กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่24

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
3
15.79
0.00
6.11
9
23.91
0.00
0.00
14.00
รวม
12
39.70
0.00
6.11
15.39
20.00

หน่วย : ล้านบาท
ที่มา กรมบัญชีกลาง ข้อมูล ณ วันที่ 14-11-2560