รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
0101910005000000
รายการงบประจำ
6111200
2,033,548.00
0.00
431,460.00
0.00
0101946014700005
โครงการเยาวชนร่วมปกป้องผืน
6111500
56,236.00
0.00
0.00
0.00