ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์อุดรธานี

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
8
6.00
0.00
0.28
6
48.45
0.00
0.00
14.00
รวม
14
54.45
0.00
0.28
0.52
20.00

หน่วย : ล้านบาท
ที่มา กรมบัญชีกลาง ข้อมูล ณ วันที่ 14-11-2560