ตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
9
72.75
0.34
48.82
67.11
80.00
-12.89
รวม
9
72.75
0.34
48.82
67.11
77.00
-9.89