กองกำกับการ4(ฝึกอบรม)ตำรวจตระเวนชายแดน

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
6
15.56
0.01
13.18
84.69
88.00
-3.31
1
1.45
0.00
1.45
100.00
79.00
21.00
รวม
7
17.01
0.01
14.63
86.00
88.00
-2.00