ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์อุดรธานี

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
9
6.00
0.00
3.08
10
56.45
27.06
0.00
28.00
รวม
19
62.45
27.06
3.08
4.92
37.00

หน่วย : ล้านบาท
ที่มา กรมบัญชีกลาง