ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
12
14.25
0.11
7.67
53.80
50.00
3.80
15
27.88
21.21
6.61
23.71
36.00
-12.29
รวม
27
42.13
21.33
14.28
33.89
46.00
-12.11