สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
26
93.49
0.00
73.71
78.84
80.00
-1.16
57
9.09
0.00
7.75
85.30
65.00
20.30
รวม
83
102.58
0.00
81.46
79.41
77.00
2.41