ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์อุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
9
12.61
0.00
12.10
96.02
88.00
8.02
12
45.25
21.90
23.35
51.60
79.00
-27.40
รวม
21
57.85
21.90
35.45
61.28
88.00
-26.72