กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่24

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
10
25.78
0.00
17.80
69.03
50.00
19.03
2
0.82
0.00
0.82
100.00
36.00
64.00
รวม
12
26.61
0.00
18.62
69.99
46.00
23.99