รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
0101912005000000
รายการงบประจำ
6211200
1,220,129.00
0.00
858,180.00
0.00
0101906013700001
การจัดตั้งหมู่บ้าน/ชุมชนเข
6211500
14,528,208.00
0.00
5,684,544.00
0.00
0101906013700002
การสร้างเครือข่ายผู้นำหมู่
6211500
3,261,778.00
0.00
1,086,624.00
0.00
0101948014700004
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้า
6211500
138,800.00
0.00
0.00
0.00