รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
0101912005000000
รายการงบประจำ
6211200
630,483.00
0.00
362,189.81
0.00
0101910022700005
การสานไทยใจหนี่งเดียวสร้าง
6211500
534,130.00
0.00
0.00
0.00
0101910022700007
การเสริมสร้างกลุ่มมวลชนเป็
6211500
60,660.00
0.00
0.00
0.00
0101910022700009
การเสริมสร้างความรักความสา
6211500
729,750.00
0.00
729,750.00
0.00
0101912005700001
ค่าใช้จ่ายในงานข่าวกรองเพื
6211500
3,500.00
0.00
3,500.00
0.00
0101912005700002
โครงการอาสาพัฒนาและป้องกัน
6211500
220,200.00
0.00
220,200.00
0.00
0101912005700007
โครงการขยายผลโครงการอันเนื
6211500
45,125.00
0.00
45,125.00
0.00
0101912005700008
ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานต
6211500
99,200.00
0.00
9,840.00
0.00
0101912005700021
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภา
6211500
100,000.00
0.00
0.00
0.00
0101912005700038
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเครือข
6211500
110,000.00
0.00
0.00
0.00
0101948014700002
โครงการเยาวชนร่วมปกป้องผืน
6211500
70,649.00
0.00
70,649.00
0.00
0101948014700003
โครงการประเมินผลการปฏิบัติ
6211500
53,680.00
0.00
0.00
0.00
0101948014700004
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้า
6211500
174,400.00
0.00
43,600.00
0.00
0101948014700005
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
6211500
45,200.00
0.00
39,210.00
0.00