สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เข

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
8
2.51
0.00
1.82
72.39
80.00
-7.61
2
0.11
0.00
0.11
100.00
65.00
35.00
รวม
10
2.61
0.00
1.92
73.52
77.00
-3.48