สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เข

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
7
2.52
0.00
1.90
75.35
รวม
7
2.52
0.00
1.90
75.35
55.00