ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
15
6.60
0.00
8.74
132.40
132.40
6
8.12
5.20
2.92
35.99
35.99
รวม
21
14.72
5.20
11.66
79.22
79.22