สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
11
2.87
0.46
1.02
35.50
50.00
-14.50
รวม
11
2.87
0.46
1.02
35.50
46.00
-10.50