กองกำกับการ4(ฝึกอบรม)ตำรวจตระเวนชายแดน

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
6
15.43
0.00
15.43
100.00
100.00
1
1.45
0.00
1.45
100.00
100.00
รวม
7
16.88
0.00
16.88
100.00
100.00