ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่4

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
18
25.71
3.65
22.06
85.80
85.80
4
0.53
0.00
0.53
100.00
100.00
รวม
22
26.23
3.65
22.58
86.08
86.08