รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
0100257009000000
รายการงบประจำ
6111200
45,000.00
0.00
15,000.00
0.00
0100258010000000
รายการงบประจำ
6111200
210,000.00
0.00
23,191.23
0.00