สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
11
71.42
0.00
24.65
34.52
50.00
-15.48
4
0.80
0.00
0.14
17.06
36.00
-18.94
รวม
15
72.22
0.00
24.79
34.33
46.00
-11.67