ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
3
8.55
0.00
8.55
99.99
99.99
18
6.50
0.00
6.50
100.00
100.00
รวม
21
15.05
0.00
15.05
99.99
99.99