ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่4

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
14
15.95
6.24
7.09
3
0.20
0.00
0.00
43.00
รวม
17
16.14
6.24
7.09
43.93
52.00

หน่วย : ล้านบาท
ที่มา กรมบัญชีกลาง