สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เข

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
6
1.28
0.00
0.51
39.95
30.00
9.95
2
0.11
0.00
0.11
98.77
19.00
79.77
รวม
8
1.39
0.00
0.62
44.53
30.00
14.53