ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
12
6.22
0.01
4.10
65.97
30.00
35.97
13
11.15
8.01
2.75
24.69
19.00
5.69
รวม
25
17.36
8.02
6.85
39.47
30.00
9.47