สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
16
5.42
0.58
3.43
63.21
88.00
-24.79
รวม
16
5.42
0.58
3.43
63.21
88.00
-24.79