รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
0100265009000000
รายการงบประจำ
6211200
45,000.00
0.00
30,000.00
0.00
0100266010000000
รายการงบประจำ
6211200
214,000.00
0.00
110,773.58
0.00
0100205013700001
ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพัน
6211500
25,000.00
0.00
25,000.00
0.00
0100261015700001
ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพัน
6211500
10,500.00
0.00
10,500.00
0.00
0100266010700004
ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพัน
6211500
5,000.00
0.00
5,000.00
0.00