สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
33
121.77
0.00
121.77
100.00
100.00
1
0.07
0.00
0.07
100.00
100.00
รวม
34
121.84
0.00
121.84
100.00
100.00