สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
23
71.89
0.00
67.15
รวม
23
71.89
0.00
67.15
93.40
52.00

หน่วย : ล้านบาท
ที่มา กรมบัญชีกลาง