ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์อุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
7
13.88
0.01
3.69
26.58
50.00
-23.42
6
8.50
5.26
1.49
17.55
36.00
-18.45
รวม
13
22.38
5.26
5.18
23.15
46.00
-22.85