กองกำกับการ4(ฝึกอบรม)ตำรวจตระเวนชายแดน

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
6
6.93
0.01
5.88
1
1.45
0.00
1.45
43.00
รวม
7
8.38
0.01
7.33
87.56
52.00

หน่วย : ล้านบาท
ที่มา กรมบัญชีกลาง