สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
27
107.97
0.00
79.78
73.89
รวม
27
107.97
0.00
79.78
73.89
55.00