ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
15
6.96
0.02
2.99
43.00
6
8.12
8.12
0.00
0.00
รวม
21
15.08
8.14
2.99
19.84
63.00