กองกำกับการ4(ฝึกอบรม)ตำรวจตระเวนชายแดน

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
6
18.35
0.12
12.60
68.67
80.00
-11.33
3
3.13
0.00
3.13
100.00
65.00
35.00
รวม
9
21.48
0.12
15.73
73.23
77.00
-3.77