ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
3
8.55
0.29
4.70
54.96
18
6.50
1.73
4.77
73.35
รวม
21
15.05
2.03
9.47
62.90
55.00