ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
5
9.54
0.16
5.52
57.87
80.00
-22.13
9
2.20
0.15
1.93
87.88
65.00
22.88
รวม
14
11.74
0.32
7.45
63.49
77.00
-13.51