กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่24

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
18
47.18
0.50
46.68
98.94
98.94
9
19.78
2.93
16.86
85.21
85.21
รวม
27
66.96
3.43
63.53
94.88
94.88