ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
15
6.96
0.06
5.59
80.30
88.00
-7.70
6
8.12
5.20
2.92
35.99
79.00
-43.01
รวม
21
15.08
5.26
8.51
56.44
88.00
-31.56