กองกำกับการ4(ฝึกอบรม)ตำรวจตระเวนชายแดน

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
6
14.88
0.62
8.48
56.98
1
1.45
0.00
1.45
100.00
รวม
7
16.33
0.62
9.93
60.80
55.00