ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
3
8.55
0.12
6.74
78.84
88.00
-9.16
18
6.50
0.00
6.50
100.00
79.00
21.00
รวม
21
15.05
0.12
13.24
87.98
88.00
-0.02