กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่24

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
12
39.81
0.01
29.69
74.59
9
19.97
14.42
5.43
27.20
รวม
21
59.77
14.43
35.12
58.76
55.00