ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่4

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
17
17.42
1.59
11.47
65.85
80.00
-14.15
2
2.50
0.00
2.50
100.00
65.00
35.00
รวม
19
19.91
1.59
13.96
70.13
77.00
-6.87