รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
0101912005000000
รายการงบประจำ
6211200
2,033,548.00
33,580.00
1,257,854.00
0.00
0101906013700001
การจัดตั้งหมู่บ้าน/ชุมชนเข
6211500
14,528,208.00
0.00
11,191,912.00
0.00
0101906013700002
การสร้างเครือข่ายผู้นำหมู่
6211500
3,261,778.00
0.00
2,273,362.00
0.00
0101948014700004
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้า
6211500
138,800.00
0.00
57,600.00
0.00