ตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
8
24.97
0.09
10.32
41.32
30.00
11.32
รวม
8
24.97
0.09
10.32
41.32
30.00
11.32