ตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
13
41.05
0.17
24.68
1
1.41
0.00
1.41
43.00
รวม
14
42.45
0.17
26.09
61.45
52.00

หน่วย : ล้านบาท
ที่มา กรมบัญชีกลาง