ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่8

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
18
18.57
0.16
13.40
28
12.46
0.00
3.52
43.00
รวม
46
31.03
0.16
16.92
54.52
52.00

หน่วย : ล้านบาท
ที่มา กรมบัญชีกลาง