ตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
13
83.49
0.00
83.49
100.00
100.00
1
1.41
0.00
1.41
100.00
100.00
รวม
14
84.90
0.00
84.90
100.00
100.00