ตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
13
81.34
0.08
67.65
83.17
88.00
-4.83
1
1.41
0.00
1.41
100.00
79.00
21.00
รวม
14
82.75
0.08
69.06
83.46
88.00
-4.54