สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
10
2.42
0.56
0.43
17.94
30.00
-12.06
รวม
10
2.42
0.56
0.43
17.94
30.00
-12.06