กองกำกับการ4(ฝึกอบรม)ตำรวจตระเวนชายแดน

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
4
6.70
0.25
3.16
1
2.00
0.58
0.87
28.00
รวม
5
8.70
0.83
4.03
46.30
37.00

หน่วย : ล้านบาท
ที่มา กรมบัญชีกลาง