รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
0100257009000000
รายการงบประจำ
6111200
45,000.00
0.00
45,000.00
0.00
0100258010000000
รายการงบประจำ
6111200
269,500.00
0.00
177,504.28
0.00
0100204013700001
ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพัน
6111500
16,250.00
0.00
14,500.00
0.00
0100243014700001
ค่าใช้จ่ายในกาารประชาสัมพั
6111500
8,700.00
0.00
1,500.00
0.00
0100250011709001
โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจ
6111500
1,000.00
0.00
0.00
0.00
0100250015700001
ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพัน
6111500
8,000.00
0.00
8,000.00
0.00
0100258010700004
ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพัน
6111500
10,000.00
0.00
10,000.00
0.00