ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์อุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
8
13.28
0.94
9.84
74.09
80.00
-5.91
11
26.86
0.00
6.75
25.12
65.00
-39.88
รวม
19
40.14
0.94
16.59
41.32
77.00
-35.68