สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เข

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
7
1.49
0.00
1.41
รวม
7
1.49
0.00
1.41
95.06
52.00

หน่วย : ล้านบาท
ที่มา กรมบัญชีกลาง