รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
0200405040000000
รายการงบประจำ
6111200
4,850,039.67
0.00
4,850,039.67
0.00
0200410008000000
รายการงบประจำ
6111200
7,519,000.00
0.00
7,519,000.00
0.00
0200408038700008
การดำเนินการของกองทัพภาคที
6111500
6,183,945.00
0.00
6,183,945.00
0.00
0200408046700001
ทบ.305
6111500
3,500,000.00
0.00
3,500,000.00
0.00
0200408046700002
ทบ.300
6111500
30,223,618.00
0.00
30,223,618.00
0.00
0200408046700004
ทบ.304
6111500
1,801,275.00
0.00
1,801,275.00
0.00
0200408046700007
ทบ.305
6111500
5,104,645.00
0.00
5,104,645.00
0.00