กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่24

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
9
24.89
0.00
9.14
36.74
30.00
6.74
2
0.83
0.82
0.00
0.00
19.00
-19.00
รวม
11
25.72
0.82
9.14
35.56
30.00
5.56