ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
3
9.08
0.00
2.47
27.25
50.00
-22.75
9
2.20
0.00
0.04
1.98
36.00
-34.02
รวม
12
11.27
0.00
2.52
22.32
46.00
-23.68