ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่4

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
14
15.95
6.81
5.31
รวม
14
15.95
6.81
5.31
33.33
37.00

หน่วย : ล้านบาท
ที่มา กรมบัญชีกลาง