สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
13
3.08
0.48
2.02
65.48
80.00
-14.52
รวม
13
3.08
0.48
2.02
65.48
77.00
-11.52