กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่24

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
12
21.13
0.02
18.31
9
19.97
17.59
2.37
43.00
รวม
21
41.10
17.61
20.68
50.31
52.00

หน่วย : ล้านบาท
ที่มา กรมบัญชีกลาง