รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
0200409022000000
รายการงบประจำ
6111200
1,295,274.19
0.00
1,295,274.19
0.00
0200410008000000
รายการงบประจำ
6111200
1,854,567.44
0.00
1,854,567.44
0.00
0200408036700041
ทบ.250
6111500
56,680.00
0.00
56,680.00
0.00