รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
0200411022000000
รายการงบประจำ
6211100
4,492,770.00
0.00
1,456,830.00
0.00
0200406039000000
รายการงบประจำ
6211200
162,600.00
0.00
0.00
0.00
0200410042000000
รายการงบประจำ
6211200
231,900.00
0.00
0.00
0.00
0200411022000000
รายการงบประจำ
6211200
3,398,310.00
0.00
1,077,860.65
0.00
0200412008000000
รายการงบประจำ
6211200
58,324,661.00
527,833.00
20,201,205.09
0.00
0200412008420026
โครงการซ่อมปรับปรุงเรือนแถ
6211320
1,429,000.00
0.00
0.00
0.00
0200401035700001
การจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบัน
6211500
28,100.00
0.00
28,100.00
0.00
0200401035700002
การเผยแพร่พระราชกรณียกิจ
6211500
156,000.00
0.00
0.00
0.00
0200408036700001
ทบ.270
6211500
3,473,048.00
51,480.00
59,540.00
0.00
0200408036700002
ทบ.260
6211500
1,055,530.00
0.00
0.00
0.00
0200408036700007
ทบ.250
6211500
670,046.00
0.00
0.00
0.00
0200408038700005
การดำเนินการของกองทัพภาคที
6211500
340,501.00
0.00
32,400.00
0.00
0200408046700010
ทบ.305
6211500
608,501.00
0.00
108,481.87
0.00