรังเป็นทา
6211320
7,178,100.00
6.74
6,714,156.62
0.00
0200808026410680
การปรับปรุงทางลูกรังเป็นทา
6211320
976,800.00
0.00
975,613.80
0.00
0200808026410684
การปรับปรุงทางลูกรังเป็นทา
6211320
2,403,000.00
0.00
2,252,350.25
0.00
0200808026410687
การปรับปรุงทางลูกรังเป็นทา
6211320
3,161,700.00
0.00
3,134,070.85
0.00
0200808026410981
การปรับปรุงทางลูกรังเป็นทา
6211320
1,453,600.00
0.00
1,436,672.01
0.00
0200808026410982
การปรับปรุงทางลูกรังเป็นทา
6211320
999,400.00
0.00
989,991.86
0.00
0200808026410983
การปรับปรุงทางลูกรังเป็นทา
6211320
1,158,100.00
0.00
1,146,092.56
0.00
0200808026410984
การซ่อมทางผิวจราจรลาดยางต
6211320
7,802,000.00
11.39
6,826,660.50
0.00
0200808026410985
การปรับปรุงทางลูกรังเป็นทา
6211320
1,289,700.00
0.00
1,282,031.16
0.00
0200808026410986
การปรับปรุงทางลูกรังเป็นทา
6211320
2,826,800.00
0.00
2,498,424.70
0.00
0200808026410987
การปรับปรุงทางลูกรังเป็นทา
6211320
3,288,900.00
118,893.00
2,883,308.13
0.00
0200808026410988
การซ่อมทางผิวจราจรลาดยางต
6211320
3,179,500.00
215,192.95
2,021,867.67
0.00
0200808026410989
การปรับปรุงทางลูกรังเป็นทา
6211320
3,835,800.00
13,891.73
3,320,058.05
0.00
0200808026410990
การซ่อมทางผิวจราจรลาดยางต
6211320
4,124,800.00
83,324.72
3,486,844.68
0.00
0200808026410991
การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังต
6211320
1,175,300.00
0.00
1,171,176.38
0.00
0200808026410992
การปรับปรุงทางลูกรังเป็นทา
6211320
1,232,800.00
0.00
1,232,771.84
0.00
0200808026410993
การปรับปรุงทางลูกรังเป็นทา
6211320
7,753,100.00
182,014.51
6,417,230.53
0.00
0200808026410994
สร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก
6211320
1,508,100.00
0.00
1,506,800.00
0.00
0200808026410995
การปรับปรุงทางลูกรังเป็นทา
6211320
2,510,000.00
0.00
2,474,351.26
0.00
0200808026410998
การซ่อมทางผิวจราจรลาดยางต
6211320
1,132,700.00
0.00
1,132,661.69
0.00
0200808026410999
การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังต
6211320
590,400.00
12,167.12
578,211.04
0.00
0200808026410A00
การปรับปรุงทางลูกรังเป็นทา
6211320
654,200.00
2,761.43
651,417.48
0.00
0200808026410A01
การปรับปรุงทางลูกรังเป็นทา
6211320
608,400.00
2,646.76
588,004.68
0.00
0200808026410A02
การปรับปรุงทางลูกรังเป็นทา
6211320
214,867.00
0.00
0.00
0.00
0200808026410A03
การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังต
6211320
985,600.00
111,272.01
874,313.96
0.00
0200808026410A04
การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังต
6211320
1,301,900.00
12,487.00
108,059.00
0.00
0200808026410A05
การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังต
6211320
2,070,900.00
80,467.70
1,990,411.19
0.00
0200808026410A06
การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังต
6211320
351,000.00
16,814.01
329,535.58
0.00
0200808026410A07
การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังต
6211320
1,326,500.00
28,198.90
1,246,323.12
0.00
0200808026410A08
การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังต
6211320
578,800.00
1,738.00
543,735.04
0.00
0200808026410A09
การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังต
6211320
1,126,000.00
8,835.00
1,117,135.26
0.00
0200808026410A10
การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังต
6211320
2,045,300.00
40,587.80
1,985,852.52
0.00
0200808026410A11
การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังต
6211320
554,600.00
5,601.00
516,785.27
0.00
0200808026410A12
การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังต
6211320
485,400.00
4,990.00
452,215.13
0.00
0200808026410A13
การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังต
6211320
1,069,600.00
40,691.60
996,395.26
0.00
0200808026410A14
การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังต
6211320
1,059,100.00
138,782.10
920,298.11
0.00
0200808026410A15
การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังต
6211320
1,048,600.00
2,890.00
985,777.32
0.00
0200808026410A16
การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังต
6211320
1,236,600.00
186,578.90
1,045,287.74
0.00
0200808026410A17
การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังต
6211320
773,200.00
93,542.00
70,320.00
0.00
0200808026410A18
การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังต
6211320
982,100.00
2,963.00
90,237.00
0.00
0200808026410A19
การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังต
6211320
1,512,400.00
0.00
1,512,374.92
0.00
0200808026410A20
การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังต
6211320
766,800.00
0.00
