รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
0200406040000000
รายการงบประจำ
6211200
1,361,800.00
35,000.00
149,200.00
0.00
0200412008000000
รายการงบประจำ
6211200
3,749,200.00
0.00
1,565,600.00
0.00
0200408038700005
การดำเนินการของกองทัพภาคที
6211500
3,774,970.00
0.00
2,121,770.00
0.00
0200408046700001
ทบ.300
6211500
14,899,356.00
437,200.00
5,497,784.69
0.00
0200408046700003
ทบ.304
6211500
898,170.00
0.00
301,035.00
0.00
0200408046700010
ทบ.305
6211500
4,301,886.00
0.00
1,405,922.00
0.00