ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์อุดรธานี

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
9
11.73
0.03
8.05
68.67
12
52.29
35.07
10.17
19.46
รวม
21
64.02
35.10
18.23
28.47
55.00