766,765.66
0.00
0200808026410A21
การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังต
6211320
1,169,200.00
0.00
1,147,794.29
0.00
0200808026410A22
การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังต
6211320
1,829,000.00
0.00
1,769,221.52
0.00
0200808026410A23
การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังต
6211320
1,007,800.00
0.00
960,416.68
0.00
0200808026410A24
การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังต
6211320
599,600.00
0.00
599,579.72
0.00
0200808026410A25
การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังต
6211320
473,700.00
0.00
473,608.04
0.00
0200808026410A26
การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังต
6211320
458,200.00
0.00
458,170.90
0.00
0200808026410A27
การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังต
6211320
1,408,200.00
0.00
1,378,435.30
0.00
0200808026410A28
การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังต
6211320
280,600.00
0.00
280,570.79
0.00
0200808026410A29
การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังต
6211320
326,500.00
0.00
321,572.47
0.00
0200808026410A30
การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังต
6211320
316,200.00
0.00
313,640.60
0.00
0200808026410A31
การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังต
6211320
189,900.00
0.00
169,500.15
0.00
0200808026410A32
การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังต
6211320
253,200.00
0.00
249,626.31
0.00
0200808026410A33
การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังต
6211320
268,500.00
2,394.59
263,276.65
0.00
0200808026410A34
การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังต
6211320
196,600.00
1,751.64
194,725.30
0.00
0200808026410A35
การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังต
6211320
339,500.00
2,390.67
328,753.12
0.00
0200808026410A36
การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังต
6211320
316,400.00
376.48
274,602.84
0.00
0200808026410A37
การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังต
6211320
1,238,700.00
0.00
1,235,936.14
0.00
0200808026410A38
การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังต
6211320
1,055,700.00
15,176.43
1,040,497.58
0.00
0200808026410A39
การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังต
6211320
1,146,000.00
0.00
1,144,199.60
0.00
0200808026410A40
การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังต
6211320
489,800.00
0.00
489,680.54
0.00
0200808026410A41
การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังต
6211320
972,300.00
0.00
949,781.80
0.00
0200808026410A42
การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังต
6211320
1,380,600.00
77,536.15
1,303,045.38
0.00
0200808026410A43
การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังต
6211320
1,321,300.00
0.00
1,321,080.35
0.00
0200808026410A44
การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังต
6211320
792,800.00
6,629.00
773,220.61
0.00
0200808026410A45
การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังต
6211320
1,321,300.00
0.00
1,312,249.55
0.00
0200808026410A46
การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังต
6211320
1,057,300.00
0.00
1,053,727.68
0.00
0200808026410A47
การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังต
6211320
2,114,100.00
0.00
2,103,490.95
0.00
0200808026410A48
การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังต
6211320
1,321,300.00
0.00
1,302,897.75
0.00
0200808026410A49
การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังต
6211320
367,600.00
0.00
367,330.18
0.00
0200808026410A50
การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังต
6211320
631,100.00
0.00
631,099.49
0.00
0200808026410A51
การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังต
6211320
579,100.00
18,994.70
560,094.79
0.00
0200808026410A52
การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังต
6211320
664,800.00
0.00
664,799.97
0.00
0200808026410A53
การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังต
6211320
549,700.00
47,220.00
502,479.72
0.00
0200808026410A54
การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังต
6211320
361,800.00
0.00
361,799.58
0.00
0200808026410A55
การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังต
6211320
484,500.00
0.00
477,576.21
0.00
0200808026410A56
การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังต
6211320
1,045,600.00
0.00
1,045,599.37
0.00
0200808026410A57
การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังต
