รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
0101910005000000
รายการงบประจำ
6111200
634,983.00
0.00
54,028.15
0.00
0101910005700001
ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการข
6111500
24,000.00
0.00
0.00
0.00
0101910005700003
ค่าใช้จ่ายในงานข่าวกรองเพื
6111500
3,500.00
0.00
0.00
0.00
0101910005700013
ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานต
6111500
146,800.00
0.00
0.00
0.00
0101910005700026
โครงการอาสาพัฒนาและป้องกัน
6111500
494,400.00
0.00
0.00
0.00
0101946014700004
โครงการประสานงานเพื่อการป้
6111500
56,236.00
0.00
0.00
0.00
0101946014700005
โครงการเยาวชนร่วมปกป้องผืน
6111500
56,236.00
0.00
0.00
0.00