สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
19
57.72
0.00
24.15
รวม
19
57.72
0.00
24.15
41.84
37.00

หน่วย : ล้านบาท
ที่มา กรมบัญชีกลาง