กองกำกับการ4(ฝึกอบรม)ตำรวจตระเวนชายแดน

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
5
13.90
0.00
4.09
29.42
50.00
-20.58
3
3.13
0.00
3.13
100.00
36.00
64.00
รวม
8
17.03
0.00
7.22
42.37
46.00
-3.63