ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่4

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
15
17.38
0.88
4.17
23.98
50.00
-26.02
2
2.58
0.00
2.50
96.82
36.00
60.82
รวม
17
19.96
0.88
6.66
33.39
46.00
-12.61