ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่4

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
17
25.97
3.48
10.90
41.97
3
0.20
0.00
0.20
100.00
รวม
20
26.17
3.48
11.10
42.41
55.00