ตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
10
34.78
0.00
10.19
1
1.41
0.96
0.45
28.00
รวม
11
36.19
0.96
10.64
29.40
37.00

หน่วย : ล้านบาท
ที่มา กรมบัญชีกลาง