ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่8

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
18
27.91
0.04
16.90
60.55
28
13.16
8.70
3.79
28.83
รวม
46
41.06
8.74
20.69
50.39
55.00