ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์อุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
6
6.61
0.07
1.87
28.29
30.00
-1.71
6
8.50
3.16
0.00
0.00
19.00
-19.00
รวม
12
15.11
3.23
1.87
12.37
30.00
-17.63