สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เข

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
6
1.30
0.00
0.79
รวม
6
1.30
0.00
0.79
60.45
37.00

หน่วย : ล้านบาท
ที่มา กรมบัญชีกลาง