ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่8

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
16
13.83
0.07
5.09
36.78
30.00
6.78
5
4.42
3.93
0.21
4.73
19.00
-14.27
รวม
21
18.25
4.00
5.30
29.01
30.00
-0.99