สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
16
5.37
0.00
4.99
92.96
92.96
รวม
16
5.37
0.00
4.99
92.96
92.96