รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
0200409022000000
รายการงบประจำ
6111100
4,503,560.64
0.00
4,448,710.64
0.00
0200402042000000
รายการงบประจำ
6111200
234,900.00
176,340.00
54,560.00
0.00
0200405039000000
รายการงบประจำ
6111200
62,800.00
60,200.00
1,600.00
0.00
0200409022000000
รายการงบประจำ
6111200
45,868,065.68
0.00
43,618,051.71
0.00
0200410008000000
รายการงบประจำ
6111200
64,496,149.00
2,380,640.00
52,740,611.24
0.00
0200410008420020
โครงการซ่อมปรับปรุงเรือนแถ
6111320
2,060,000.00
0.00
2,060,000.00
0.00
0200410008420022
โครงการซ่อมปรับปรุงเรือนแถ
6111320
640,000.00
0.00
640,000.00
0.00
0200408034709029
ค่าใช้จ่ายในการฝึกศึกษาแล
6111500
720.00
0.00
0.00
0.00
0200408036700041
ทบ.250
6111500
441,941.00
62,500.00
311,341.00
0.00
0200408036700042
ทบ.260
6111500
590,310.00
0.00
577,050.00
0.00
0200408036700043
ทบ.280
6111500
527,728.00
357,728.00
170,000.00
0.00
0200408036700044
ทบ.270
6111500
7,915,203.00
42,160.00
7,762,173.00
0.00
0200408038700008
การดำเนินการของกองทัพภาคที
6111500
345,542.00
0.00
251,222.00
0.00
0200408046700007
ทบ.305
6111500
588,182.00
0.00
442,036.95
0.00
0200408046700008
ทบ.305
6111500
24,000.00
0.00
24,000.00
0.00
0200410006700002
การจัดกำลังถวายความปลอดภัย
6111500
944,100.00
0.00
944,100.00
0.00
0200410008700007
ทบ.270
6111500
60,000.00
0.00
60,000.00
0.00