สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เข

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
4
1.12
0.00
0.29
รวม
4
1.12
0.00
0.29
26.12
20.00

หน่วย : ล้านบาท
ที่มา กรมบัญชีกลาง ข้อมูล ณ วันที่ 14-11-2560