ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่4

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
13
9.50
0.95
1.45
15.32
30.00
-14.68
2
2.58
0.00
0.00
0.00
19.00
-19.00
รวม
15
12.07
0.95
1.45
12.05
30.00
-17.95