สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เข

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
8
3.00
0.00
2.50
83.19
88.00
-4.81
รวม
8
3.00
0.00
2.50
83.19
88.00
-4.81