ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
3
4.18
0.00
1.27
30.34
30.00
0.34
1
0.04
0.00
0.04
99.09
19.00
80.09
รวม
4
4.23
0.00
1.31
31.05
30.00
1.05