ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์อุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
10
13.96
0.00
14.70
105.27
105.27
12
45.25
18.61
26.63
58.86
58.86
รวม
22
59.21
18.61
41.33
69.80
69.80