ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่8

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
18
17.65
0.00
0.88
28
9.38
2.92
0.00
14.00
รวม
46
27.03
2.92
0.88
3.24
20.00

หน่วย : ล้านบาท
ที่มา กรมบัญชีกลาง ข้อมูล ณ วันที่ 14-11-2560