กองกำกับการ4(ฝึกอบรม)ตำรวจตระเวนชายแดน

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
4
8.42
0.00
1.97
23.38
30.00
-6.62
3
3.13
3.13
0.00
0.00
19.00
-19.00
รวม
7
11.54
3.13
1.97
17.05
30.00
-12.95