ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่8

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
17
23.10
0.11
8.84
38.25
50.00
-11.75
11
45.59
32.66
1.26
2.76
36.00
-33.24
รวม
28
68.68
32.76
10.09
14.69
46.00
-31.31