กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่24

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
16
44.29
0.14
39.08
88.25
88.00
0.25
9
19.78
9.14
10.64
53.78
79.00
-25.22
รวม
25
64.07
9.28
49.72
77.60
88.00
-10.40