ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่8

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
18
18.36
0.19
9.05
28
9.18
0.14
3.30
28.00
รวม
46
27.54
0.34
12.34
44.82
37.00

หน่วย : ล้านบาท
ที่มา กรมบัญชีกลาง