สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
32
119.42
0.00
105.62
88.44
88.00
0.44
รวม
32
119.42
0.00
105.62
88.44
88.00
0.44