สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เข

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
6
1.47
0.00
0.93
63.11
50.00
13.11
2
0.11
0.00
0.11
98.77
36.00
62.77
รวม
8
1.58
0.00
1.03
65.54
46.00
19.54