ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
3
6.67
0.00
1.76
15
8.28
2.96
3.27
28.00
รวม
18
14.95
2.96
5.02
33.62
37.00

หน่วย : ล้านบาท
ที่มา กรมบัญชีกลาง