รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
0200409022000000
รายการงบประจำ
6111200
789,300.00
0.00
297,024.19
0.00
0200410008000000
รายการงบประจำ
6111200
1,102,216.00
0.00
444,878.00
0.00
0200408036700041
ทบ.250
6111500
56,680.00
0.00
0.00
0.00