ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
3
6.67
0.00
0.36
15
8.28
0.00
0.10
14.00
รวม
18
14.95
0.00
0.46
3.09
20.00

หน่วย : ล้านบาท
ที่มา กรมบัญชีกลาง ข้อมูล ณ วันที่ 14-11-2560