สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
14
5.39
1.15
2.16
40.06
รวม
14
5.39
1.15
2.16
40.06
55.00