รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
0200409022000000
รายการงบประจำ
6111100
8,976,233.27
0.00
8,976,233.27
0.00
0200402042000000
รายการงบประจำ
6111200
234,900.00
0.00
234,900.00
0.00
0200405039000000
รายการงบประจำ
6111200
156,300.00
0.00
156,300.00
0.00
0200409022000000
รายการงบประจำ
6111200
68,984,473.06
0.00
68,984,473.06
0.00
0200410008000000
รายการงบประจำ
6111200
127,205,288.37
919,600.00
126,285,688.37
0.00
0200410008420010
โครงการก่อสร้างรั้วลวดหนาม
6111320
8,294,000.00
7,520,760.00
773,240.00
0.00
0200410008420017
โครงการปรับปรุงและพัฒนาหน่
6111320
179,100.00
0.00
179,100.00
0.00
0200410008420020
โครงการซ่อมปรับปรุงเรือนแถ
6111320
2,060,000.00
0.00
2,060,000.00
0.00
0200410008420022
โครงการซ่อมปรับปรุงเรือนแถ
6111320
640,000.00
0.00
640,000.00
0.00
0200410008500001
เงินอุดหนุนค่าฌาปณกิจ
6111410
36,000.00
0.00
36,000.00
0.00
0200408034709029
ค่าใช้จ่ายในการฝึกศึกษาแล
6111500
1,080.00
0.00
1,080.00
0.00
0200408036700041
ทบ.250
6111500
692,810.00
0.00
692,810.00
0.00
0200408036700042
ทบ.260
6111500
952,930.00
0.00
952,930.00
0.00
0200408036700043
ทบ.280
6111500
527,728.00
0.00
527,728.00
0.00
0200408036700044
ทบ.270
6111500
12,897,447.00
0.00
12,897,447.00
0.00
0200408038700008
การดำเนินการของกองทัพภาคที
6111500
535,142.00
0.00
535,142.00
0.00
0200408046700007
ทบ.305
6111500
888,902.00
0.00
888,902.00
0.00
0200408046700008
ทบ.305
6111500
48,000.00
0.00
48,000.00
0.00
0200410006700002
การจัดกำลังถวายความปลอดภัย
6111500
1,646,004.00
0.00
1,646,004.00
0.00
0200410008700007
ทบ.270
6111500
136,840.00
0.00
136,840.00
0.00
0200418023700001
ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างปร
6111500
4,900,000.00
686,000.00
4,214,000.00
0.00