รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
0200609018000000
รายการงบประจำ
6111100
6,762,451.00
0.00
6,762,450.20
0.00
0200602037000000
รายการงบประจำ
6111200
200,000.00
0.00
200,000.00
0.00
0200605009001000
รายการงบประจำ
6111200
2,346,400.00
0.00
2,346,400.00
0.00
0200605023000000
รายการงบประจำ
6111200
169,820.00
0.00
169,820.00
0.00
0200605030000000
รายการงบประจำ
6111200
353,800.00
0.00
353,800.00
0.00
0200605032000000
รายการงบประจำ
6111200
35,310.00
0.00
35,310.00
0.00
0200609018000000
รายการงบประจำ
6111200
863,446.00
0.00
863,446.00
0.00
0200610007000000
รายการงบประจำ
6111200
56,631,138.00
0.00
56,631,134.40
0.00
0200645003009000
รายการงบประจำ
6111200
450,000.00
0.00
450,000.00
0.00
0200610001419004
ปรับปรุงโรงประกอบเลี้ยงศู
6111320
250,100.00
0.00
250,100.00
0.00
0200610001419033
ปรับปรุงต่อเติมห้องเก็บพัส
6111320
350,100.00
0.00
350,100.00
0.00
0200610007410004
ปรับปรุงอาคารหมายเลขป.110
6111320
2,147,000.00
0.00
2,147,000.00
0.00
0200610007410006
ปรับปรุงอาคารหมายเลขร.309
6111320
2,737,000.00
0.00
2,737,000.00
0.00
0200610007410019
ปรับปรุงอาคารหมายเลขป.110
6111320
2,364,000.00
0.00
2,364,000.00
0.00
0200610007410030
ปรับปรุงอาคารหมายเลข1013
6111320
650,000.00
0.00
650,000.00
0.00
0200610007410037
ซ่อมถนนภายในที่ฝูง.237น
6111320
938,000.00
0.00
938,000.00
0.00
0200610007410051
ปรับปรุงอาคารหมายเลขร.310
6111320
2,737,000.00
0.00
2,737,000.00
0.00
0200610007410058
ปรับปรุงอาคารหมายเลข2017
6111320
2,398,000.00
0.00
2,398,000.00
0.00
0200610007420018
ปรับปรุงอาคารหมายเลขป.308
6111320
7,890,000.00
0.00
7,890,000.00
0.00
0200610007500001
เงินอุดหนุนโรงพยาบาล
6111410
732,900.00
0.00
732,899.75
0.00
0200601033700001
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเ
6111500
120,000.00
0.00
120,000.00
0.00
0200601033700002
ค่าใช้จ่ายในการป้องกันการล
6111500
10,000.00
0.00
10,000.00
0.00
0200606035700001
การดำเนินงานความร่วมมือด้า
6111500
422,060.00
0.00
422,060.00
0.00
0200608034700013
ทอ.180
6111500
7,931,935.00
0.00
7,931,935.00
0.00
0200608034700029
ค่าใช้จ่ายในการฝึกศึกษาแล
6111500
5,527,360.00
0.00
5,527,360.00
0.00
0200608036700004
การดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อ
6111500
652,600.00
0.00
652,600.00
0.00
0200608036700005
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสภา
6111500
100,000.00
0.00
100,000.00
0.00
0200610006700001
ค่าใช้จ่ายสนับสนุนพระราชภา
6111500
2,310,200.00
0.00
2,310,200.00
0.00
0200610007700007
ค่าใช้จ่ายในการป้องกันปรา
6111500
23,740.00
0.00
23,740.00
0.00
0200610007700008
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
6111500
276,046.00
0.00
276,046.00
0.00
0200610007700012
ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการต
6111500
22,571,915.00
0.00
22,571,915.00
0.00