ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่4

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
18
25.61
6.58
18.01
70.30
88.00
-17.70
3
0.20
0.00
0.20
100.00
79.00
21.00
รวม
21
25.81
6.58
18.21
70.53
88.00
-17.47