รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
0200611018000000
รายการงบประจำ
6211100
3,632,700.00
0.00
1,187,389.00
0.00
0200606009009000
รายการงบประจำ
6211200
952,500.00
0.00
0.00
0.00
0200606023000000
รายการงบประจำ
6211200
196,020.00
0.00
0.00
0.00
0200606030000000
รายการงบประจำ
6211200
259,400.00
0.00
0.00
0.00
0200606032000000
รายการงบประจำ
6211200
28,800.00
0.00
0.00
0.00
0200610037000000
รายการงบประจำ
6211200
200,000.00
0.00
0.00
0.00
0200611018000000
รายการงบประจำ
6211200
937,700.00
0.00
140,577.00
0.00
0200612001009000
รายการงบประจำ
6211200
800.00
0.00
0.00
0.00
0200612007000000
รายการงบประจำ
6211200
28,074,850.00
0.00
8,540,574.49
0.00
0200612007410024
ปรับปรุงอาคารหมายเลข3080
6211320
2,488,700.00
1,244,350.00
1,244,350.00
0.00
0200612007410025
ปรับปรุงอาคารหมายเลข3019
6211320
1,859,000.00
929,500.00
929,500.00
0.00
0200612007410026
ปรับปรุงอาคารหมายเลข3085
6211320
2,346,500.00
1,173,250.00
1,173,250.00
0.00
0200612007410027
ปรับปรุงอาคารหมายเลข3086
6211320
2,314,000.00
1,157,000.00
1,157,000.00
0.00
0200612007410028
ปรับปรุงอาคารหมายเลข3087
6211320
2,294,800.00
1,147,400.00
1,147,400.00
0.00
0200612007500002
เงินอุดหนุนโรงพยาบาล
6211410
33,000.00
0.00
0.00
0.00
0200601033700001
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเ
6211500
120,000.00
0.00
0.00
0.00
0200601033700002
ค่าใช้จ่ายในการป้องกันการล
6211500
10,000.00
0.00
0.00
0.00
0200601046700001
ค่าใช้จ่ายสนับสนุนพระราชภา
6211500
1,918,800.00
0.00
28,000.00
0.00
0200607035700002
การดำเนินงานความร่วมมือด้า
6211500
250,000.00
0.00
0.00
0.00
0200608034700001
ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการต
6211500
12,375,346.00
0.00
3,964,467.00
0.00
0200608034700024
ทอ.180
6211500
2,528,935.00
5,000.00
260,470.00
0.00
0200608034700026
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
6211500
289,214.00
0.00
0.00
0.00
0200608034700027
ค่าใช้จ่ายในการฝึกศึกษาแล
6211500
2,771,680.00
0.00
414,320.00
0.00
0200608036700002
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสภา
6211500
100,000.00
0.00
100,000.00
0.00
0200608036700005
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งท
6211500
6,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0200608036700008
การดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อ
6211500
676,100.00
0.00
676,100.00
0.00
0200612007700004
ค่าใช้จ่ายในการป้องกันปรา
6211500
23,740.00
0.00
0.00
0.00