ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่8

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
17
25.07
0.16
18.13
72.32
80.00
-7.68
12
39.30
31.48
7.38
18.77
65.00
-46.23
รวม
29
64.37
31.64
25.51
39.63
77.00
-37.37