สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
13
4.25
1.07
1.23
รวม
13
4.25
1.07
1.23
28.90
52.00

หน่วย : ล้านบาท
ที่มา กรมบัญชีกลาง