กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่24

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
10
51.63
0.03
38.11
73.82
80.00
-6.18
2
0.82
0.00
0.82
100.00
65.00
35.00
รวม
12
52.45
0.03
38.94
74.23
77.00
-2.77