ตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
8
68.52
0.10
20.58
30.04
50.00
-19.96
รวม
8
68.52
0.10
20.58
30.04
46.00
-15.96