ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
3
6.67
0.00
3.46
18
6.51
2.28
3.95
43.00
รวม
21
13.18
2.28
7.41
56.20
52.00

หน่วย : ล้านบาท
ที่มา กรมบัญชีกลาง