สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
12
3.82
0.47
0.83
รวม
12
3.82
0.47
0.83
21.77
37.00

หน่วย : ล้านบาท
ที่มา กรมบัญชีกลาง