กองกำกับการ4(ฝึกอบรม)ตำรวจตระเวนชายแดน

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
2
4.68
0.01
0.69
1
2.00
1.45
0.00
14.00
รวม
3
6.68
1.46
0.69
10.26
20.00

หน่วย : ล้านบาท
ที่มา กรมบัญชีกลาง ข้อมูล ณ วันที่ 14-11-2560