รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
0101910005000000
รายการงบประจำ
6111200
634,983.00
22,000.00
319,032.36
0.00
0101902011700002
การสร้างความรักความสามัคค
6111500
1,922,500.00
0.00
0.00
0.00
0101902011700003
การจัดตั้งชุมชนปรองดองสมาน
6111500
819,540.00
0.00
0.00
0.00
0101902022700001
การสื่อมวลชนสัมพันธ์
6111500
39,430.00
0.00
0.00
0.00
0101910005700001
ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการข
6111500
24,000.00
0.00
0.00
0.00
0101910005700002
โครงการขยายผลโครงการอันเนื
6111500
75,850.00
0.00
75,850.00
0.00
0101910005700003
ค่าใช้จ่ายในงานข่าวกรองเพื
6111500
3,500.00
0.00
0.00
0.00
0101910005700010
ค่าใช้จ่ายในการประสานงานด้
6111500
121,400.00
0.00
121,400.00
0.00
0101910005700013
ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานต
6111500
146,800.00
0.00
77,600.00
0.00
0101910005700026
โครงการอาสาพัฒนาและป้องกัน
6111500
494,400.00
0.00
247,200.00
0.00
0101946014700002
โครงการประเมินผลการปฏิบัติ
6111500
93,798.00
0.00
0.00
0.00
0101946014700003
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้า
6111500
76,875.00
0.00
0.00
0.00
0101946014700004
โครงการประสานงานเพื่อการป้
6111500
56,236.00
0.00
56,236.00
0.00
0101946014700005
โครงการเยาวชนร่วมปกป้องผืน
6111500
56,236.00
0.00
56,236.00
0.00