ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่8

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
18
25.00
0.03
21.37
85.49
88.00
-2.51
28
9.47
5.26
3.98
42.05
79.00
-36.95
รวม
46
34.47
5.29
25.35
73.55
88.00
-14.45