รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
0200409022000000
รายการงบประจำ
6111200
789,300.00
0.00
83,550.00
0.00
0200410008000000
รายการงบประจำ
6111200
648,906.00
0.00
253,670.00
0.00
0200408036700041
ทบ.250
6111500
56,680.00
0.00
0.00
0.00