รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
0200411022000000
รายการงบประจำ
6211200
1,397,318.00
0.00
908,750.00
0.00
0200412008000000
รายการงบประจำ
6211200
1,937,167.29
0.00
1,802,512.54
0.00
0200408036700007
ทบ.250
6211500
28,680.00
0.00
28,680.00
0.00