6211320
255,400.00
0.00
255,399.73
0.00
0200808026410A58
การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังต
6211320
364,900.00
0.00
364,899.45
0.00
0200808026410A59
การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังต
6211320
1,427,200.00
0.00
1,427,185.10
0.00
0200808026410A60
การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังต
6211320
514,700.00
0.00
507,208.72
0.00
0200808026410A61
การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังต
6211320
1,945,100.00
374,385.23
1,543,276.79
0.00
0200808026410A62
การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังต
6211320
1,515,200.00
0.00
1,515,188.80
0.00
0200808026410A63
การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังต
6211320
760,100.00
0.00
760,088.87
0.00
0200808026410A64
การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังต
6211320
342,400.00
4,508.50
337,873.12
0.00
0200808026410A65
การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังต
6211320
577,100.00
0.00
577,076.45
0.00
0200808026410A66
การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังต
6211320
795,900.00
0.00
793,282.84
0.00
0200808026410A67
การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังต
6211320
871,700.00
91,073.71
780,560.51
0.00
0200808026410A68
การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังต
6211320
463,600.00
0.00
463,579.15
0.00
0200808026410A69
การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังต
6211320
249,800.00
0.00
249,771.18
0.00
0200808026410A70
การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังต
6211320
729,100.00
79,649.61
649,429.81
0.00
0200808026410A71
การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังต
6211320
1,131,500.00
6,186.66
1,125,287.15
0.00
0200808026410A72
การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังต
6211320
918,700.00
11,540.94
876,140.82
0.00
0200808026410A73
การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังต
6211320
884,000.00
0.00
874,060.06
0.00
0200808026410A74
การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังต
6211320
498,300.00
0.00
498,255.43
0.00
0200808026410A75
การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังต
6211320
685,300.00
0.00
685,253.99
0.00
0200808026410A76
การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังต
6211320
454,500.00
0.00
454,464.58
0.00
0200808026410A77
การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังต
6211320
1,592,400.00
2,183.78
1,567,408.45
0.00
0200808026410A78
การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังต
6211320
1,063,400.00
12,135.12
1,036,043.42
0.00
0200808026410A79
การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังต
6211320
1,135,700.00
0.00
1,135,699.86
0.00
0200808026410A80
การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังต
6211320
1,100,500.00
0.00
1,100,486.06
0.00
0200808026410A81
การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังต
6211320
1,175,500.00
0.00
1,175,449.36
0.00
0200808026410A82
การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังต
6211320
1,063,900.00
0.00
1,063,854.09
0.00
0200808026410A83
การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังต
6211320
1,384,300.00
0.00
1,349,925.72
0.00
0200808026410D48
ต.ห้วยบ่อชืนอ.ปากชมจว.เล
6211320
1,483,400.00
149,336.39
1,291,944.83
0.00
0200808026410D49
ต.นาดีอ.ด่านซ้ายจว.เลย
6211320
575,900.00
162,963.80
410,379.00
0.00
0200808026410D50
ต.นาด้วงอ.นาด้วงจว.เลย
6211320
501,100.00
50,200.00
450,844.70
0.00
0200808026410D51
ต.นาสวรรค์อ.เมืองบึงกาฬจ
6211320
902,400.00
119,850.00
619,165.00
0.00
0200808026410D65
ต.นาในต.โพนสวรรค์จว.นครพ
6211320
343,600.00
0.00
343,570.36
0.00
0200808026410D66
ต.บ้านค้อต.คำชะอีจว.มุกด
6211320
180,500.00
0.00
167,300.00
0.00
0200808026410D67
ต.แมดนาท่มต.โคกศรีสุพรรณ
6211320
1,119,700.00
295,788.05
797,120.52
0.00
2008080264100000
ต.โนนยางอ.หนองสูงจว.ม.ห.
6211320
958,000.00
21,362.00
0.00
0.00
0200808022700015
บส.240
6211500
8,700,070.00
190,478.60
1,743,313.00
0.00
0200808022700017
บส.210
6211500
2,999,800.00
0.00
0.00
0.00
0200808026700002
การเกษตรผสมผสานตามแนวพระรา
6211500
5,314,210.00
515,180.84
3,349,337.73
0.00
0200808026700004
การพัฒนาพื้นที่ต้นน้ำตามแน
6211500
7,499,780.00
87,808.64
6,128,084.26
0.00
0200808026700006
การพัฒนาช่วยเหลือประชาชน
6211500
37,892,396.00
2,099,257.30
26,705,299.98
0.00
0200808026700007
การส่งเสริมการเกษตรปศุสัต
6211500
1,600,000.00
134,692.00
1,161,440.52
0.00