ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
13
14.62
0.04
12.65
86.53
80.00
6.53
15
27.88
14.81
13.07
46.86
65.00
-18.14
รวม
28
42.50
14.85
25.71
60.51
77.00
-16.49