ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์อุดรธานี

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
9
6.23
0.00
5.20
12
52.29
36.02
5.16
43.00
รวม
21
58.52
36.02
10.36
17.71
52.00

หน่วย : ล้านบาท
ที่มา กรมบัญชีกลาง