รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
0200411022000000
รายการงบประจำ
6211100
9,570,242.10
0.00
6,023,487.94
0.00
0200406039000000
รายการงบประจำ
6211200
395,100.00
27,500.00
162,600.00
0.00
0200410042000000
รายการงบประจำ
6211200
351,900.00
120,000.00
231,900.00
0.00
0200411022000000
รายการงบประจำ
6211200
6,834,423.65
0.00
4,244,529.39
0.00
0200412008000000
รายการงบประจำ
6211200
118,402,354.00
2,468,484.00
82,793,943.83
0.00
0200412008420001
โครงการก่อสร้างรั้วลวดหนาม
6211320
3,215,000.00
0.00
3,215,000.00
0.00
0200412008420002
โครงการก่อสร้างและปรับปรุง
6211320
10,134,000.00
8,411,220.00
1,722,780.00
0.00
0200412008420026
โครงการซ่อมปรับปรุงเรือนแถ
6211320
1,429,000.00
0.00
1,429,000.00
0.00
0200412008500002
เงินอุดหนุนค่าฌาปณกิจ
6211410
36,000.00
0.00
24,000.00
0.00
0200401035700001
การจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบัน
6211500
56,200.00
0.00
56,200.00
0.00
0200401035700002
การเผยแพร่พระราชกรณียกิจ
6211500
156,000.00
0.00
156,000.00
0.00
0200401051700001
การจัดกำลังถวายความปลอดภัย
6211500
408,744.00
0.00
408,744.00
0.00
0200408034701027
ค่าใช้จ่ายในการฝึกศึกษาแล
6211500
720.00
0.00
0.00
0.00
0200408036700001
ทบ.270
6211500
9,035,320.00
19,640.00
4,789,566.00
0.00
0200408036700002
ทบ.260
6211500
1,536,640.00
110,000.00
1,426,640.00
0.00
0200408036700007
ทบ.250
6211500
1,475,857.00
0.00
928,406.00
0.00
0200408038700005
การดำเนินการของกองทัพภาคที
6211500
530,101.00
0.00
340,501.00
0.00
0200408046700006
ทบ.305
6211500
48,000.00
0.00
24,000.00
0.00
0200408046700010
ทบ.305
6211500
885,221.00
3,200.00
641,733.10
0.00
0200416023700001
ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างปร
6211500
5,555,000.00
5,055,050.00
499,950.00
0.00