สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
7
29.67
0.00
6.65
22.41
30.00
-7.59
4
0.80
0.00
0.00
0.00
19.00
-19.00
รวม
11
30.47
0.00
6.65
21.82
30.00
-8.18