ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่4

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
14
15.89
0.00
0.18
รวม
14
15.89
0.00
0.18
1.13
20.00

หน่วย : ล้านบาท
ที่มา กรมบัญชีกลาง ข้อมูล ณ วันที่ 14-11-2560