รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
0101910005000000
รายการงบประจำ
6111200
4,056,146.00
0.00
4,056,146.00
0.00
0101905013700001
การจัดตั้งหมู่บ้าน/ชุมชนเข
6111500
29,858,046.00
0.00
29,858,046.00
0.00
0101905013700002
การสร้างเครือข่ายผู้นำหมู่
6111500
7,180,386.00
0.00
7,180,386.00
0.00
0101905013700004
การอำนวยการและบริหารงานเพื
6111500
0.00
0.00
0.00
0.00
0101946014700002
โครงการประเมินผลการปฏิบัติ
6111500
125,064.00
0.00
125,064.00
0.00
0101946014700003
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้า
6111500
507,375.00
0.00
507,375.00
0.00
0101946014700005
โครงการเยาวชนร่วมปกป้องผืน
6111500
112,472.00
0.00
112,472.00
0.00