รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
0101912005000000
รายการงบประจำ
6211200
3,620,606.00
0.00
2,509,186.00
0.00
0101906013700001
การจัดตั้งหมู่บ้าน/ชุมชนเข
6211500
29,856,640.00
0.00
22,282,327.00
0.00
0101906013700002
การสร้างเครือข่ายผู้นำหมู่
6211500
6,956,340.00
0.00
5,659,972.00
0.00
0101948014700004
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้า
6211500
245,600.00
0.00
188,000.00
0.00