สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เข

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
8
3.03
0.00
3.03
99.95
99.95
รวม
8
3.03
0.00
3.03
99.95
99.95