กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่24

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
10
19.22
0.08
14.68
9
23.91
19.97
0.00
28.00
รวม
19
43.14
20.04
14.68
34.04
37.00

หน่วย : ล้านบาท
ที่มา กรมบัญชีกลาง