รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
0200411022000000
รายการงบประจำ
6211200
739,800.00
0.00
430,950.00
0.00
0200412008000000
รายการงบประจำ
6211200
1,333,508.00
0.00
508,633.47
0.00
0200408036700007
ทบ.250
6211500
28,680.00
0.00
15,000.00
0.00