ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่8

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
18
24.85
0.00
24.81
99.84
99.84
28
9.47
5.26
4.18
44.15
44.15
รวม
46
34.32
5.26
28.99
84.47
84.47