ตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
13
71.03
0.14
41.29
58.13
1
1.41
0.00
1.41
100.00
รวม
14
72.44
0.14
42.70
58.94
55.00